Norske sjømenn i fremtiden, og Fascismens overtagelse av Norge

Hvem vil bli med å hjelpe den ‘norske’ regjeringen til stadig mer ‘Friendly Facsism’? La oss se litt på det store bildet på makronivå, – om Det Store Sjøslaget.

Vi har sett at den norske regjering, banker og statsinstitusjoner som GIEK har støttet bekvemmelighetsrederne Siem, Røkke og Fredriksen imot Sunnmøringene, og ‘Norske’ Sjømannsorganisasjoner har tilgodesett og støttet dem med bekvemmelighetstariffer. Velsignet opplegget med det kan en vel si.

Facsimile Sunnmørsposten

De kaller det ‘konsolidering’ med et fint ord hva de gjør no, det betyr at noen få store firmaer for spesielt utvalgte får eie alt, at mange små firma slås sammen til ett eller to store.

«Herøy-reder Stig Remøy hevder Giek-sjef Wenche Nistad ringte opp mulige investorer og advarte dem mot å gå inn med penger i Olympic Shipping.»

Hevder Giek advarte mot å satse i Olympic
http://www.smp.no/nyheter/2017/02/20/Hevder-Giek-advarte-mot-%C3%A5-satse-i-Olympic-14287440.ece

Sunnmørsmodellen er basert på mange små og mindre, ikke noen få store. Nok av forrædere mot Sunnmørsmodellen. Vi skal se at Sunnmørsånden basert på pietistiske og kristne prinsipper avgår ved døden med Regjeringens hjelp, en helt ny forretningsmodell og åndskraft i forretningslivet tar over i offshore, nett som det utartet seg i langfart på midten av åttitallet, idag nær sagt null norske sjøfolk igjen der. Da vet vi resultatet av hva som skjer i offshore også. Landssvik av mange i maktappararet for få dette til, agenda er en verdensregjering som vi skal se nedenfor, og for å få til det, holder de på å de-konstruere den norske nasjonalstaten.

Siden sjømannsorganisasjonene ikke klarer å sette press på regjeringen, men tvertimot arbeider iherdig for å sette regjeringens politikk ut i livet med å tilby bekvemmelighetstariffer for bekvemmelighetsrederne for deres skip i norske farvann, hvilket forpurrer konkurranseforholdene for de rederne som gjerne vil ha norske ombord, så må vi spørre oss hvilken mekanismer og ideologier som ligger bak disse proriteringer, spesielt fra den ‘norske’ regjering. Og nå reiser de LO parolene sine igjen, om like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, men det gir ingen sikkerhet for den norske sjømann, bare lokale mannskapskrav (local content) som gjør det. Så nå skal de atter en gang ‘kjempe’ for noe som ikke funker.

Samme som i flybransjen idag. Kjos flagger ut alle fly, og får særrettigheter for sine utenlandske mannskaper til å operere i Norge.. Der kommer ikke til å bli mange norske flyvere igjen hos Kjos nei.. som LCC (Low Cost Carrier)

«Regjeringen vil videreføre en konkurranseorientert luftfartspolitikk og styrke luftfartsmiljøet her i landet. Vi ser samtidig at Norge må samarbeide internasjonalt for å få på plass en rettferdig konkurranse, ryddige arbeidsforhold og sikker luftfart. Et effektivt og trygt flytilbud er viktig for næringslivet og innbyggerne»

http://www.cockpit.no/images/pdfs/Horing-Rapport_om_globalisering_og_okt_konkurranse_i_sivil_luftfart_060616.pdf

Er det virkelig så viktig for innbyggerne å bli arbeidsledig snarest mulig?

Regjeringen arbeider for internasjonal konkurranse i Norge sier de, og ingen sjømannsorganisasjoner sier dem imot, de faktisk hjelper til ved å tilby sine bekvemmelighetstariffer til bekvemmelighetsrederne, hvor de ikke skulle gitt dem Blåkort i det hele tatt.

Selvfølgelig når det kollektivt er slik hjernvask om et statsautorisert evangelium i Norge om ‘den ene rette lære’, fra barnehage til mastergraden, hvordan kan vi forvente at folk flest kan greie å se bedraget? Jesus advarte om slikt bedrag i de siste tider av enhver era. Og det er alltid samme historiske feil som blir begått ved enhver avslutning av en god era, inn i en dårlig, den Bibelske ‘dommedag’, les; folket har dømt seg selv ved å gi avkall på det gode til fordel for det onde. Denne modell å forstå historien på svikter aldri ved analyse.

Hvis jeg forteller dere at Norge er overtatt av tyskættede aske-Nazi fascister, vil dere tro meg? Jeg dokumenterer vanligvis godt mine påstander, les gjene og la meg vite om du er enig eller ikke. Folk er hjernevasket til å tro at aske-Nazi jøder, nazister og fascister er to forskjellige ting. Når jeg sier det er ett og det samme så blir det full kognitiv kollisjon

Sjømannsorganisasjonene jobber for Regjeringen

Ikke for norske menn og kvinner og sjøfolk eller flygere, men for verdens innbyggerne i sin Neue Weltordnung. Da er internasjonal harmonisering av lønnsvilkår og regler og ‘internasjonal solidaritet’ hoved mantraet.

Sunnmøringen Per Vassbotn spurte i Dagbladet kommentar i 1987: «Viktigere for den hjemlige debatt er likevel dette; Hva skal Sjømannsforbundet bruke en eksklusiv forhandlingsrett til, annet enn å inngå nye lavlønnsavtaler med norske redere?»

Ja, si det. Den samme eksklusive forhandlingsrett eksisterer jo ennå. En forhandlingsrett og et tariffavtaleverk som konkurrerer med norske sjøfolk.

Det som er viktig etter min mening for at norske sjøfolk skal være til i fremtida er

1. ‘Norske’ sjømannsorganisasjoners avtaler med rederiene om inntekter fra utenlandske sjømenn opphører umiddelbart, idet dette forpurrer lojaliteten til norske sjøfolk. Om pengestrømmene går via sosialistenes ITF gjør det ingen forskjell.

2. Manilla-avtalen mellom Rederiforbundet og NSF sies opp. Sjømannsorganiasjonene bør få sin inntekt ikke fra mønstringskontor i Manilla, men fra norske sjømenn, og kun det, hvis ikke har de en lojalitetskonflikt med en gang.

«Det har vært arbeidet intenst med å utrede ulike alternativer for den fremtidige satsingen og organiseringen av næringens felles initiativ – Norwegian Training Center, Manila (NTC-M) – for å sikre fortsatt tilgang til kvalitetstrening for sjøfolk på Filippinene. Det er nå besluttet å etablere et avansert simulatorsenter i Manila. En vil gjennom dette sikre tilførsel av tjenester som i dag ikke er tilgjengelig i markedet – enten som følge av manglende teknologiske løsninger, eller ved et tjenestetilbud med en høyere kvalitet.»

De kunne lagt til: «sikre tilførsel av billigere arbeidskraft» – om de hadde vært ærlig da.

For mye sveklinger i organisasjonene:

«Den gang krevde organisasjonene norsk lønn for de utenlandske ansatte på utenlandske offshorefartøyer på norsk sokkel.

I nye forhandlinger frafalt sjømannsorganisasjonene kravet om norsk avlønning, og partene ble enige om å reetablere modellavtalen på opprinnelig nivå. Saken er et viktig bidrag i Rederiforbundets vedvarende arbeid for å forhindre proteksjonistiske tiltak både hjemme og ute.»

Kilde: Rederiforbundets Årsrapport 2012/2014

La oss nå se hvor stor selvinnsikten er, om at en først og fremst må sparke en del i egne organisasjoner før dette blir bedre, få noen med ryggrad der. En viktig debatt. Vanligvis er enhver mest lojal til den hånd som mater den, hvor inntektene kommer fra.

Globalistene i sjømannsorganisasjonene og ITF, – enhver sjømann er en god sjømann å få inntekter fra, de kaller det ‘internasjonal solidaritet»:

«Manila-avtalen mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund fra 1983 er en forlengelse av den internasjonaliseringsavtalen de to partene inngikk i 1975. Som en del av denne avtalen skulle rederne kunne flagge ut skip mot at det ble innbetalt avgifter til ITF, den internasjonale transportarbeiderføderasjonen og Norsk Sjømannsforbund.»

Det ser ut for meg som om at som man reder sin seng så ligger man. I utenriksfarten er det så lite norske sjøfolk igjen likevel. Ikke noe stort tap. Hvem som skal være sjømenn i norsk farvann trenges ikke å forhandles eller lefles med Rederiforbundet om, det er en politisk sak, og en må stå steilt på kravet, men det kreves folk med ryggrad for å få det til.

Kanskje kunne vi få det slik som i Nigeria, Australia, Kanada, USA og Brasil, krav om ‘local content’ lokale mannskaper i deres farvann, er de proteksjonistisk eller gjør de bare hva de har rett til for seg og sine?

FAFO rapport. De har visst lenge hva andre land gjør

Av og til kan en undre seg over hvem som er I-land og hvem som er U-land å regne. Sjømenn har kanskje seg selv å takke, for hvem de velger å lede seg?

Root cause analyse

Det må en grundig root cause analyse til her, spørsmålet er om alle er innstilt på å gjøre denne analysen, og her er min. For ikke å gjøre samme feil i fremtiden, er det viktig å vite hvilken feil som ble begått i fortiden.

Ordene «Ikke noe problem kan bli løst fra samme bevissthet til de som skapte det (problemet)«, er tilegnet Einstein.

Etter andre verdenskrig ble det etablert i Norge en enighet at i utenrikspolitikk generelt og shipping spesielt skulle det være bred enighet om virkemidlene, målene ble omforent i en felleserklæring. Organisasjoner, politiske partier, alle i det ‘norske hus’ deltok begeistret i dette samrøret. På grunn av dette, og sterke ledere i sjømannsorgansisjonene, mistet mange fokus på hvem de egentlig representerte, om det var medlemmene eller det var samrøret med makten. Lederne var i mange tilfeller portvoktere for å la for stor misnøye utvikle seg i sjømannsorganisasjonene. De fikk ikke engang sikret krigseilerne sine penger fra sitt Nortrashipfond, som ble kuppet og regelrett stjelt, med sjømannsorganisasjonenes stilltiende velsignelse. Dette samrøret ble selvfølgelig kuppet av sosialistiske ekstremistiske krefter, til denne dag, som alle som en skal ha sterk stat og sterk styring over produksjonsmidler og firmer i landet, hvilket bryter diamentralt med Grunnlovens om fri næringsvirksomhet. En helt ny ånd har kommet til. Der finnes ikke næringsfrihet lenger når Staten raner skattepenger fra deg og meg og forfordeler sine utvalgte, slik at konkurrentene taper i konkurransen:

Noen mener det er rasisme å utelukke andre lands sjømenn fra våre farvann Problemet er vel ikke så mye rasisme som det er sosialistenes mantra ‘internasjonal solidaritet’. For dem er enhver sjømann en god sjømann å få inntekter fra. De snakker videre om lønnsutjevning, globalt sett, og da er dette veien å gå, men de snakker aldri om levekostnadutjevning. De fyller på med skatter og offentlige ansatte, og det blir færre og færre å betale dette ravepartiet deres, og mindre sjømannsinntekt og mindre sjømannsfradrag skal betale stadig større levekostnad.

Jeg anbefaler at utenlandske sjømenn bidrar med en ‘levekostnads kontigent’ for å arbeide på norske skip, som tilfaller norske sjømenn for det høye kostnadsnivået vi må tåle å leve under. Det ville vært ‘internasjonal solidaritet’.

‘Internasjonal solidaritet’ er for dem at du har en ‘advokat’, noen som representerer deg og dine interesser ovenfor makten og i forhold til andre aktører i markedet, men ‘advokaten’ vil ikke ta din sak fordi det bryter med deres hovedmantra ‘internasjonal solidaritet’, så du må bare forstå det er det viktigste anliggende og ikke klage. Så ene siden blir i virkeligheten uten ‘adokat’/talsmenn. Denne mentalitet ligger helt i bunn av psyken deres i forhandlingene ‘på vegne av norske sjømenn’, selv om de bruker sjømenn og nordmenn bare som en unnskyldning for å karre til seg makt og posisjoner. Ord har ofte en sterk kraft til å bedra. Alle på dette politiske nivået i politikk eller sjømannsorganisasjoner representerer først og fremst seg selv, og hva de må gjøre for å overleve i den posisjon de har karret til seg. Selv ikke hunder biter den hånden som mater dem.

Når organisasjonene ble politiske for en stor del kontrollert av mennesker på den sosialistiske side i LO (det er av og til vanskelig å bedømme om de er internasjonale eller nasjonale sosialister, men selv Hitler hadde internasjonale vyer, men de aller fleste er globalister, spesielt på venstresiden i politikken), men idag også over hele det ‘sosialdemokratiske’ spekter, så ble ting som de ble. De glemte ut hvem de representerer, for en ting ble/er viktigere for dem enn en annen – ‘globaliseringen’ kaller de det, alt dette er planlagt og villet, og den andre er norske sjøfolk. Det er akkurat samme prinsipp hvor politikerne tjener den samme internasjonale solidaritet’ og globalismen, mye mer enn de tjener Norge og nordmenn. Slik er det bare når de har denne korrupte mentaliteten. Utgir seg for å tjene Norge og oss, men i realiteten tjener en helt annen ideologi.

Kurs i selvinnsikt

Det råder en stor uklarhet om sin rolle hos sjømannsorgansasjonene som følge av samrøret med Regjering og Storting gjennom tidene (uklare rolle definisjon). De mer eller mindre implementerer alt som kommerd erifra, uten synderlig protest.

Jeg anser jeg root cause analysen for fullført fra min side. Synest alt er ganske så klart no. Her kommer konklusjonen:

Hadde organisasjons tillitsmanssapparatet lest litt mer i Bibelen og mindre det røde internasjonal solidaritet våset til Karl Marx Levy, så hadde de ikke fått sin persepsjon så forstyrret, og mentaliteten så korrumpert, at de ikke lenger klarer å se at de bedriver business som er i konkurranse med sine egne (norske) medlemmer (om de ikke også definerer utlendinger på deres bekvemmelighets tariffavtaler som medlemmer da)..

Gjennom mine øyne er dette så enkelt, så enkelt: Summa summarum og lojalitetskonflikt. Ratene for sjøtransport i våre nærområder har ikke øket synderlig på 20+ år fordi sjømannsorganisasjonene tilbyr rederiene og avskiperne bekvemmelighetsavtaler for våre nærområder.

Det var aldri nødvendig å øke ratene, fordi sjømannsorganisasjonene tilbydde rederne bekvemmelighetsavtaler ved alternative tariffavtaler for kreti og pleti som rederiene betaler dem for å tilby, som var mye gunstigere enn den norske sjømann kunne klare å levere sine tjenester for på grunn av dette landets kostnadsnivå.

Kanskje på tide å avslutte dette og arbeide KUN for norske sjøfolk, og la andre land ta seg av sine tariffavtaler selv?

Avvikle alle andre tariffavtaler og inntekter av hva de forhandler på andre lands sjøfolks vegne, da vil plutselig fokuset komme tilbake hvor det skal være. Bare et forslag.

Hvis norske organisasjoner tilbyr KUN norske sjømenn og norske tariffer mener jeg at alt ville blitt mye bedre veldig fort, fordi da vil ikke de som er tiltrodd å ordne og fikse dette miste det mentale fokuset på hva de gjør. De ville zoomet inn kikkerten sin litt bedre på utkikkposten sin, for å se skjærene i sjøen, istedenfor å ha tankene sine alle andre steder og dra inn andre motivasjoner og prioriteringer som ikke har noe med sitt fokus på den norske sjømann å gjøre. Ethvert hus som kommer i strid og konkurranse med seg selv må falle står det skrevet.

Da vil de slippe å skifte hatt så ofte og/eller måtte utvikle en spaltet pesonlighet for å kunne jobbe i tillitsmannsapparatet, i valget om de skal selge inn sine norske medlemmer eller om de skal tilby bekvemmelighetsavtalene sine, med mannskaper som rederiene betaler dem for å administrere, likesælt om de er norsk eller utenlandsk…

Alt ville vært enklere ved å tilby KUN norske medlemmer på norske tariffer til norske og forsåvidt også til utenlandske rederier, kun det. Ikke drive business med en billigavdeling i samme ‘firma’. Der er dessverre få kvalitetsbevisste redere eller av de med fokus på å skaffe jobb til naboen og landsmannen, og de få som er får sin konkurransesituasjon forrykket som følge av at sjømannsorganisasjonene tilbyr deres konkurrenter bekvemmelighetsavtaler.

Slik er no det engang blitt. Spørsmålet er ; hvordan få tilbake rette fokuset?

Det første er å sørge for at de rederne som gjerne vil ha norske mannskaper, de fleste av dem er / var fra Sunnmøre, hva jeg kaller Sunnmørsånden (ref. biografien til Ekornes) med en møbelfabrikk i hver fjord og rederi på hvert nes, ikke blir utkonkurrert av de som helst kjøper sjømannsorganisasjonenes bekvemmelighetsavtale pakke. Vi MÅ sørge for at de får like konkurransebetingelser.

Om organisasjonene ikke klarer det, så er dette over, og ut, for den norske sjømann (men ikke oganisasjonene, som bare får sine inntekter fra andre lands sjømenn, de blir ikke arbeidsledig).

Jeg skjønner jo det at det er vanskelig å forstå for dem siden ingenting har blitt gjort. En må vel kjenne litt til markedets dynamikk for å forstå det. Vinn-vinn situasjon kan det vel knapt kalles når de tar arbeidet fra nordmenn, selv i norske farvann nå. på grunn av deres suverene tariffavtaler dere fremforhandler for dem, slik at de kan konkurrere med oss.

Local content som er innarbeidet praksis over hele verden ville løst problemet, alle problemer. Da ville det blitt like konkurransevilkår for alle rederier. Annet tilgodeser de som prioriteter billig mannskap.. det er følgene.

Ratene for last på kysten og i Nordsjøfarten har stått mer eller mindre i stampe i 20+ år. Hadde det vært local content og faste hyrer så måtte ratene vært gradvis blitt høyere for å dekke de relle transportkostnadene og økningen i mannskapsutgiftene etter i det minste normal konsumprisindex justering også for norske sjøfolk.

Istedenfor har norske sjømenn blitt salderingsposten, enten ved reduserte egne vilkår, eller ved å ha blitt erstattet med de billigere mannskap dere order tariffavtaler for.

Hadde en gjort det riktige ville ratene blitt oppjustert for å holde tritt, om avskiperne ville ha varene sine fraktet da.. varene må jo fraktes, av noen.

Men så lenge de tilbyr rederiene og avskiperne rimeligere vilkår enn norske kan tilby, billigere mannskaper, hvorfor skulle da ratene økes – og hvordan skal da norske sjøfolks arbeidsdeltagelse på i det minste i norske farvann trygges?

Vi har vel igrunn ikke noe særlig i utenriksfart untatt offshore likevel, så det området er urelevant for oss, og nå vil offshore under Røkke/Frteriksen og Co få samme behandling som i tankfart og annet tidligere. Så da må vi sikre arbeidsmarket i det minste på kyst, sokkel og Nord- og Østersjøfart for oss selv så godt vi kan, det eneste lille som er igjen.Vi har vel ikke så mye mer sjøfolk igjen enn til å mette disse likevel.

Det kan vi gjøre med local content, farvannskunnskap med norsk språk for de som skal navigere på kyst og sokkel, og en del andre virkemidler vi kan ty til. Da kan de gjerne ha utenlandsk mannskap for meg, men det skal koste dem i loskostander på kysten når de skal anløpe norsk havn, slik at kostnaden med dem som har norsk mannskap går opp i opp, mye en kan finne på om forståelsen og viljen er tilstede.

Hadde en gjort det riktige ville ratene blitt øket, ikke den norske sjømannsstand minsket ved å bli erstattet av de andre de driver business for, nemlig trafiffavtalene med og for utlendingene, som rederiene betaler dem for å administrere, det samme kontigent som de norske medlemmer må betale selv.

Min kritikk går ikke bare på NSF, men på alle sjømannsorganisasjoner.. de kan jo vanskelig gjøre noe med et problem de innrømmer ikke å forstå noen av dem..

Disses mentalitet er allerede ‘forgiftet’, hvordan kan de løse noe som helst problem?

Det er igrunn ganske tragisk hele greiene.. spesielt at venstresiden i sjømannsorganisasjonene ikke ser galskapen, men går rett i fella.. høyresiden er jo vaksinert mot å se det, for dem er dette helt naturlig. De titter under hver en stein etter en nazist blant almuen, men glemmer at nazisme er et kollektivt fenomen mye mer enn et personlig.

Hva slags masse-suggesjon var det som utspilte seg på Telenor Arena under Grand Prix 2010, og hva slags massesuggesjon er det som foregår i Norges land i skrivende stund?

Kristin Halvorsen gikk så langt, men ikke lenger, til å innrømme at massesuggesjonen og heilingen var ‘ubehagelig. Den okkulte massesuggesjon manifesterte seg, men den egentlige som gjelder hele det norske folks bevissthetsgrad og kidnapping av folkets kollektive bevissthet er foreløpig umanifestert. Og hun har siden tonet flagg og sagt at hun er helt for den Neue Weltordnung. Hun er vel av samme familien, faren hennes hadde vel tilknytning til det gamle Aker også etter som jeg husker, sammen med fedrene til Hegnar og Siem.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

Fascismens inntog i Norge

Alle sjømannsorgansisjoner burde jo om de hadde kommet til i sine analyser at EU, FN og Neue Welordnung står i veien for norske sjømenns fremtid, så skulle de jo for lenge siden ha krevd utreden fra både EU og annet. Om de ikke var i samrøre med de diverse regjeringen som er helt lik i denne politikk, samme hvilken politisk ‘side’ de kommer fra, istedenfor å protestere på dens prioriteringer da. Det har norske sjømannsorganisasjoner altså valgt å ikke gjøre. De har istedenfor vært behjelpelig med å administrere tariffavtaler ved implementeringen av regjeringens politikk og får inntekter fra dette fra rederiene. For dem er det altså likegyldig om de får inntekter fra norske eller utenlandske sjømenn. Systemet er snedig innnrett slik, for å korrumpere dem.

Bertram Gross, forfatter av boken “Friendly Fascism” var ingen hvem som helst på området. Gjennom årene hadde Gross bidratt til å få igjennom lovverk som “Full-employment bills of 1944 and 1945?, og “Employment Act of 1946?. Han var ledende arkitekt av den liberale sosiale politikk under presidentene Roosevelt, Truman og Carter. Som sådan, hjalp Gross uvitende å bygge partnerskapet mellom “Big Government og Big Business” som han senere angret. Han innså og innrømte sin brøde først langt senere i livet; “Jeg søkte løsninger for Amerikas sykdommer … gjennom mer makt i hendene til den sentrale regjering,” innrømmer Gross. “I dette var jeg ikke alene. Nesten alle mine planleggingskolleger, reformatorer, sosiale vitenskapsmenn og urbanister forutsatte at det var best med mer konsentrert sentralisert statsmakt.” Men de tok feil.

Gross innså senere at sentralisert makt var, i virkeligheten, lunten til tyranni. “Big Business-Big Government partnerships …“, skrev han, “were the central facts behind the power structures of old fascism in the days of Mussolini, Hitler and the Japanese empire builders. … I see Big Business and Big Government as a joint danger.“

Også Daniel Guerin’s klassiske arbeid, først publisert på fransk i 1936, viser hvordan fascismen, langt fra å være en masse psykologi, ble til utav spesielle forhold i et sosialt system i krise. Først skjult, dernest mer og mer økende åpent, hvordan brede lag av ‘big business’ finansierte og promoterte fascist bevegelsene i Italia og Tyskland.

“Makt sikres best gjennom samhandling mellom statsmakten og de store bedrifter”. Det var Italias fascistiske diktator Benito Mousolini som sa dette. Samrøret mellom Røkke og myndighetene er vel et iøyenfallende eksempel på det her til lands. Andre definer fascisme som kapitalistenes klassediktatur. Makteliten blir rikere, mens vanlige folk blir fattigere. Politikerne elsker å tale ‘næringslivets’ sak, og glemmer at ‘næringslivet’ er ikke velgere. Menneskene er.

Så de går sammen. Kjekkere å spise snitter med storredere som Røkke enn å spise hamurgere sammen med kokker og matroser. Hva i alle dager slags fordeler kan politkerne få utav dem da når politikerkarrieren er over? Flere båter i NIS er viktig for Regjeringa for rederne med bekvemmelighetsmannskap, ikke flere norske sjøfolk i NIS (?) og til gagn for de rederier som vil ha norsk mannskap. Og har en ikke sterke og klare sjømanns organisasjoner så gjør regjeringa som den vil.

«Flere båter i NIS
Et av målene til regjeringen er å få flere båter inn i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Båter registrert her kan benytte seg av utenlands mannskap i et helt annet omfang en båter registrert i Nor(Norsk ordinært skipsregister)»

Åpner for flere utenlandske sjøfolk
http://www.heroynytt.no/nyheter/article11134242.ece

Hvorfor skal vi ha flere skip i NIS da uten norske sjømenn ombord?

De historieløse vil kanskje velge å overse det, og ja, vi bør si ‘Look to England ‘.. og gjøre som dem i Brexit.

«Slik ble det ikke. Historien om motstanden i Nord-Norge inspirerte en hel verden, og var en av bakgrunnene for Roosevelts mektige ord noen år senere – Look to Norway.»

Da Norge banket tyskerne i 1940
http://www.side3.no/historie/da-norge-banket-tyskerne-i-1940/3422773919.html

De tok oss visst bare på en litt annen måte denne gang.. EU og Neue Weltordnung må være Hitles store våte drøm.. Nazisten Prins Bernhard som Bilderbergernes stifter forklarer vel en del ting.

Der finnes ikke rød og blå lenger, bare Globalistpartiet

Krigseilerne snur seg nok i gravene.. Var det dette de lot livet for?

De gode tapte, de onde vant

Hvem vant ? Hvem ble støttet av Regjeringa via GIEK og andre statsinstitusjoner? Jo, Siem, Røkke og Fredriksen—-

Facsimile Sunnmørsposten

Hvem tilbyr disse bekvemmelighetsrederne bekvemmelighets tariffer så de kan lykkes ? De ‘Norske’ Sjømannsorganisasjonene, galskap deLuxe.

De mener at norske sjømenn blir mer konkurransedyktig den dagen de har fått all verdens sjøfolk opp på norsk nivå.. Jeg tror det kan ta noe tid..

I mellomtiden blir den norske sjømann og matros utradert fordi det tar lenger tid enn de trodde, og bekvemmelighetsrederne vil selvfølgelig gå for billigpakkene og bekvemmelighetstariffene til organisasjonene, som sunnmøringen Per Vassbotn i 1985 så logisk konkluderer med i sin Dagbladet kommentar over. Virker på meg som om hjernevasken, vaksiner og fluorider har skapt folk så docile at den logiske sans også er lammet.

Siem bør boikottes, stenges ute:

«Det er sammenheng mellom norske sjøfolk og den maritime næringens evne til innovasjon»

«Siem Offshore vil flagget ut og si opp 60 skandinavere. I stedet vil selskapet ansette utenlandsk arbeidskraft for å tilpasse seg internasjonale lønninger.»

«Administrerende direktør Åge Remøy i Rem Offshore ser det heller ikke som aktuelt å si opp norske sjøfolk for å ta inn bare utenlandsk arbeidskraft.»

http://www.smp.no/naeringsliv/article7736809.ece

«Administrerende direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping ASA mener man heller enn å si opp norske sjøfolk, må øke kompetansen deres slik at de blir enda mer konkurransedyktige i forhold til utenlandske sjøfolk.»

Holder på folka
Farstad Shipping har ingen planer om å gjøre som Siem Offshore og si opp skandinaviske sjøfolk.
http://www.smp.no/naeringsliv/article7736809.ece

Tillat meg å være litt teatralsk: Dette er en blodig kamp mellom de gode og de onde, og de onde ser ut til å vinne sjøslaget, hvis sjømannsorganisasjonene ikke våkner opp og kjenner sin besøkelsestid. Local content i norske farvan, og samme tariff for alle om det skulle være behov, om det ikke er nok norske sjøfolk.

Hvorfor svikter de fleste og spesielt sjømannsorganisasjonene disse gode rederne som vil det beste men klarer det ikke fordi konkurranseforholdene blir umulige, til fordel for de ‘onde’ profittmaksimererne som er regjeringens utvalgte? Hvorfor kjemper vi ikke til siste mann for de som er sitert sist i posten over?

Akkurat det er for sent, de har allerede gått ned med mann og mus.. klarer vi å redde restene – slik at de beste rederne blant oss kan få bygge seg opp igjen ?

Episk Åndskamp

Hva regjering og sjømannsorganisasjoner i realiteten har gjort er å underminere aktiviteten til de som har norsk mannskap som Remøy’ene og Farstad, og fremme de som historisk sett velger utenlandsk, slik som Siem, Fredriksen og Røkke.

Kristian Siem har en dagrate på NOK 519.000 fra den norske stat med sin mennesketraficing med Siem Pilot, som hjalp ham å overleve ‘krisen’, mens tilsvarende skip ligger i opplag og kunne gledelig gått for 19.000 per dag. Utrolig nok avslørt av Hegnar, hvis begges fedre samarbeidet i ganle Aker med å fikse torpedobåter til Israel og mye slikt snacks.

Jeg blåser vel i om både Fredriksen og Røkke med andre av deres mentalitet går konkurs. Da må jo bare noen andre eier de skip de for øyeblikket disponerer. Varer skal jo fraktes samme hvem som eier skipene.

Sunnmørsmentaliteten er/var å virke for sitt lokalsamfunn, en møbelfabrikk i hver fjord og et rederi på hvert nes (jfr biografien til Ekornes), deres er å virke for seg selv og sine egen profittmaksimering, historisk bevist. GIEK og den norske regjering har støttet sistnevnte. Markedet hadde funket utmerket om det var like konkurransebetingelsr. Varer skal fraktes, samme hvem som eier skipene.

Enkel løsning; Steng dem ute, eller tving dem til å ha norsk mannskap om de skal gjøre foretning her fra London eller Kypros. Da ville det vært like konkurransebetingelser for Røkke/Fredriksen og Remøy/Farstad osv.

De kan ta medf seg båtene sine, kontorene sine, sine ansatte og alt ut av landet hvor de vil.

Jeg håper ingen ungdommer i bransjen idoliserer dem og hva de har gjort. Det eneste de fortjener er den dypeste forrakt.

Det er så fjernt fra Sunnmørsånden at det gjør ingenting om de peller seg ut… og finner sine markeder annet sted, dette markedet er VÅRT!

God logikk hos denne journalisten i Dagbladet, men det er jo tilbake til 1985 hvor journalister fremdeles hadde litt fritenkning i hodet og ikke var bare lydige ekkobokser av makteliten:

«- Hvis det er en nordmann om bord og rederen kan få arbeidskraft som er nesten 40% billigere, kan vel denne ene være nokså garantert en rederfot i baken…»

Manilla-avtalen til Det Norske Sjømannsforbund

Ja, fra slike som Siem, Røkke og Fredriksen så..

Kanskje noen lurer på hva det er jeg snakker om når jeg nevner Sunnmørsmodellen i innlegget mitt, her er en utdyping:

Sunnmørsmodellen: eller Sunnmørsånden forklart for de som ikke er Sunnmøringer selv, og yngre som kanskje ikke kjenner sin historie så godt. Næringslivet på Sunnmøre ble bygget på edle og uselviske motivasjoner i de fleste tilfeller, og det var grunnen til suksessen. De hadde omsyn og omtanke for andre enn seg selv. Og da virker det som overjordiske krefter ofte blir med å hjelper til, godt hjulpet av pietismen, bygge næringsliv og vokse organisk.

Med møbelfabrikker i hver fjord, og rederier på hvert nes. Jeg anbefaler biografien til Ekornes, han med møbelfabrikken i Sykkylven, som beskriver motivasjonen er ikke nødvendigvis profittmaksimering som dagens forretnings evangelium er infisert og forpestet av, men av å skape arbeid og utkomme for naboene i bygda, som senere ble utvidet til distriktet og gjerne landet etter hvert som de vokste.

Siem, Røkke og Fredriksen er den diamentrale motsats, og i opposisjon til denne Sunnmørsånden. For dem er det ‘meg, meg, meg’, griske Shylocks hva vi kan med et forraktfullt skjellsord kan kalle profittmaksimererne, de har ingen annen dypere ideologisk ballast enn det. De er som vampyrer som tyner utav hva de kan, og så etterlater medhjelperne som skipbrudne hvor det passer seg.

De norske sjømenn må velge hvem de vil støtte, ved utforming av en jordnær praktisk politikk for sin stand som viser dette valget. Valget er enkelt, for ingen vil ha Fredriksen, Røkke og Siem systemet. De fleste vet bare ikke hvordan de skal komme seg utav det.

Ruteplanleggingen for de politiske virkemidler må gå slik at det ligger flest mulig skjær i sjøen foran dem.

Vil sosialdemokratiet nå ta den fascistiske trusselen mer på alvor?, spør kommunistene.
http://kpml.no/nb/109-standpunkt/rasisme-og-fascisme/559-vil-sosialdemokratiet-na-ta-den-fascistiske-trusselen-mer-pa-alvor/

Kanskje de må ta en langt og grundig titt i speilet, og se at de er del av den internasjonale sosialistenes Neue Weltordnung som nazistene er. Finnes knapt forskjell på dem og deres virkemidler idag. For nettopp i det sosialistiske sosialdemokratiets midte der lever fascismen i beste velgående, skjult i det åpne. Utøya var Norges Reichdags-brann. Jeg ser fremt til at de internasjonale sosialistene gjør baker for smed og tar et oppgjør med nasjonal sosialistene. De er i grunn helt beslektet de to; fellesnevneren er sosialisme, så jeg forstår jo at det kan være besværlig å forsverge deres åndsbrødres tankegods.

I Norge virker dette slik at sjømannsorganisasjonenes Ja til EU og Globaliserings standpunkt som førsteprioritet kommer i veien for å gjøre det samme. Norske sjømenn kommer liksom litt sånn nr. 3-4 på listen, etter at globalisering, EU regler, ‘internajsonal solidaritet’ , internasjonal lønnsharmonisering og slikt er tilfredstilt. Det ser ikke ut som de engang klarer å tenke tanken på å kreve fritak fra EØS/EU-reglene.

Den Sosialistiske Ettpartistaten Norge

Har jeg ikke mine ord i behold, eller ?

«Gjennom sin egen garantietat blir staten medeier i John Fredriksens og Kjell Inge Røkkes nye supplygigant. På Sunnmøre vokser kritikken mot Giek som mange mener er for stivbente i sin håndtering av gjeldskrisen som så godt som hele offshoreskipnæringen er rammet av.»

Giek kan bli storeier i Røkke og Fredriksens supplygigant
http://e24.no/boers-og-finans/farstad-shipping/giek-kan-bli-storeier-i-roekke-og-fredriksens-supplygigant/23935941

Hun i midten kan vel vente seg noen gode styremedlems verv i høst når hennes tjeneste ‘for folket’ er over? Slik som hu Brunstad-bua kjerringa?

Hva jeg finner utrolig irriterende og urettferdig er at de rederne som Remøy/Farstad og andre som vil ha norsk mannskap, blir diskriminert og forskjellbehandlet og tatt utav markedet av profittmaksimerere for seg selv – som Røkke og Fredriksen.. som kjører billig.. blir jo umulig å overleve da for de gode blant oss…

Regjering og Storting faktisk tilgodeser profittmaksimererne uten en moralsk eller ideologisk sans annet enn meg, meg, meg.. via GIEK og andre statsinsititusjoner…

Er det for mye forlangt at Remøy/ex.Farstad og andre som vil skape arbeid for nordmenn, for sambygdinger og landsmenn som jeg ofte benevner som Sunnmørsånden, får en lik konkurransesituasjon?

Alt dette blir fikset med krav om local content.. samme konkurransebetingelser for alle. Men den norske regjering og de norske sjømannsorganisasjoner vil det annerledes (?).

Det er utrolig interessant å lese den debatten om sjømannsorganisasjonenes arbeid for utenlanlandsk mannskap på norske skip i media på åttitallet. Fulgte jo ikke med i det hele tatt den tiden på midten av åttitallet siden de personlige prioritetene da som ung sjømann og styrmann låg litt andre steder kan en vel si, og en overlot til gamlekarene å ivareta slike vanskelige ting som dette.

Argumentene de brukte den gang er igrunn de samme vi hører velve frem og tilbake idag. Lite nytt under solen som jeg ser det., spesielt når vi kan bruke de historiske realitetene senere som fasit, så blir det meget meningsfylt å ha med de perspektiv de hadde den gang i sine analyser for dagens situasjon.

Hva vi ser er i realiteten et episk drama om pietismens og kristendommens fall. Det er åndskampens ultimate oppgjør. En helt ny ånd legger seg over landet og folket, og den er ikke god.

Nei, Hitlers våre drøm, som marxist og Leninisters er, er ikke noe Tyskland for tyskere. Det var alltid Neue Weltordnung, Nye Verdensorden, hele verden, i en morbid okkult kombinasjon av gamle frimureriets og jødisk-bolsjevikske utopia om Egypt og Babylon gjenfødt. En Verden (jødiske Dørum som siste preseident i Norge), motto «Fred gjennom verdenslov», Ett Folk, En Verdensånd, og det er IKKE Jesus Kristus sin ånd.

Med Sunnmørsåndens fall i næringslivet (pietismen), faller den siste rest av det kristne i Norge. De har jobbet iherdig og er kronet med suksess. For en tid, kanskje to tider, skal den egosentriske og griske jødementaliteten rå, og dominere våre liv. «Dyret’ er sluppet løs også hos oss. Les Bibelen for å finne ut av slutten på dramaet.

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv

 

Relevant lesning

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie

Offshore-kuppet. Sunnmørsåndens Tap og Jødementalitetens Seier?

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
4   
  
  
    
4
Shares