Hvem er kristen; Riksavisen eller Vårt Land?

Vårt Land påstår de er kristen. Men jeg finner lite kristent i sionismen deres, jeg klarer liksom ikke finne ett eneste sted at Jesus eller apostlene sier at jødene er Guds Utvalgte Folk. Tvertimot. Det er min ydmyke påstand at Riksavisen er den eneste kristne avis og nettmagasin i Norge.

Frelsen er overhodet ikke avhengig av om en står på god fot med jødene og sionistene eller ikke. Det er helt uvesentlig.

En kan tilbe jøder så mye en vil, det hjelper ikke for frelsen, en blir ikke gjenforent med Gud av det. Garantert !

«Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.” – Apgj. / Acts 4:12

Dette er det ENESTE vi kristne skal bry oss med. Ikke å stå på godfot med jødene, aka Esaus Barn, edomittene, som ble tatt opp i Judah stammen etter at Judah-stammen beseiret dem i krig, gav dem valget å bli omskjært eller drept, de ville ikke bli drept, og manøvrerte seg fort til makten, hvis slekt som også fariseerne var av, og Herodes var av.. som skulle drepe Jesus allerede som barn, for å trygge sin makt.. De skulle ikke ha noen annen Konge enn av sine egne satanister og mordere, om de heter Herodes eller Barrabas.

Blander kristendom i jødehat
Konspirasjonsteoretikeres antisemittiske budskap kobles ofte med kristen symbolikk, viser ny rapport.
https://www.vl.no/nyhet/blander-kristendom-i-jodehat-1.1289416?paywall=true

Tilsvar til Vårt Land’s artikkel. Siden vi aldri fikk anledning, de ville ikke, siden vårt tilsvar ble avsendt en time etter vi ble invitert til tilsvar, men da var det påstått for sent. En times notis, for sent. Da vil de ikke.

«Vårt Land gjør dette bevisst for å stigmatisere, maning og skape hat og utstøtelse av det sosiale samfunn av (u)hellige, sett fra deres side, av den som stigmatiseres, som skal lede til vold og sanksjoner mot den som stigmatiseres, av noen ekstremistiske sionister som tar signalet, og som tolker debatt om jøders gjøren og laden som angrep på sine egne programmerte følelser. Det var hva som hendte Stephen som ble steinet av massen, etter at massen ble satt opp slik av lederskapet. Det er en satanisk metode.»

Kristensionistiske satanister i Vårt Land går bananas
https://www.riksavisen.no/kristensionistiske-satanister-i-vart-land-gar-bananas/

Jeg kjenner personer som overhodet ikke er kristen som skriver og arbeider for Vårt Land. I deres Verdidebatt hadde alle andre ateister, humanister, sosialister og andre satanister sitt permanente tilholdssted, de kunne si hva som helst om Jesus og kristendommen, sionister kunne si alt de ville mens vi ikke sionistiske kristne ble utestengt (?). Vis meg hvem dine venner, og jeg skal si deg hvem du er.

Avisen Vårt Land liker ikke kristne
https://www.riksavisen.no/avisen-vart-land-liker-ikke-kristne/

Vårt Land og deres journalister og ledelse har altså mye mer til felles med og står last og bram med ateister, humanister, sosialister og andre satanister enn kristne.

Hvor sier Jesus eller noen av apostlene at jødene er ‘Guds Utvalgte Folk’ ?

Hvor i Bibelen fremgår det at Jesus og / eller apostlene tilber jøder som om de skulle være guder selv ?

Svaret er absoulutt ingen som helst steder. Tvertimot:

Jesus kalte deres ledere, på sin tid, «djevelenes barn.» – John 8:44.

Klar tale.

«Da sa Jesus til dem: Se eder for og ta eder i vare for Fariseernes og sadduseernes surdeig!» – Matt. 16:6

Klar tale.

Jeg ville tatt meg i vare var jeg de som er i ledelsen for Vårt Land, og alle andre sionister med dem, for Bibelen sier:

«Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være kommet under Guds forbannelse!» – Galatians 1:8

Klar tale.

«Som vi før har sagt, så sier jeg og nu igjen: Om nogen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet!»
– Galatians 1:9

Forbannet / anathema: med «ana’thema, menes “en person eller ting forbannet og eller blinket ut for destruksjon«. Kilde

Det er Satan som har fått den åndelige oppgave å ødelegge dem, ikke Gud eller kristne. De ødelegger effektivt seg selv. De som tilhører Satan, tar Satan seg av. De som tilhører Gud, tar Gud seg av.

«11 Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. 11 Jeg kunngjør eder, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av mig, ikke er menneske-verk; 12 for heller ikke jeg har mottatt det eller lært det av noget menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. 13 I har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den, 14 og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for mine fedres lærdommer.» – Paulus’ brev til galaterne / gal. 1:11-14

Klar tale. Det synest meg helt klart at Vårt Land og sionistene søker å tekkes mennesker, jødene og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9). Paulus sier han forfulgte de kristne som jøde, sionister er per definisjon jøder light, siden de gjør det samme som Paulus gjorde før han ble så lyset på vei til Damaskus, og som de edomittiske fariseere gjorde; Satans Ormeyngel med sin okkulte Babylonske Talmud.

«Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter». – Romans 16:17

«Tjene sin egen buk«, det betyr å tjene til sitt livsopphold, for å spise, da tjener de pengemakten i verden fremfor Jesus Kristus sier Paulus.

«For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det!» – 2 Corinthians 11:4

Sionistene forkynner en annen Jesus, de ikke har belegg for i Bibelen, for Jesus sa ALDRI i evangeliet sitt at jødene er Guds Utvalgte Folk, sionistene har en jødisk ånd, ikke en kristen.

«Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse». – 2 Peter 2:1

Klar tale. Fortapelse. Vel fortjent, så ondsinnede som de er.

Jødene har ingen del i velsignelsene til det sanne Israel, fordi deres forfar solgte sin fødselrett til Jakob, som når han fikk Guds Ånd ble omdømt til Israel.

Curt og Roland fant Sions berg i Jesus. Sionistene finner det i jødenes land og veldig verdslige Jerusalem.

Jag till Sions berg har hunnit

Fryktet Satans Utvalgte Folk

Joda, Bibelen sier så i Åpenbaringen / Rev. 2.9 & Rev. 3.9 – det er ett av de skriftsteder du vil ALDRI høre en sionist bruke.

«Jødene lette da efter ham på høitiden og sa: Hvor er han? 12 Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han fører folket vill. 13 Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene.» – John 7: 11-13.

«Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det». – John 19:38.

«Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder!«. – John 20:19.

Jesus formaner apostlene som sitter bak lukkede dører av frykt for jødene, om ikke å være redde:

«Min fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; jeg gir dere ikke som verden gir, la ikke deres hjerter forferdes ; være ikke redde!». – John 14:27

«Og åtte dager derefter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukket [av frykt for jødene], og stod midt iblandt dem og sa: Fred være med eder!» – John 20:26

Klar tale. Om de sier noe annet enn evangeliet;

«Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være kommet under Guds forbannelse!» – Galatians 1:8

Selv King Zedekiah var redd for ‘Guds’ Utvalgte Folk, hadde et møte privat med profeten og innrømmet, «Men kong Sedekias sa til Jeremias: Jeg er redd for de jøder som er gått over til kaldeerne, at jeg skal bli overgitt i deres hånd, og at de skal fare ille med mig. 20 Men Jeremias sa: Du skal ikke bli overgitt til dem; hør bare på Herrens røst i det som jeg taler til dig, så det må gå dig vel, og du må leve!» – Jeremiah 38:19-20.

Jeremiah som Jesus forsikret at Gud er trygt tilholdssted, at ikke en spurv faller til jorden osv…

For det var dette jødiske trykket på domstolen og kongen som resulterte i Jeremias forfølgelse og det babylonske fangenskapet. Mens i Babylon hadde jødiske ledere, som ikke var fornøyd med Hebreernes religion, rikelig tid til å gå inn i landets biblioteker og studere den svarte magien og den okkulte trolldommen som hadde kommet ned fra Kains dager, herav Kabbala.

De blandet den svarte kunsten med Moses ‘lover og utviklet «Eldstes Tradisjon», som Kristus fordømte som så ondskapsfullt at de gjorde at Guds Lover ikke lenger hadde noen effekt (Mark 7:13), de tolket bort meningene, og som senere ble kodifisert i det Talmudiske systemet som har forblitt innebygd i den internasjonale jødedommen helt til vår tid, nå. Jødene kom inn i Babylon med prester, tempelet og Moses sin ‘bok. De kom ut med rabbinere, synagoger og de eldstes tradisjoner (i dag kjent som Talmud).

Antisemittiske Peter

Var apostelen Peter engasjert i en øvelse i antisemitisme da han uttalte disse ordene til jødene samlet i Jerusalem på pinsedagen?

«Da stod Peter frem med de elleve, og løftet sin røst og talte til dem: I jødiske menn og alle I som bor i Jerusalem! Dette være eder vitterlig, og lån øre til mine ord! 15 For disse er ikke drukne, således som I mener; det er jo bare den tredje time på dagen; 16 men dette er det som er sagt ved profeten Joel: 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; 18 ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. 19 Og jeg vil la under skje på himmelen i det høie, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer; 20 solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. 21 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.

22 Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, således som I selv vet, 23 han som blev forrådt efter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo I ihjel, idet I naglet ham til korset ved urettferdiges hender; 24 men Gud opreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den. 25 For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øine, for han er ved min høire hånd, forat jeg ikke skal rokkes; 26 derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, ja endog mitt kjød skal legge sig til hvile med håp; 27 for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, ei heller skal du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse; 28 du kunngjorde mig livets veier, du skal fylle mig med glede for ditt åsyn. 29 Brødre! la mig få lov til å tale med frimodighet til eder om patriarken David, at han både døde og blev begravet, og hans grav er iblandt oss den dag idag; 30 da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone, 31 så var det om Messias’ opstandelse han fremsynt talte det ord at han ikke blev forlatt i dødsriket, ei heller så hans kjød tilintetgjørelse. 32 Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om.

33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører. 34 For David fór ikke op til himmelen, men han sier selv: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, 35 til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 36 Så skal da hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som I korsfestet. 37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. 40 Og med flere andre ord vidnet han og formante dem, idet han sa: La eder frelse fra denne vanartede slekt! 41 De som nu tok imot hans ord, blev døpt, og det blev på den dag lagt til omkring tre tusen sjeler.» Apgj. / Acts 2: 14-41.

Og Peter, forsetter med sine ‘antisemittiske’ rant; «Da sa Peter til dem [jødene], fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste! 9 Når vi idag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, om hvad han er helbredet ved, 10 da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine. 11 Han er den sten som blev forkastet av eder, I byggere, men som er blitt hjørnesten. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.» – Apgj. / Acts 4: 8-12.

Var Peter, som den første kristne kirkes grunnlegger ble valgt spesifikt av Vår Herre til å være Kirkens hode. Han grunnla, og engasjerte seg i «triumphalisme» som «såret» følelsene til Sanhedrins rabbier når han snakket ordene nedenfor etter hans mirakuløse frigivelse fra fengsel?

«Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker. 30 Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; 31 ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. 32 Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham. 33 Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de la råd op om å slå dem ihjel – Apgj. / Acts 5:29-32.

Så Guds Utvalgte Folk (1) la råd opp om å slå Guds Utvalgte Folk (2) ihjel. Fritt valg. Velg. 1 eller 2 ? En er løgn, ett av alternativene er Guds og Bibelens sannhet.

Talmud er jødenes bibel

Bibelen lærde er klar på at Jesus Kristus fordømte fariseerne. Han sa at de hadde nullstilt alle Guds bud etter deres tradisjon, «lærer for læresetninger menneskets bud.» (Mark 7:13; Matt. 15:6-9)

Universal Jewish Encyclopedia (1943): «Den jødiske religionen som den er i dag, sporer sin avstamning, uten opphold gjennom alle århundrene, fra Fariseerne. Deres ledende ideer og metoder fant uttrykk i en litteratur i enorm grad, hvorav en stor del eksisterer fortsatt. Talmud er det største og viktigste enkeltstykket av den litteraturen … og studiet av det er avgjørende for enhver reell forståelse av farisismen.»

Når det gjelder farisæerne, sier 1905 Jewish Encyclopedia: «Ved ødeleggelsen av templet (70 A.D.) forsvant saddukeerne helt, og overlot reguleringen av alle jødiske saker i Fariseernes hender. Hidtil ble det jødiske liv regulert av Fariseerne; hele jødedomens historie ble rekonstruert fra det Fariseriske synspunktet, og et nytt aspekt ble gitt til fortidens Sanhedrin. En ny kjede av tradisjon erstattet den eldre prestestradisjonen. (Abot 1: 1) Fariserismen dannet jødedommens karakter og liv og tankene til jødene for all fremtid.» (Jewish Encyclopedia, History of the Pharisees)

I Rabbi Finklesteins historie om jødene, sier han: «Talmuden henter sin autoritet fra stillingen den hadde i de antikke akademiene, både i Babylon og i Palestina, ble ansett som de rettelige etterfølgerne til det eldre Sanhedrin … For tiden har Det jødiske folk ingen levende sentral autoritet som er sammenlignbar i status til de gamle Sanhedrins eller senere akademier. Derfor må enhver avgjørelse om den jødiske religionen må være basert på Talmud som den uomtvistelige referat av disse myndigheternes lære da de eksisterte«. (The Jews – Their History, Culture, and Religion, Vol. 4, p. 1332, Jewish Publication Society of America, 1949).

Basert på ovenstående, så er sionistene lang mer jøder enn de er kristen. Det blir ikke mitt problem om Vårt Lands lederskap og journalister brenner i Helvete. Jeg har herved advart dem at de er kommet under Guds forbannelse (Ezekiel 3:19), slik at ikke deres blod skal komme over meg selv (Ezekiel 33:9, Acts 13:40).

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland

Antisemittisme; Ytringenes Grenseland

Det stunder mot natten

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring