‘Frigjøringen’ 1945; Norge solgt til England

Tyskerne kapitulerte aldri ovenfor noen norske 'Hjemmestyrker', og overførte makten til dem, men til den britiske øverstkommanderende for de allierte.
Tyskerne kapitulerte aldri ovenfor noen norske ‘Hjemmestyrker’, og overførte makten til dem, men til den britiske øverstkommanderende for de allierte.

Fra Erik Rudstrøm; Frimureriet og de skjulte makteliter. Om broderskap i norsk rett og politikk. Bind 1.

I kapitlene 30. til 38. har jeg vist at Norge har deltatt i forberedelser til krigshandlinger i fjerntliggende land, spionasje oppdrag mot vår store nabo i Øst, og dannelsen av hemmelige væpnede grupper av samme type som «Den hemmelige Hæren» som generalstaben opprettet i 1920- og 30-årene. Når slikt skjer i hemmelighet og støttes av det regjeringsbærende parti, Arbeiderpartiet, er det et anslag mot norsk suverenitet, mot vårt demokrati og et dobbeltspill overfor Arbeiderpartiets velgere. Dette kan ikke ha skjedd uten at det foreligger en forpliktende avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og aktørene som står bak de hemmelige aksjonene. Jeg tenker ikke på de avtaler som er inngått offisielt, som for eksempel avtalen om Marshallhjelp og forpliktelsen til å føre en felles økonomisk politikk gjennom OECD, eller tilknytningen til NATO. Disse avtaler er behandlet og vedtatt av Stortinget, riktignok med et forstyrrende innslag av frimurere som stortingsrepresentanter.

Det må med stor sannsynlighet foreligge et avtalesett som regulerer den utenomparlamentariske virksomheten jeg har tatt opp i de foregående kapittler. Det dreier seg i første rekke om en avtale mellom Arbeiderpartiets ledere og den frimurerdominerte generalstaben fra midten av 1930-årene, Etter den tid må det ha vært en forståelse mellom Arbeiderpartiets ledere og det «fellesskap » Einar Gerhardsen lærte å kjenne under krigen «som var større enn arbeiderbevegelsen«, slik han uttrykker seg i sine memoarer. Med tiden er både Høyre og Kristelig Folkeparti mer eller mindre trukket inn i dette samarbeidet.

Organiseringen av e-tjenesten
Den 28. februar 1946 ble det holdt en konferanse mellom Justisministeren, forsvarsministeren, rikspolitisjefen, viserikspolitisjefen, oberstløytnant Roscher Lund og major Vilhelm Evang. På denne konferanse formulerte rikspolitisjef Andreas Aulie oppgavene for en ny overvåkingstjeneste:
«Utgangspunktet for virksomheten skal ikke være å registrere og kartlegge de forskjellige partier innen riket eller deres virksomhet. Oppgaven skal være å registrere og kontrollere potensielle femte kolonnister og andre som setter rikets sikkerhet i fare forsettlig eller ved uaktsomt forhold. I forbindelse hermed bør nevnes som en viktig oppgave å føre kontroll med fremmede makters etterretningstjenester innenfor landets grenser.»

Aulies forslag var rettet mot så vel amerikansk, britisk og sovjetisk virksomhet og mot nordmenn som arbeidet for utenlandsk etterretning i Norge. 1)

Den norske militære etterretningstjenesten ble imidlertid opprettet i strid med rikspolitisjef Aulies retningslinjer fra 1946. Norsk etterretningstjeneste ble tatt hånd om av Arbeiderpartiets ledere, medlemmer av Frimurerordenen, CIA og engelsk etterretning. Omkostningene ble delvis dekket fra utlandet.

Da Rolf Aursand, som senere ble sjef for forsvarets sikkerhetstjeneste, sammen med en rekke andre søkte stilling i e-tjenesten og skulle intervjues for å bli sikkerhetsklarert, ble de ikke bare intervjuet av forsvarssjefen Jens Chr. Hauge, men også av Rolf Gerhardsen, statsminister Einar Gerhardsens bror og redaktør av Arbeiderbladet, og av Haakon Lie, sekretær i Arbeiderpartiet. 2) Dette er et betydelig avvik fra det normale. Det bærer karakteren av at et kupp kan ha blitt giennornført hvor arbeiderpartiets øverste ledere har skaffet seg uberettiger innsyn i militære saker.

Det gjøres anstrengelser for at disse for vårt land betydningsfulle hendelser skal holdes hemmelig. Formodentlig er hemmeligholdet årsaken til at både Arbeiderpartiet og frimurermedlemmer, hver for seg, har kunnet drive etterretningsvirksomhet mot sitt fedreland etter at okkupasjonsmakten trakk seg ut i 1945.

Ordlyden av den avtale som ble undertegnet av utenriksministrene Anthony Eden og Trygve Lie i London 28. mai 1941, omtalt i 10. kapittel, ble hemmeligstemplet. Den er ikke gjengitt i «Samling av provisoriske anordninger m. v. 1940- 45». utgitt av Det Kgl. Justis- og politidepartement, i april 1945. 5)

Avtalen er ikke gjengitt i Johan Nygaardsvolds «Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9. april til 25. juni 1945. » Utgitt 1947. 6)
Avtalen er heller ikke gjengitt i Olav Ristes store verk om Londonregjeringen som kom ut så sent som i 1995. Riste sier her:
«Den endelige avtalen mellom Norge og England ble undertegnet av Lie og Eden, 28. mai 1941. Det var en ren militæravtale. Den inneholdt en politisk avtale som Lie fikk tatt med hvor det het at de to maktene var enige om at: «Et av målene for krigen er den fullstendige frigjøringen av Norge fra tysk herredømme». Dette var formelt godkjent av Foreign Office i brev av 14. januar 1941″. 7)

Det offentlige Norge har således, i løpet av de 60 år som er gått, ikke fått kjennskap til ordlyden av noen avtale som regulerer forholdet til våre allierte i vest. Dette er så meget mer merkelig fordi enhver avtale med utenlandske makter skal godkjennes av Stortinget.

Nazistene hjemme i Norge under krigen fortalte at Londonregjeringen hadde solgt Norge til ‘England’ aka den Rothschildske Internasjonale Jødedom; The City og The Crown. Når Ap representantene i Londonregjeringen, Nygaardsvold, Lie og Torp ikke ønsket å bygge opp et norsk forsvar, så hadde de vel i sikte å overlate sikkerhetspolitikken til Vestmaktene utfra tanken: heller England enn et politisk styrt militærvesen, i Norge.

 * * *

Oddmund H. Hammerstad sier i boken «Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester»:
«Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: «Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!» 3)

Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: «Vi hadde en oppgave å løse«. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren?

Professor Thomas Chr. Wyller skrev brev til Jens Chr. Hauge 15. januar 1997. Han avsluttet brevet slik:
«Den generasjon som følger etter aktørenes tid, har en ubetinget rett til å spørre for derved å få vite. Du har et like selvsagt krav på å bli hørt, Men noen rett til å tie har du ikke. Velger du tausheten, stjeler du – imperialistisk -historien fra etterslekten. Den spør hva skjuler du under gullhjelmen?» 4)

Vi søker avtaler som beskriver samarbeidet mellom Arbeiderpartiets ledere og frimureriet og generalstaben fra begynnelsen av 1930-årene. Det danner grunnlaget for samarbeidet mellom Londonregjeringen og Hjemmefrontledelsen under 2.Verdenskrig. Vi vet at Storbritania hadde f0rpliktet seg til å bidra til at sionistenes Israel ble realisert, ved Balfour erklæringen, som gjenytelse for at sionistene hjalp dem å vinne krigen mot Tyskland. Det er vel grunn til å anta at de la som press på Norge at de måtte bidra til det samme etter krigen; hvilket i ettertid er bekreftet, ettersom Haakon Lie selv sier; «Vi skulle bygge Det Nye Jerusalem» (for jødene, Jødenes Nye Verdensorden).

Vi vet at samarbeidet mellom det norske og Israelske arbeiderpartiet var tett i lang tid. Norske sosialdemokrater kan ha etablert et liknende avhengighetsforhold til frimureriet (eller andre) som søsterpartiene i Italia. Å bryte eller fravike den avtale som er inngått kan få uberegnelige følger. Valget kan stå mellom å føye seg i politikken og beholde makten, eller å tilkjennegi egne meninger og bli bekjempet. En slik avtale vil lamme partiets politiske handlekraft og det vil føre vårt land inn i et uakseptabelt avhengighetsforhold.

Jurist Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i et brev til Øyvind Aarsnes, leder for grunnlovens-vektere.no, den 02.01.2006 at Norge i realiteten var okkupert fra 8. mai – 13. desember 1945,  av de allierte;

«I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over før i 1989.  Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte ham for å være den «agent Oscar» som Mossad var så stolt av.»

Side 1 og Side 2. (Høyreklikk, Lagre Som…)

De samme tok seg av den urettmessige behandlingen av krigsseilerne også da, og stjal de hyrer som sjøfolkene hadde opparbeidet seg under krigen (Nortrashipfondet), og som de hadde blitt lovt «skulle stå på konto, for utbetaling etter krigen».

Siden Hauge hadde flere turer til Tyskland under krigen, og siden Gerhardsen i sine taler på Grini kunne proklamere at han var lovt å bli norges statsminister etter krigen, så er det mer enn grunn nok til å tro at disse våre ledere har blitt kjøpt og betalt (mot at de skulle få den tilsynelatende makten i kongeriket) på veien til å tjene andre makter enn det norske folk. Lovt av hvem? Av folket som skulle velge ham? (slik folkevalg foregår i Norge, under okkupasjonen fra 1945 til dags dato).

Kilder:
1) Lund – Rapporten, side 87, avgitt til Stortinget den 28. mars 1996.
2) TV 2, 20. november 1995, v/ Gerhard Helskog og Aslaug Holm, Programmet: » Bak din rygg. «.
3) Oddmund H. Hammerstad, Oppgjør med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene, Genesis Forlag, Oslo 1997 side 271.
4) Hammerstad side 27.
5) Samling av provisoriske anordninger m. v. 1940-45, utgitt av Det Kgl. Justis- og politidepartement, p. t. London, april 1945.
6) Johan Nygaardsvold, Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945, utgitt av Stortinget 1947.
7) Olav Riste, Londonregjeringen, Det Norske Samlaget, Oslo 1995.
8 ) Innlegg v/ biografene Ingar Sletten Kolloen og Knut Olav Åmås. Aftenposten, 15. august 2001,

Relevant lesning

Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania (Baron Rothschild)
http://www.riksavisen.no/trygve-lies-hemmelige-etterkrigsavtale-med-storbritania/

Norge i krig for baron Rothschild
http://www.riksavisen.no/norge-i-krig-for-baron-rothschild/

Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006
http://www.riksavisen.no/norsk-politikk-det-skitne-maktspillet-i-kulissene-1945-2006/

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?
http://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-som-sionistisk-hauk/

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/det-nye-jerusalem-og-dansen-rundt-gullkalven/

Jens Christian Hauge bekreftet OSS (CIA) ansatt
http://www.riksavisen.no/jens-christian-hauge-bekreftet-oss-ansatt-excia/

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook Comments

32 Comments

 1. Pingback: Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star? | Riksavisen

 2. Pingback: Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006 | Riksavisen

 3. Pingback: Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania (Baron Rothschild) | Riksavisen

 4. Pingback: Pål Steigan; ISIS og 500 tusen innvandrere | Riksavisen

 5. Pingback: Jens Christian Hauge bekreftet OSS (CIA) ansatt

 6. Pingback: Vinner Satanistene Åndskrigen?

 7. Pingback: Norsk statseid våpenindustri til Midt-Østen

 8. Pingback: Fem kriger, FN og Norge « Sørvest Asia i perspektiv

 9. Pingback: IBM Verichip, fra styrerommene til nazienes dødsleire

 10. Pingback: Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania

 11. Pingback: Fremgangsmåte for verdens hegemoni

 12. «Norges rolle knyttet til krigen i 1948 var liten – ut over at det var en nordmann som bekledde posisjonen som FNs generalsekretær og at Norge stemte for opprettelsen av Israel. Som generalsekretær var Lie klart pro-sionistisk, hvilket bl.a. er dokumentert av Odd-Karsten Tveit i hans bok ”Alt for Israel”. Bl.a. sendte Trygve Lie en norsk oberst, Alfred Roscher Lund, til Palestina som sin personlige representant – og obersten pleide svært nær kontakt med sionistene, som han ifølge Tveit også ga råd om hvordan de militært skulle slå araberne. Tanken om å anmode Norge om å sende soldater fra Tysklandsbrigadene til Jerusalem som en internasjonal styrke, ble aldri noe av. I kulissene bidro Norge likevel militært til den nye staten – takket være nære forbindelser mellom den sionistiske bevegelsen og norsk arbeiderbevegelse. Jødisk ungdom fikk derfor, i det skjulte, trening av militær karakter i Norge. Sionistene vervet leiesoldater i Skandinavia, og noen norske jøder dro til Israel for å kjempe for landets overlevelse. Også i nyere tid har norsk ungdom vervet seg til IDF. »
  http://www.mil.no/unifil/start/bakgrunnen/article.jhtml?articleID=161994

  «FNs sekretær Trygve Lie (nordmann), som i utgangspunktet skulle være nøytral og sørge for en rettferdig løsning, var totalt pro-jødisk og spilte i lag med sionistene. Han brukte sin stilling som FNs sekretær for å spionere til sionistenes fordel. (Se Alt For Israel s. 40). Han forfalsket dokumenter, snakket med to tunger, hadde himmelige møter med jødiske terroristiske grupper som Jewish Agency. Hans oppførsel fikk til og med USA til å beskylde ham for å ha solgt seg selv til jødene.»
  http://www.islam.no/page1101136202.aspx

  «Et annet er samarbeidet mellom norsk politi og Mossad. Et så nært samarbeid at politiinspektøren Iver Frigaard overhodet ikke tenkte at det var problematisk å ha med en Mossad-agent som han sa het «Tom Hansen» og var en person «som er ekspert på Midtøsten og som snakker arabisk» når han skulle intervjue palestinske flyktninger han mente hadde «interessante opplysninger».»
  http://intsos.no/?id=2640

 13. Pingback: Den Nye Verdensorden; Haakon Lie og Arbeiderpartiets vei til makten, og deres støttespillere

 14. Pingback: Media og Stats-beherskerne i tospann. Valla-saken m.fl.

 15. Pingback: Rettsstatens Banesår

 16. Pingback: Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?

 17. Pingback: Norske advokater i hardt vær

 18. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Uniform for Konge eller Fedreland?

 19. EFTER 3e VARLDSKRIGET FAR ARABERNA VARLDSEKONOMISKT HANDELSHERRAVALDE.

  Uppenbarelseboken 13

  1Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

  VILDDJURET=EU., HAVET=MANNISKOHAVET/HEDNINGARNA., 10-HORN=10 POLITISKA STATER., 7 HVUDEN=ROMS 7 KULLAR.

  2Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.

  DRAKEN=SATAN.

  3Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.

  SARAT TILL DODS=I 3e VARLDSKRIGET AV GOG OCH MAGOG.
  DODSSARET BLIVER LAKT=ROMMARRIKET RESER SIG IGEN.

  4Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?»

  5Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader.

  6Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i himmelen.

  7Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.

  8Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok.

  9Den som har öra, han höre.

  10Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

  11Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.

  TVA HORN-TVA POLITISKA MAKTER-SABA/JEMEN och DEDAN/SAUDI-ARABIEN.

  12Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.

  13Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.

  14Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.

  15Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.

  16Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,

  17så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

  VARLDSPOLITISKT HANDESHERRAVALDE.

  18Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

  HAR SER VI ATT,
  OM INTE SCANDNAVIENS LANDER GAR SAMMAN,
  SA BLIVER VI SLAVAR UNDER ISLAM OCH EU.

  TILLSAMMANS KAN VARA EKONOMIER KOMPLETERA VARANDRA.

  VI BLIR TILLRACKLIGT MILITART STARKA SA ATT,
  INGENDERA SIDAN,
  OST ELLER VAST,
  HAR TILLRACKLIGT MEN MILITARA RESURSER ATT AVSATTAS TILL ATT BESEGRA OSS,
  OCH INGENDERA SIDAN KAN DARFOR VINNA PA ATT ATACKERA OSS OCH FA OSS SOM FIENDER.
  VI KAN ALLTSA SPELA UT VAST OCH OST MOT VARANDRA.

  OM VI AR SPLITTRADE,
  BLIR SCANDINAVIEN KRIGSSKADEPLATS,
  OCH FORSTORS AV KRIG.

  Arne Strand.

 20. @Arne Strand.

  HAR KAN VI SE ATT USA BLIR INVADERAT,
  OCH KOMMER DARFOR INTE KUNNA HJALPA,
  ELLER STJALPA,
  OSS I SCANDINAVIEN ELLER EUROPA.

  http://www.soul.org/Legend2.html

  FORTSATTNING =

 21. @Arne Strand.

  FORTSATTNING –

  Hesekiel 39

  1Och du, människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal.

  2Jag skall locka dig åstad och leda dig fram och föra dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till Israels berg.

  3Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand.

  4På Israels berg skall du falla, med alla dina härskaror och med de folk som följa dig; jag skall giva dig till mat åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur.

  5Ute på marken skall du falla. Ty jag har talat, säger Herren, HERREN.

  6Och jag skall sända eld över Magog och över dem som bo trygga i havsländerna; och de skola förnimma att jag är HERREN.

  MAGOG=KINA., SLAS NER AV KARNVAPENELD FRAN USA.

  7Och jag skall göra mitt heliga namn kunnigt bland mitt folk Israel, jag skall icke mer låta mitt heliga namn bliva ohelgat; och folken skola förnimma att jag är HERREN, helig i Israel.

  8Se, det kommer, ja, det fullbordas! säger Herren, HERREN. Detta är den dag om vilken jag har talat.

  9Sedan skola invånarna i Israels städer gå ditut och taga rustningar, sköldar och skärmar, bågar och pilar, handpåkar och spjut såsom bränsle till att elda med, och de skola elda därmed i sju år.

  10De skola icke behöva hämta trä från marken eller hugga ved i skogarna, ty de skola elda med rustningarna. Så skola de taga rov av sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren, HERREN.

  11På den tiden skall jag där i Israel giva åt Gog en plats till grav, nämligen »De framtågandes dal» öster om havet, och den skall stänga vägen för andra som vilja tåga där fram. Där skall man begrava Gog och hela hans larmande hop, och man skall kalla den »Gogs larmande
  hops dal».

  OSTER OM HAVET=OSTER OM DODA HAVET.

  12Och i sju månader skola Israels barn hålla på med att begrava dem, för att rena landet.

  13Allt folket i landet skall hålla på med begravandet, och detta skall lända dem till berömmelse. Så skall ske på den tid då jag förhärligar mig, säger Herren, HERREN.

  14Och man skall avskilja män som beständigt skola genomvandra landet och begrava dem som tågade där fram, och som ännu ligga kvar ovan jord, och de skola så rena landet; efter sju månaders förlopp skola dessa begynna sitt letande.

  15När så någon av dessa män, som genomvandra landet, på sin färd får se människoben, då skall han sätta upp en vård därbredvid, till dess att dödgrävarna hinna begrava dem i »Gogs larmande hops dal».

  16Där skall ock finnas en stad med namnet Hamona. På detta sätt skola de rena landet.

  17Du människobarn, så säger Herren, HERREN: Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur: Församlen eder och kommen hit; samlen eder tillhopa från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag vill anställa åt eder på Israels berg; I skolen få äta kött och dricka blod.

  18I skolen få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens hövdingar: av vädurar och lamm och bockar och tjurar, allasammans gödda i Basan.

  19I skolen få äta eder mätta av fett och dricka eder druckna av blod från det slaktoffer som jag anställer åt eder.

  20Ja, mätten eder vid mitt bord av ridhästar och vagnshästar, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren, HERREN.

  21Och jag skall uppenbara min härlighet bland folken, så att alla folk skola se den dom som jag har utfört, och se huru jag har låtit min hand drabba dem.

  22Och Israels barn skola förnimma att jag, HERREN, är deras Gud, från den dagen och allt framgent.

  23Och folken skola förnimma att Israels barn blevo bortförda i fångenskap för sin missgärnings skull, eftersom de voro trolösa mot mig, så att jag måste fördölja mitt ansikte för dem; och jag gav dem då i deras ovänners hand, så att de allasammans föllo för svärd.

  24Efter deras orenhet och deras överträdelser handlade jag med dem och fördolde mitt ansikte för dem.

  25Därför säger Herren, HERREN så: Nu skall jag åter upprätta Jakob och förbarma mig över hela Israels hus och nitälska för mitt heliga namn.

  26Och de skola förgäta sin skam och all den otrohet som de hava begått mot mig, då de nu få bo i trygghet i sitt land, utan att någon förskräcker dem.

  27Ja, när jag låter dem vända tillbaka ifrån folkslagen och församlar dem från deras fienders länder, då skall jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon.

  28Och de skola förnimma att jag är HERREN, deras Gud, ty om jag än drev dem bort i fångenskap bland folken, så samlade jag dem sedan tillhopa till deras land och lät ingen enda av dem bliva kvar därute;

  29och jag skall därefter icke mer fördölja mitt ansikte för dem, ty jag skall utgjuta min Ande över Israels hus, säger Herren, HERREN’.

  GOG OCH MAGOGS SIDA FORLORAR KRIGET.

  FORTSATTNING =

 22. NORGES OCH SCANDINAVIENS FRIGORELSE !!!.

  SCANDNAVIENS FOLK MASTE GA SAMMAN OCH HALLA RESTEN AV VARLDEN FRAN/UTANFOR OSS.
  VI FAR INTE LATA OSS UTNYTTJAS I KRIG,
  AV VAST ELLER OST MOT VARANDRA,
  ELLER LATA OSS OFFRAS PA VAST ELLER OSTS KRIG MOT VARANDRA.

  TREDJE VARLDSKRIGET NARMNAR SIG.

  Hesekiel 38

  1Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

  2Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom

  GOG=JAPANS MILITARE LEDARE. MAGOG=BANKOK., MEN TAILANDARNA AR KINESER.,MAGOG=KINA.ROS=NAMNET KOMMER FRAN FOLKET SOM KALLAS=ROSINER/GEORGIERNA I KAUKASUS. MESEK=MOSKVA.,TUBAL-TUBOLSK.

  3och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal.

  4Jag skall locka dig åstad, jag skall sätta krokar i dina käftar och föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, allasammans i präktig rustning, en stor skara, väpnad med skärmar och sköldar, och allasammans med svärd i hand.

  SVALT KOMMER TVINGA OST-ASIEN UT I KRIG.

  5Perser, etiopier och putéer är, med dem, allasammans med sköld och hjälm,

  IRAN,ETIOPIEN OCH LIBYEN.

  6Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk ifrån den yttersta norden och alla dess härskaror; ja, många folk har du med dig.

  GOMER=KELTER.,TOGARMA=ARMENIER SAMT DERAS SLAKTINGAR SLAVERNA I CENTRALEOROPA.

  JA MANGA FOLK HAR DU MED DIG=FLER FOLK AN DE HAR UPPRAKNADE.

  7Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som hava församlat sig till dig; och bliv du deras hövitsman.

  8När lång tid har gått, skall du bliva uppbådad; i kommande år skall du få tåga in i ett land som då har fått ro efter svärdet, och vart folk då har blivit hopsamlat från många andra folk, ja, upp till Israels berg, som så länge lågo öde, men vilkas folk då har blivit hämtat fram ifrån de andra folken, så att alla nu bo där i trygghet.

  9Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder och vara såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror och med många folk som följa dig.

  10Så säger Herren, HERREN: På den tiden skola planer uppstå i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda anslag.

  11Du skall säga: »Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra, som bo där i trygghet, ja, som allasammans bo där utan murar och varken hava bommar eller portar.»

  12Ty du vill taga rov och göra byte och vända din hand mot ödemarker som nu åter äro bebyggda, och mot ett folk som har blivit hopsamlat från hedningarna, och som nu förvärvar sig boskap och gods, där det bor på jordens mittelhöjd.

  13Saba och Dedan och Tarsis’ köpmän och alla dess unga lejon skola då utfråga dig: »Har du kommit för att taga rov, har du församlat dina skaror till att göra byte till att föra bort silver och guld, till att taga boskap och gods, ja, till att taga stort rov?»

  SABA=JEMEN.,DEDAN=SAUDI-ARABIEN.,TARSIS KOPMAN=EU.

  14Profetera därför, du människobarn och säg till Gog: Så säger Herren HERREN: Se, på den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, då skall du förnimma det.

  15Du skall då komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, allasammans ridande på hästar, en stor skara, en talrik här.

  16Du skall draga upp mot mitt folk Israel och komma såsom ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall detta ske; jag skall då låta dig komma över mitt land, för att folken skola lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.

  17Så säger Herren, HERREN: Du är ju den om vilken jag i forna tider talade genom mina tjänare, Israels profeter, som i de tiderna, år efter år, profeterade om att jag skulle låta dig komma över dem.

  18Men på den dagen, den dag då Gog kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag giva luft åt min vrede.

  19Ja, i min nitälskan och min vredes eld betygar jag det: på den dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels land.

  20Då skola de bäva för mig, både fiskarna i havet och fåglarna under himmelen och djuren på marken och alla kräldjur som röra sig på jorden och alla människor på jordens yta. Och bergen skola slås ned och klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden.

  21Och jag skall båda upp svärd mot honom på alla mina berg, säger Herren, HERREN; den enes svärd skall vara vänt mot den andres.

  22Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom.

  KARNVAPENANVANDNING.

  23Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma att jag är HERREN.

  FORTSATTNING –

 23. Pingback: Bevisste Borgere av Norge » Sjømannsorganisasjoners Integritet

 24. Hei Svein,
  tatt fra Jendal Antonsen «Vår Ukjente Krigshistorie».
  http://bmonline.no/html/grini44.html

 25. «Siden Hauge hadde flere turer til Tyskland under krigen, og siden Gerhardsen i sine taler på Grini kunne proklamere at han var lovt å bli norges statsminister etter krigen – – »

  Hvor er disse opplysningene hentet fra?

  mvh
  Svein Bue
  Historiker (Cand.philol)
  (Arbeider med en doktorgrad)

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.