Jødiske makthavere ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted korsfester kristne Jarle Johansen i domstolen

Omtrent slik blir min anke til Borgarting Lagmannsrett, etter at ennå en kjønnskvotert mindre intellektuelt utrustet dommer Ingebjørg Tønnessen har avvist saken om erstatning i Oslo Tingrett, erstatning for ikke å yte rettsprosess som loven sier den skal ytes (TVL § 1-1). Korrupsjon- og kameraderiet ruller videre. Bare et nytt bevis på hva saken handler om, at norsk domstol er ren lotto.

Når denne nasjon var kristen under Harald Hårfagre ættens konger, min og Bjørnstjerne Bjørnson sin slekt, han var rasende at marokkanske-bernadotte-jøder han kalte dem kuppet makten, så var eiendomsretten hellig og ukrenkelig. Under Jødisk makts åk, er ingenting annet enn deres hang til løgn, urett, pride perversiteter og grådighet hellig. https://www.riksavisen.no/giske-aetta-felles-forfedre-med-donald-trump-og-42-amerikanske-presidenter/

Min siste bok som nettopp kom ut (klikk bildet for nettbutikken), «Israelittene«, slår knockout på deres løgner at de er «Israelittene», identitetstyveriet. Vi kjenner dem igjen på deres hang til løgn, urett og bedrag (John 8:44). Det er vi av den hvite nordiske rasen som er Israelittene, kaukaserne,  anglo-Saxerne, kelterne (kjært barn har mange navn):

Mitt erstatning søksmål mot Justisdepartementet for Oslo Tingrett dreide seg om at Staten ikke har gitt meg rettferdig, forsvarlig rettsak; «nemlig at jeg ikke har fått sak i henhold til TVL § 1-1«. Hva er så vanskelig å forstå med det ? At det er en helt annen sak om noe som har hendt i andre saker, og har ikke noe med dommen å gjøre i de andre sakene ? En trenger jo ikke engang være intelligent for å forstå at det er helt ny sak, har ingenting med omkamp om gamle saker å gjøre. Må en ha juss utdannelse for å ikke forstå det ? Det sies at mange utdanner seg til idioter, synest det stemmer.

Jurister holder med jurister ser vi i bildet under. Knapt noe å undres over. Saken var enkel. Skulle matrikulere en umatrikulert eiendom, få G-B-nr. Eiendomsretten er behørig stått tinglyst siden 1921. Da skulle STATEN sikre vårt rettsvern, det er rettsvernet det er betalt tinglysingsgebyr for å få.

Men INGEN i det offentlige beskytter det rettsvern tinglysing skal gi. Loven sier de ikke kan gjøre dette, de gjør det likevel. Så det er personlig for makthaverne da – de med makten gjør maktovergrep mot dem de ikke liker, er bevist;

Jesus sier i John. 15:20 : «Hvis (((de))) forfulgte meg, vil (((de))) også forfølge dere.»
(((de))) var de samme da, som nå ….. (((de))) er jødene.

(((de))) er de som vil følge etter, skade og myrde kristne. Bibelen er 100% klar på det.

Israelittene er i Talmudikernes vold

Det jødiske maktapparatet feirer nok så lett og enkelt de får lov å bedrive urett mot deres fiender, så fint å få tatt den irriterende Johansen-Borgen fyren, som også kommer med bok en av dagene at de lyver om hvem som er Israelitter, det er IKKE Jødene, det er oss norske, hvite anglo-Saxon mennesker. Les mer om det her : https://www.norvision.no/

Dommeren må jo forholde seg til påstandsgrunnlaget til partene, her valgte hun å følge Regjeringsadvokatens, en lovhjemmel for å avvise som ikke er reell. De tar liksom en paragraf, og håper den passer. De mener jeg ikke har rett til å søke skadeerstaning for å bli utsatt for korrupte / dumme dommere (stryk det som ikke passer). Selvfølgelig kan jeg det, om jeg kan bevise det. Og selvfølgelig kan jeg bevise det. Hvis ikke kunne jeg ikke sagt det offentlig.

Som vanlig er Regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds advokater ikke av de skarpeste knivene i skuffen dessverre, det gjør at de forleder dommere med sine utlegninger. Jeg krever ikke avgjørelsen omgjort i denne erstatningssak. Saken dreier seg om noe helt annet, nemlig at jeg ikke har fått sak i henhold til TVL § 1. Det skal jeg bevise. Jeg må selvfølgelig ha rett til en sak for å legge frem bevisene for at en del dommere og regjeringsadvokater og statsforvalter jurister er korrupt for å beskytte hverandres tåpeligheter og løgner.

Dette skadeverk har ikke vært behandlet av Høyesterett eller noen andre etter de paragrafer, som Regjeringsadvokaten prøver å etabler en løgn om, for å forlede dommer. Vi krever herved rettsmidler mot slik uærlighet av motpartens advokat. Slike rettsmidler mot prosessfullmektiger etter Domstolloven § 200 som lyver og bedrar, og unntar Tinglyste eiendomsretter fra sakens faktum, er ikke omfattet av at saken skal være opphevet, det gjelder KUN for dommere («tjenestemenn») ;

«En offentlig tjenestemann, prosessfullmektig, rettslig medhjelper eller privat antatt forsvarer, som gjør sig skyldig i forsømmelig eller annet utilbørlig forhold under rettergang, tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring, kan straffes med bøter og helt eller delvis ilegges erstatning til den skadelidte

Dette er hva jeg har krav på, som jeg ikke har fått i den domstolen som er dominert av Arbeiderpartiets kvinnenettverk:

TVL § 1-1.Lovens formål
(1) Loven skal legge til rette for en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettergang for uavhengige og upartiske domstoler. Loven skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene.

Jeg fikk ingenting av dette. Kommunen har prestert å sette at annet nummer på eiendommen i matrikkelen. En stupid ungdom som tingrettsdommer Høllesli, som idag har begynt i Tommesen klarer utrolige selvmotsigelser i dommen, se nedenfor, for å beskytte sine jurist kolleger hos Statsforvalter og Regjeringsadvokat, slik som dommer i Oslo Tingrett gjør her. Loven gir henne ikke anledning til dette, å nekte meg rettsak om skadevolds erstatning – det er en sak som aldri har vært oppe før :

Kjennelse avvisning

Den paragrafen DSL § 200, tredje ledd, den kjønnskvoterte dommer Tønnesen i Oslo Tingrett viser til, er der for å sikre at det ikke skal bli omkamp om en rettskraftig dom. Men det er ikke hva saken min handler om i det hele tatt (? ). Jeg har gått til sak fordi Staten ikke har gitt meg en rettferdig sak etter TVL § 1, skal ha det erstattet etter Skadeerstatningsloven § 1-6 & 2-1, og DSL § 200 FØRSTE LEDD, samt erstatning for at det offentlige IKKE beskytter det rettsvernet jeg har betalt penger til den BRISK-etaten kalt Staten for de med rette kjønn og politiske overbevisning, for å beskytte for meg, etter Tinglysingsloven § 35. Ikke en eneste statlig etat har beskyttet mitt rettsvern, det skal jeg ha erstatning for. Om det er korrupsjon eller kjønnskvotert dumskap jeg er utsatt for, spiller ingen rolle, idet begge er erstatningsberettigede.

Jeg forstår at det kan være utfordrende om en er kjønnskvotert som dommer Ingebjørg Tønnessen til en stilling og de intellektuelle fakulteter ikke henger med, og en er kvinnesolidarisk med regjeringsadvokat Nora Mageli og Hanne Inger Bjurstrøm Jahren så en må fuske som «jurist» Sandra Borch, men jeg har ingen oppfrisking av tidligere sak og dom. Jeg har en NY sak fordi jeg ikke fikk rettferdig domstol etter TVL § 1, det kan bevises at det er jurist kollegialiter og konspiratorisk korrupsjon som styrer de domstoler, ikke norsk lov. Det kan jeg bevise, hvis ikke ville jeg ikke fortalt det offentlig.

MyHeritage - Relasjonsdiagram - Fredrik Sejersted - Jens Stoltenberg(1)

Fredrik S. er personlig ansvarlig som embetsmann og sjef, fordi han setter de dummeste blant de kjønnskvoterte lottene på sitt kontor på saken min. At jeg har avslørt hans slekts maktdominans, mens vi av Harald Hårfagre ætten som virkelig hadde rett på makten i Norge, ikke Jødene, blir korsfestet av dem uten lovhjemmel ; https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

De har ikke lagt til grunn noen lovhjemmel hvorfor jeg ikke skal få lov å fremlegge bevisene for norsk domstol for at jeg er utsatt for et Jødisk komplott å unndra meg som kristen rettferdighet og rettvishet. Hvis bevisene tilsier at de ikke hadde lovhjemmel til hva de har gjort, så er det jo korrupt, maktovergrep, da skal jeg har erstattet det, for hva de har gjort er IKKE etter loven.. kun på kameraderi kontoen.

Saken min nå om jeg har forklart de kjønnskvoterte, er at jeg Staten IKKE har gitt meg rettferdig sak etter TVL § 1, § 1 lister opp hva jeg har rett på, det har jeg ikke fått. Det kan jeg bevise.

Vi viser til stevning dt..___ og Prosesskrift 2 & 3.

Jurist hos Statsforvalter, regjeringsadvokat og jurist dommere er ikke beskyttet fra ansvar for å forårsake skadeverk ved kriminell atferd «annet utilbørlig forhold under rettergang» (DSL § 200, 1ste ledd). Vi ser at slike erstatninger er ment å dekke «utilbørlige forhold» under rettergang. Det er nettopp da, og kun da, det kan søkes erstatning etter 1ste ledd. 3dje ledd opphever ikke 1ste ledd, slik at en aldri kan lage sak på «utilbørlig forhold under rettergang«, da har jo idiotene effektivt opphevet § 1 i tilfelle….. (?).

3. ledd av DSL § 200 var aldri ment å oppheve 1ste ledd. Den var lagt til for å sikre at det ikke skulle bli omkamp om den rettslige tvisten. Giske Marina har ikke krevd omkamp for tvisten. Vi har søkt sak om erstatning for konspiratorisk kriminell atferd av enkelte aktører under rettergangen. Slik kan vi ikke ha det.

DSL § 200 3.ledd gjelder for å sikre dommens premisser ikke får noen omkamp. Vår sak krever ikke dommen omstøtt. Vi krever bare erstatning for korrupsjon etter Skadeserstatningsloven §§ 1-6/2-1 samt TLL § 35 , jfr. § 200, første ledd. Hvis en har blitt skadelidende, har en et gyldig rettskrav for kriminell og uetisk atferd som leder til skadeverk, ved arbeidsgiveransvaret.

Det er ikke slik at dommere og advokaters hærverk og skadeverk ikke skal kunne kreves erstattes. Det var ikke hva DSL § 200, 3dje ledd var tiltenkt å unndra dem eller Staten ansvar for deres skadeverk. Vel er lovene skrevet av folk som har til hensikt å bryte dem, masse smutthull, men det var ikke intensjonen til loven at jurister foran eller bak skranken kan være så kriminell de vil. Kan noen bevise korrupsjon, maktovergrep, dømming uten hjemmel, så skal en ha erstatning. Selvfølgelig. Det opphever ikke dommen, som er 3dje ledds intensjon.

Vi oppgav i 3dje Prosesskrift erstatning etter Skadeserstatningsloven §§ 1-6 og 2-1., Tinglysingsloven § 35 basert på slike «utilbørlige forhold» som nevnt i DSL § 200, 1ste ledd.

Hvis domstolene skal søke å unndra sine jurist kolleger ansvar på denne måte etter 3. ledd, så kan ALDRI noe «utilbørlig forhold» under rettergang bli behandlet (?).

Jeg skal ha erstatning fordi Fredrik sine blondiner er for dum til å forstå dette; At grunnboken bestemmer eierskapet, ikke matrikkelen.

Tullingene i norsk justisvesen ala Borch har kommet til at «matrikulert eier» har mer å si i en matrikulering enn reell eier ettet Grunnboken. «Matrikulert eier» er forøvrig et helt nytt begrep i eiendomsretten, oppfunnet av tingrettsdommer Høllesli i Thomessen for anledningen.

Tingretten 21-165245TVI-TMOR/TMOL, dommer Mats Indrefjord Høllesli, som idag arbeider som fremadstormende advokat i Thomessen – lysten på enhver urett han kan gjøre til fordel for sine juristvenner og kolleger  :

«Retten er samd i konklusjonen og tiltrer Statsforvaltaren si grunngjeving. I ein situasjon der matrikulert eigar av matrikkeleininga der moloanlegget ligg, aktivt har sett seg imot at det er tale om ein eigedomsrett, meiner retten at den dokumentasjonen saksøkjaren har framlagd, ikke er tilstrekkeleg til å oppfylle dokumentasjonskravet i matrikkellova § 13 og matrikkelforskrifta § 31.»

Gutten UTROPER en «matrikulert eier» (begrepet er ukjent i eiendomsretten til idag), selv om etter den tinglyste rettsvernede Grunnboken så har arealet en annen eier, har hatt en annen eier i 100+ år (siden 1921). Mestere i selmotsigelser, jusstudiet utdanner visst ungdommen til å bli idioter, som Borch ;

Tingrettsdommer Høllesli i dommens side 21 sier : «Matrikkelen skal innehalde eigedomsopplysningar, men har i utgangspunktet ikkje rettsleg truverde. Ein kan ikkje utleie eller vinne rett på bakgrunn av det som er registrert i matrikkelen.».

?????????? Gutten vet det, men klarer altså ikke å dra paralellene ?????

De kjønnskvoterte i Arbeiderpartiets kvinnesolidariske nettverk hos Statsforvalter M&R sak 2021/5286 dt. 01.12.2023 tror Direktør Tone Monsen Aarø og ass. statsforvaltar Rigmor Brøste (e.f.) tror at dommen sier noe om hvem som eier, hvilket den ikke gjør, men de sier ; «Arealet er i dag registrert tilhøyrande gbnr. 127/23 i Giske kommune og består av molo og areal rundt denne.» Fagsjef Dag Høgvard i Kommunedepartementet nekter også innsyn for å beskytte sine ansatte. Snakk om bukken som passer havresekken.

Kan vel ikke si slikt i et vedtak, om en ikke har dokumentasjon for utsagnet, siden setningen bestemmer vedtakets avgjørelse ? Mot kjønnskvotert dumskap kjemper selv gudene forgjeves. De kunne jo bare tatt en telefon til Tinglysingen hvor eiendomsretter registreres og funnet ut at sannheten er at eiendommen er registrert i Grunnboken tilhørende Giske Marina.

Så for Giske Marina blir det snart blir ny rettsak mot Statsforvalteren i M&R fordi de lyver og bedrar i vedtak at andre eier Giske Marina sin eiendom, og de nekter å fremlegge beviset for hvorfor de sier andre eier Giske Marina sitt areal. Det er vanskelig å bevise løgn og oppkonstruerte forestillinger og villfarelser for å beskytte sine medsøstre, jurist Susanne Fostvedt som gjorde tullevedtaket deres, alltid slik. Statsforvalter Eva-May Norderhus (Arbeiderpartiet) synest alt de kan gjøre for å skade hennes fiender er kjempebra, det har vi skrevet om tidligere ;  https://www.riksavisen.no/statsforvalter-eva-may-norderhus-fra-utoya-makt-uten-grenser/

Oppfylles ikke edisjonsplikten at de opplyser om hva bevis de har for den påståtte eiendomsretten av arealet til 127/23, vil Giske Marina komme til å hevde ovenfor domstolen at jeg har rett på å få dekket sakskostnader, uansett utfall av saken, fordi jeg har et rettvist behov for å vite hva dere legger til grunn for deres påstand.

Fredrik S. sitt juridiske personell er notorisk uhederlig og mangler objektivitet, omtrent som Maarud sitt blondine personnel i Vassbakk saken. Det fine med deres stillinger i Staten er at de kan gjøre så mye urett og lyve og bedra så mye de vil, for ingen kan stille dem til ansvar fordi deres juristkolleger som har gått inn i en annen rolle og blitt dommere som Ingebjørg Tønnessen i Oslo Tingrett, likevel beskytter dem som kolleger, selv om dommerens nye rolle er å beskytte borgeren mot de uhederlge elementer blant sine kolleger. Få dommere klarer å se denne rolle forståelse. Kollegialitetene vinner vanligvis.

Alle er i brudd med disse, Statens etiske regler. Ingen bryr seg;
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten/id88164/

Gi han mer kokain, og mer sex for den utagerende konen hans som Epstein honeypot, mer urett, løgn og faenskap i landets domstoler, så blir vel verden bra for den jødiske kronprins, men ikke for oss, antar  jeg ?

Vi la alle merke til at den nye satanistiske danskekonge til forskjell fra sin mor unnlot å nevne Gud i sin innsettelses ed. Dronning Margrethes sin kloke ydmykhet ovenfor Gud, at selv hun står under Gud, har vært «Guds hjælp, folkets kærlighet, Danmarks styrke». Frederik den 9. som : «Med Gud for Danmark», hans far Christian 10.s : «Min Gud, mit Land, min Ære».

Som en annen WEF ‘Young Global Leader’ Kronprins Håkon sa de har bestemt i Davos : «Vi skal redesigne verden«, med Satans hjelp da formoder jeg.

Noen Bygger sivilisasjon, andre river ned og Ødelegger

Menneskene i Skandinavia og Vesten er naiv fordu de hadde engang en utdannet og vis nasjonalistisk ADEL av Hårfagre-slekten som ivaretok dem på alle vis i tusen år, men så kom Jødene, de ivaretar mest seg selv og sin familie rundt omkring i verden, sender dem våre penger for sitt rabbinske Babylon Talmudiske antikristne #Verdensrike.

Når jøder får makt ødelegger de alt, sier Lucas Cage her (tikkun olam, redesigne / «reparere» verden, alt som var kristent blir ukristelig, bolsjevik-Jødiske Sovjet 2.0) :

Kun Gud kan hjelpe oss nå. De har tatt og kuppet all makt under himmelen i vår og andres nasjoner til å gjøre åpenlyst urett til sin fordel, ved løgn og bedrag, John 8:44, da er vi alle ille ute.

Jeg har vært korsfestet før, og sett den Salme gå oppfyllelse flere ganger i mitt liv. Når jeg var nettopp blitt tenåring, lensmann Solbjørn, kom og mente jeg hadde stjelt noe fra en kiosk, urettmessig. Eneste gang i mitt liv jeg har sett min far sint, han kjeppjaget djevelen fra øya, og ba han holde seg borte. En tid senere døde lensmannen av kreft. 25 år siden tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad ødela min datter for livstid, fordi jeg gikk til sak hun ville bo hos meg og ikke moren. Den korrupte djevel med den jødisk-harlemske morspresumpsjonen sin døde forholdsvis ung av kreft.  Håper han led vel og lenge.

Jeg skrev en bok og holdt daværende Statsminister Gro Harlem Brundtland og Eks.sjef i B&F Dep Karin Stoltenberg ansvarlig. Førstnevnte sønnen Jørgen begikk selvmord etter en tid, Karin Stoltenbergs datter endte opp som narkovrak og tidlig død. Joda, «øye for øye, tann for tann» funker.  Overlat rettferden til Gud, når de korrupte sataner er ute av stand å yte det. La de leve i troen på at deres kolleger alltid vil redde dem fra uretten de begår.

Vi må alle gjøre det rette, eller ta konsekvensene. Jeg er veldig nøye med meg selv ihvertfall å gjøre riktige valg.. Newton’s Tredje Lov ; “Every action has an equal and opposite reaction”.  Ayn Rand: “You can avoid reality (by Free Will), but you cannot avoid the consequences of avoiding reality”. Jesus Christ : «You reap what you sow».

Om valget å vende seg bort fra og fornekte realiteten, sa Ayn Rand i “The Objectivist Ethics”  :

«[Mennesket] er en spesifikk organisme av en spesifikk natur som krever spesifikke handlinger for å opprettholde livet hans. . . . Det som hans overlevelse krever, er bestemt av hans natur og ligger ikke åpent som valg for ham. Det som er åpent for hans valg er bare om han vil oppdage det eller ikke, om han vil velge de riktige målene og verdiene eller ikke. Han er fri til å ta feil valg, men ikke fri til å lykkes med det. Han er fri til å unngå virkeligheten, han er fri til å ufokusere sinnet og snuble blindt nedover hvilken som helst vei han vil, men ikke fri til å unngå avgrunnen og konsekvensene han nekter å se. . . . Mennesket står fritt til å velge å ikke være bevisst, men ikke fritt til å unnslippe bevisstløshetens straff: ødeleggelse

«[Man] is a specific organism of a specific nature that requires specific actions to sustain his life. . . . That which his survival requires is set by his nature and is not open to his choice. What is open to his choice is only whether he will discover it or not, whether he will choose the right goals and values or not. He is free to make the wrong choice, but not free to succeed with it. He is free to evade reality, he is free to unfocus his mind and stumble blindly down any road he pleases, but not free to avoid the abyss he refuses to see. . . . Man is free to choose not to be conscious, but not free to escape the penalty of unconsciousness: destruction.»

The Moratorium on Brains,  Ayn Rand Letter«It is Pragmatism that permits them to hope to avoid, somehow, the consequences of their own policies, to find a loophole in the law of causality, to have their freedom and eat it, too. Later, when they are trapped by the consequences they refused to consider, they will call for controls and more controls, crying that they didn’t mean it and couldn’t help it. This is the way it happened in other countries.»

Jødenes natur er av Satan, lyve of bedra, sier Jesus, i John 8:44. Slik ofte bevisstløst ødelegge hele vår sivilisasjon om han får makten. Rebekka, Esaus mor, visste dette, når hun sørget for at Jacob-Israel fikk farens velsignelse, og ikke Esau (Jøden). Idag har de kuppet makten i våre nasjoner, som edomitten Herodes gjorde i Judea før i hine hårde tider, ville myrde Jesus allerede når var bare et barn.

Hva skjedde med jødene når de fikk Jesus korsfestet? Torden og lyn, satanist tempelet deres i ruiner, tempelforheng som revner, 2000 års diaspora, uten nasjon som en pariakaste, alle misliker dem, de er utvist fra 119 nasjoner gjennom tidene, ikke mulig å bo sammen med dem, tyver, løgnere og mordere i alt de gjør. De må lyve de er hvit når de er jødisk. Pass dere, bare kom igjen, deres sjelløse hang til og kompetanse for ondskap og djevelskap er ikke ubegrenset, BURDE dere selv som reprobate ha lært.

Marthe Vaagen – O, bli hos meg

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

2 Kommentarer

  1. Pingback: 2024 – 1000-årsjubileum. Fra Gulatingets Kristenrett, til Babylonsk Jøderett i Norge – Riksavisen

  2. Pingback: Malaysia. King Harald Rex Bernadotte-Jewish vs. The Fairhair (Viking) Israelite goodwill victory; 1:0 – Riksavisen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.