Alt som Gud hater skal kristne hate

Der er en «tid for å elske, og en tid for å hate, en tid for krig og en tid for fred” (Predikeren / Eccl. 3:8).

Satans krig mot Guds Folk er fortløpende. Hver eneste dag indoktrineres folk av massestrømsmedia at de ikke skal hate aka mislike Satans styre og stell, ei heller aktivitetene til Satans godhetsapostler som har tiltatt seg definisjonsmakten i vårt samfunn.

Først av alt, Gud hater onde mennesker, og derfor gjør jeg det også. Gud hater urett og urettferdighet, derfor gjør jeg det også. Jeg hater alt som Gud hater. Jeg har ingen fri vilje i dette. Det er Guds Vilje at kristne skal følge Guds Vilje som nedfelt i Bibelen, ikke sin egen, eller andres, spesielt ikke Satan som hvisker i dem, og satanistenes i massestrømsmedia sin som skal forføre hele verden (Åp. / Rev. 12:9).

Nedenfor er opplistet alt det som Gud hater, – og som kristne skal hate tilsvarende (Psalms 5:5, 139:21–22). Om de ikke vil gå Satans ærend da.

Alle satanister skal få oppleve hvor mye Gud hater dem, når de blir tilintetgjort som i Sodoma og Gomora, og vi kristne har søkt tilflukt i Arken, Jesus Kristus, som for den rettferdige Noah, og la satanistene på egen hånd uten oss få møte den skjebne som rettmessig tilkommer dem.

Hva andre hater og elsker, det får de stå for, så får en selv stå for sitt eget. Hva Gud sier om saken er det mest sentrale, ikke hva satanister mener. Gud har nedlagt i mennesker en samvittighet, og en kan velge å følge den eller den sosiale programmering som definerer ondt og godt og som alltid er satanisk i vår tid nå, det er opp til oss selv å finne ut hva som er hva, Bibelsk sett.

Vi personlig trenger ikke gjøre noe som helst med hva og dem som Gud hater, fordi historien viser at Gud tar seg av onde, hvor urett råder, og perverse samfunn og mennesker på sin egen måte; Gud tillintetgjør dem og deres samfunn, de går til grunne av sin egen dumskap, de ødelegger seg selv og sine samfunn (Psalm 145:20). Gud brenner ned alle Sodom & Gomorah’er. Dumme folk og idioter som ikke lærer av historien, hverken bibelhistorien eller den sekulære historien, fortjener knapt noe bedre > hveten og ugresset SKAL separeres (Matt. 13:30). Mange vil elske urett, og ondskap, slik som Satan elsker det.

The Hatred of God – Paul Washer & Tim Conway

Vi personlig skal ikke gjøre noe som helst. Vi skal bare observere dem, være tidsvitner, og sørge for at vi ikke deler evigheten med dem hvor de skal, men at vi tar andre valg enn dem, og hater hva Gud hater (misliker), og elsker (liker) hva Gud og Jesus Kristus liker, slik at vi kan være verdig til å tilbringe evigheten i Guds saler, ikke i Satans sine.

Hva hatesReferanse
Homoseksuell praksis3. Mos. / Leviticus 18:22
Bestialitet (sex med dyr)3. Mos. / Leviticus 18:23
Idoler, og alt som er til for å skape idoler5. Mos. / Deuteronomy 7:25
Hellige pilarer, obelisker
se bilde
5. Mos. / Deuteronomy 16:22
Urene ofringer5. Mos. / Deuteronomy 17:1
Tilbe sol, måne eller stjerner5. Mos. / Deuteronomy 17:3-4
Spådomskunster5. Mos. / Deuteronomy 18:10
Astrologi5. Mos. / Deuteronomy 18:10
Åndemanere5. Mos. / Deuteronomy 18:10
Heksekunster5. Mos. / Deuteronomy 18:10
Sannsigere5. Mos. / Deuteronomy 18:11
Trollmenn, spiritister5. Mos. / Deuteronomy 18:11
Magikere5. Mos. / Deuteronomy 18:11
Transvestisme5. Mos. / Deuteronomy 22:5
Kjøpe seg horer5. Mos. / Deuteronomy 23:18
Gjengifte en kone som har vært gift med en annen mann5. Mos. / Deuteronomy 24:4
Uærlig veiing5. Mos. / Deuteronomy 25:13-16
De som gjør urett og umoralPsalm 5:5
De onde, ondskapPsalm 11:5. Heb. 1:8-9; Ps. 45:6-7. Rom. 12:9. Prov. 8:13; cf. Zech. 8:17; Prov. 8:13; Isa. 61:8; Mal. 2:16
De som elsker voldPsalm 11:5
De perverseSalomos Ordsprog / Proverbs 3:32
HovmodighetSalomos Ordsprog / Proverbs 6:16-17)
LøgnereSalomos Ordsprog / Proverbs 6:17
De som spiller uskyldig blodSalomos Ordsprog / Proverbs 6:17
De som pønsker ut ondskapSalomos Ordsprog / Proverbs 6:18
Mennesker med føtter som haster til å gjøre det ondeSalomos Ordsprog / Proverbs 6:18
Et falskt vitne som lyverSalomos Ordsprog / Proverbs 6:19
Alle som skaper splid mellom brødreSalomos Ordsprog / Proverbs 6:19
LøgnereSalomos Ordsprog / Proverbs 12:22
De ondes ofringerSalomos Ordsprog / Proverbs 15:8
De ondes gjerningerSalomos Ordsprog / Proverbs 15:9
De ondes tankerSalomos Ordsprog / Proverbs 15:26
De hovmodige av hjertetSalomos Ordsprog / Proverbs 16:5
De som rettferdiggjør de ondeSalomos Ordsprog / Proverbs 17:15
De som fordømmer de rettferdigeSalomos Ordsprog / Proverbs 17:15
Unyttige ofringerIsaiah 1:13
Fester som Israel feiret demIsaiah 1:14, Amos 5:21
Ofringer som er stjåletIsaiah 61:8
IdoliseringJeremiah 44:2-4
Onde planer mot naboenZechariah 8:17
Falske ederZechariah 8:17
Esau aka Edomittene, de såkalte JødeneMalachi 1:1-3; Romans 9:13
SkilsmisseMalachi 2:14-16
Nikoalittenes gjerninger. Nikolaitanerne praktiserte avgudsdyrkelse og umoral under banneret av åndelig frihet, som hevdet at de fikk større åndelig innsikt ved å spise kjøtt ofret til hedenske avguder og ved å engasjere seg i seksuell promiskuitet. Jesus hater denne perversjonen av verdier.Åp. / Revelation 2:6, 15
Lunken, åndelig likgyldigÅp. / Revelation 3:16
Gud hater syndere, folk som synderPsalm 5:4, Psalm 11:5, Psalm 5.5. John 3:36
Ånden i Laodicea (betyr menneskerettigheter, "peoples rights", sosialisme, humanisme, “freedom” og “rights" > seksuelle perversiteter.Åp. / Revelation 3:16
De som elsker Verden all dens perverse utfoldelse under Satans regimeJames 4:4; cf. 1 John 2:15-17
Seksuell umoralÅp. / Revelation 3:16. Revelation 2:6
Gud hater synden, derfor sendte han redningsmannen Jesus KristusJohn 3:16
Onde i Gilgal; "virkelig, jeg begynte å hate dem som er der"Hosea 9:15, Jeremiah 49:8
Gud hater Esau (Jøde)Romans 9:13, Jeremiah 49:8
Gud hater Esau (Jøde)Malachi 1:3, Jeremiah 49:10

Salme / Psalms 11:5 sier dette det helt tydelig og uomtvistet: Gud hater onde mennesker. «Herren tester de rettferdige, men hans sjel hater den onde og den som elsker vold» (Salme / Psalms 11: 5). Han hater onde mennesker fra sin sjel, fra selve dypet av sin væren. Gud hater deres veier (Ordspråkene / Proverbs 15:9), deres tanker (Ordspråkene / Proverbs 15:26), deres tilbedelse (Ordspråkene / Proverbs 15:8), deres handlinger (Ordspråkene / Proverbs 6:18) og deres onde gjerninger (Salme / Psalms 5:5). Jesus utpeker som et spesielt objekt for sitt hat Nikoalitenes blasfemiske gjerninger, de som forførte Guds folk med avgudsdyrkelse og seksuell umoral. «Men dette har du: Du hater Nikolaitans verk, som jeg også hater» (Åpenbaringen / Rev. 2: 6).

Gudelig sinne til forsvar for Guds verdensorden er kjærlighetsvakt (Salme / Psalm 7:11), fordi Satan vil ødelegge denne verden og menneskene i den med sin agenda, selv om han kaller sitt hat mot Guds Folk for kjærlighet til alle andre (utgir seg for å være en Lysets Engel, og hans apostler Lysets Engler, som Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) som gjennom all tid har vært «rettighetsrevolusjonære» (ånden av Laodikea) for ‘proletariatet’, mens de alltid skal være deres herskere selvfølgelig.

Rettighetene de har pushet har ALLTID vært perverse og statsundergravende for kristne samfunn og nasjoner. Salme / Psalm 7:11 sier at Gud er en rettferdig dommer som «viser sin vrede» … det skal vi også, om vi velger Gud fremfor Satan, ikke som Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) ved makten vil ha oss til å gjøre. Avvis dem.

Vi skal gjøre Guds vilje. Ikke vår egen og ikke satanister sin vilje, selv om det er jøder og andre satanister som lager våre lover.

Spesielt må vi lære å hate hva Jesus hater. Satan vil innbille mennesker at alt som Satan elsker, det skal kristne elske. Feil ! Vi skal ta avstand og gjør det motsatte av hva Satan og satanister gjør, som vrir på Guds Ord for sin agenda, alltid..

Faktisk kan ‘hat’ i en være Den Hellige Ånde i en som forteller en hva en skal like og ikke like. Satan vil gjerne at du skal ‘koble ut’ den Hellige Ånde. Satan skal definere deretter gjennom sosial indoktrinering hva som er ‘hat’, hva som er godt og hva som en ondt, men kan vi virkelig tillate at Satan og Satanister skal definere ondt og godt for oss?

Vi må lære å hate hva Jesus hater. Dette betyr spesielt å lære å utvikle et mønster av livet der vi konkret avviser og tar avstand (aka ‘hater’, misliker) det som vil skade oss åndelig, eller avvise hva som er imot Gud’s forordninger for våre liv og samfunn.

Når Satanister tiltar seg definisjonsmakten hva hat er i et samfunn, da kan vi være helt sikker på at alt snus opp ned av hva Gud og Jesus mener om sakene.

Skal vi gjøre Guds vilje, på jord som i Himmelen, så er vi nødt til å hate hva Gud hater. Der er ingen annen måte. Hatet er ikke forbundet med noen som helst handlinger, kun en følelse, og under det kristne samfunnssystemet vi hadde i Norge og Vesten var det handlinger som var kriminell, ikke følelser og tanker eller inspirasjon fra den Hellige Ånde som sier fra til oss hva du skal elske og hva vi skal mislike aka ‘hate’ (satanistenes definisjon). Dette med straff for emosjoner og tanker er en ny juridisk konstruksjon for den talmudiske Nye Verdensorden.

Alt det som Gud hater

– og som kristne altså skal hate tilsvarende (Psalms 139:21–22). Om de ikke vil gå Satans ærend da. Åp. / Revelation 20:15 viser at syndere som ikke er i Livets Bok ikke akkurat er elsket av Gud, så lenge de blir kastet i ildsjøen, fordi Gud er også Rettferdighet (Psalm 7:11). Gud straffer syndere, om de ikke tar imot nådeofferet; Jesus Kristus. Da først får synderen nåde.

Vi ser at alt det som Gud hater, det skal ved lov og tvang elskes i dagens sataniske samfunn og verden hvor Satan er sluppet løs fra sitt fengsel (Åp. / Rev. 20:7-9).

Christs 1000 Years Reign is In the Past

– da blir det veldig vanskelig for kristne å elske, og heller hate denne verden med alt i den (1 John 2:15). En vil forrakte den og dem så dypt, fordi de står så langt fra det gode og Gud som de kan komme, mens de utgir seg for å være godhetsapostler.

Satan innfører sitt kongerike på jord, og gjennom sine agenter i Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) med vold og makt og lov innfører gjennom sine ‘godhetsapostler’ (utgir seg for Lysets Engler, ref. 2 Cor. 11:14) et onde forkledd som et gode.

Mange som er påstått ‘kristne’ mener også at disse Satans dogmer er gode, og derfor sier Jesus at de tror de gjør God en tjeneste med å motarbeide de som står på Bibelsk grunn, at selv de som påstår at de er selv kristne vil forfølge og til og med drepe de som ikke er forført med falske dogmer og politisk korrekthet (John 16:2).

Avvis det. Den som holder ut til enden skal bli frelst/reddet (Matt. 24:13).

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring