Jødiske Hanne Harlem og jødiske Erlend Kragh-Nyhus har ingen interesse av å hjelpe en kristen

Dette må alle ha klart for seg. Dyrekjøpt erfaring. Trist erfaring. At jøder i norsk forvaltning kun ivaretar jøders saker, ikke norske israelitters. Sivilombudet er ikke for alle borgere, bare enkelte; venner av de jødiske makthaverne.

Talmudiske jøder har som alltid kun sine egne rettigheter og interesser å ivareta, påvistes her i religionskritisk øyemed:. https://www.riksavisen.no/sejersted-heiberg-stoltenbergs-rett-til-a-bedrive-juridisk-faenskap-og-krig-mot-hvem-de-vil-norsk-adel/

Derfor var det Jacob-Israel som skulle herske (‘israelittene’), og den eldre Esau skulle tjene den yngste (Genesis 25:23), ikke motsatt som det har blitt idag i Norge, når Esaus folk har kastet av åket av Jacob-Israel altså de kristne israelittene som Apostlene fikk instruks om å gå til Israelittene når talmud jødene forkastet Guds valg av Messias for verden, Matt. 10:6, ref. i Endetiden og skal herske selv, ref. Gen. 27:40, Rev. 20:7. Israelittene ble jo tatt i fangenskap av Assyrerne 740 år før Jesus sin tid, og hadde vel allerede etablert seg i Europa mens Jesus gikk på jord. Jesus og kristne kunne de fritt korsfeste, myrde og trakassere. Vi kristne må alltid forvente urett av jøder i forvaltningen kan det synest som for meg. Odin var for Israelittene utav Assyria, som Moses utav Egypten.

Kort fortalt: Israelittene er kristen, verdens hvite er Jacob-Israel sin slekt, Matt. 10:6 («mange nasjoner»), instruksen til oss var, ‘Evangeliet til hele verden‘, ref. Mark 16:15, er den Nye Pakten. Done deal. Jødene er talmudikere, askeNAZI, Khazarer, Edomitter, iflg H.G. Wells i ‘Outline of History’.

Edomittene har kuppet all makt i vår nasjon til å robbe oss ved høylys dag, til fordel for sine venner og familie i utlandet.

Jonas GAHR, skapjøde

Lovene om å gjøre rett og riktig samt Statens etiske regler ser ikke ut som gjelder for talmudiske jøder i Statens tjeneste. Jeg skrev om forskjellen på Jøder og Israelitter forleden; https://www.riksavisen.no/the-difference-of-biblical-jews-and-israelites/

4.1 Habilitet
Statsansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.
Statens Etiske regler

Jødiske Erlend Kragh-Nyhus hos Sivilombudet sa i sitt brev av 24.08.2021:

Etter gjennomgangen av saken mener vi det ikke er grunn til å undersøke saken din nærmere. Vi har ikke funnet tilstrekkelig grunn til å tro at nærmere undersøkelser vil kunne føre til avgjørende rettslige innvendinger mot Statsforvalterens vedtak.
Vi kan heller ikke se at avgjørelsen innebærer usaklig forskjellsbehandling, sett i lys av avgjørelsene du har vist til.

Hmm, ingen ‘usaklig forskjellsbehandling’ ? Er det klageren som skal vite rettspraksis eller er det Sivilombudets ansatte ? Rettsikkerhet i et land betyr at alle saker skal behandles likt. Akkurat som sak er behandlet før, skal borgerne stole på blir den behandlet en gang til. Dette er for å forhindre korrupsjon. For jødene med makten i Norge er det særs viktig at deres muligheter for korrupsjon blir opprettholdt, talmudikerne må opprettholde sin muligheten til å radbrekke, vri og vende på ord, like perverst som jødiske rabbier radbrekker Moseloven til den får sitt motsatte innhold.

3 advokat Opdahl 2011 side 79 giske kommune

.

Erlend Kragh-Nyhus ville ikke hjelpe til å få svar på det enkle spørsmål fra kommunen, hvilken lov som gjorde at deres forvaltningspraksis fra 2011 ble endret til det motsatte i 2020, som ville fastsette dette forhold som grov korrupsjon til uberettiget fordel for noen som ikke har rett til det (alltid grov når det er offentlig ansatte som gjør det) i sitt siste vedtak datert 30.12.2022, omtrent den siste urett han rakk å gjøre i året som gikk. Dette «nyttårsvedtak» av KRAGH klages inn for Hanne HARLEM, for dette er ikke seriøst å avslutte en påbegynt sak halvferdig. Dette er personlig rettet vedtak de gjør, ikke saklig, prematurt avslutte en igangsatt sak. Det saklige er selvfølgelig å gjøre ferdig saken de har påbegynt.

3.2 Aktiv opplysningsplikt
Staten har en aktiv opplysningsplikt. Statsansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.
Statens Etiske regler

Det var jo ingen ny sak for Sivilombudet. Det var en pågående sak. Men dette er hva vi kan forvente av talmudikere. De tilpasser løgnene etter som det passer, Jesus sa om dem; «dere har Djevelen til far som dere lyver«, ref.  John. 8:44.. Grunnen til at Erlend Kragh-Nyhus ikke kunne gjøre dette, er at han har allerede har gjort et vedtak på at Giske Kommune gjorde alt riktig. Så å fremtvinge svar på dette enkle spørsmål når denne praksis ble endret etter 2011, ville satt ham selv i forlegenhet.. han måtte ha innrømmet at hans vedtak da var feil…  🙂

1.2 Hensynet til statens omdømme
Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.
Statens etiske regler

Kragh-Nyhus vet  jo utmerket godt de faktiske forhold, at PBL 21-6 sier kommunen ikke skal bry seg med hva andre mener de eier, – vi har grunnbokshjemmel etter Tinglysingsloven, tinglyst eiendomsrett siden 1921, det er alt som teller;

«Lovgiver synes å ha tatt et bevisst valg om å plassere søksmålsbyrden hos tredjeperson i disse situasjonene. Den riktige løsningen synes dermed å være at søknaden tas til realitetsbehandling.»
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/avvisning-grunnet-privatrettslige-forhold-tiltak-pa-egen-grunn/

Side 15: «Er man usikker på om de privatrettslige vilkårene er oppfylt skal søknaden behandles etter plan- og bygningsloven»
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/utgatt/fm-buskerud/dokument-fmbu/plan-og-bygg/plan–og-bygningsrett/pbl-seminar-2013/privatrettslige-forhold–21-6.pdf

I alle forhold med matrikkelloven sier Graver og Eckhoff at det totale rettsbilde kommer til anvendelse, ikke bare matrikkelloven altså, men også tinglysingsloven, PBL og forvaltningsloven;

Side 27 : ”i alle tilfelle (må) klarlegges i lys av det samlede sett av rettsregler som kan ha betydning for dens omfang”. 92 92 Eckhoff (2010) s. 385.

Side 28 : «I merknadene til § 26, 1.ledd, fremgår det at kommunen må kunne dokumentere at eksisterende opplysninger er feil. 95 Til vurderingen»

Side 29-30 : «I tråd med Graver og Eckhoffs nevnte formuleringer innebærer dette en materiell begrensning, ved at kommunens matrikulære normering må være rettmessig, og altså leses i lys av det samlede sett av rettsregler. Dersom det de facto forelå lovlig etablert bruk, vil man altså kunne stå overfor en myndighetsoverskridelse. Man kan her i tillegg finne støtte i Miljøverndepartementets brev til Statens Kartverk, der både tillatelse og lovlig etablert bruk etter pbl. knyttes opp mot den matrikulære behandling. 103″

Side 46 : «forvaltningen i anvendelsen av matrl. § 26, 1.ledd materielt sett må holde seg innenfor Plan- og bygningslovningen. I slike tilfelle foreligger myndighetsoverskridelse, nettopp fordi en spesiell rettsregel angir hva kommunen kan bestemme. Matrl. mangler som nevnt en derogasjonshjemmel (se pkt. 2.2.3 ovenfor). For disse tilfellene er ikke vurderingstemaet om feilen har hatt innvirkning, men om forvaltningen hadde kompetanse eller ikke.»
v5 143216 Om matrikkelførers kompetanse og partens rettsstilling 181111.PDF :

v5 143216 Om matrikkelførers kompetanse og partens rettsstilling 181111

.

Intelligensmessig ligger talmud jøder av Edom stammen ekstremt langt under oss israelittene ser det ut som her. Esau var en jeger og friluftsmann, ikke den store intelligensen, Jacob var den som satt hjemme og leste og var stille og rolig. Siden Esau og Jacob-Israel var brødre, er det ikke alltid så enkelt å se forskjell på jøder og israelitter, men hvem som er hva kjenner vi best igjen på som Jesus instruerte «dere skal kjenne dem på fruktene«, det vil si spesielt om de lyver mye, om de liker å lyve, ref. John 8:44, og om de er urettvis. Vi husker at Esau hatet sin bror, og sloss mot ham allerede i mors liv, og søkte siden de vokste opp flere ganger som Ishmael (Gen. 25:12, Genesis 25:18) å drepe Jacob-Israel.

Esau var ikke noe bedre enn Ishmael i forhold til sin bror Jakob, heller mye  verre.

Er de urettvis så tilhører de edomgrenen av Abrahams etterkommere, de som Gud hater nettopp for deres urettvishet, ref. Malachi 1:3, Romans 9:12-13.

Korrupsjonsmulighetene fikk seg et skudd for baugen forleden når Tjøme-dommen kom;

Side 4 : «I henhold til tilleggstiltalens annet avsnitt var Svendsen i åtte av sakene ansvarlig for at det ble gitt dispensasjon for tiltak i 100-metersbeltet mot sjøen, uten at korrekt saksbehandling var fulgt.»

Side 22: «Når en korrupsjonshandling begås av en offentlig tjenestemann, følger det av Høyesteretts dom i Rt-2011-1495 avsnitt 38 med henvisning til lovmotivene i Ot.prp. nr. 78 (2002–2003) side 58, at vederlagets størrelse er av mindre betydning. Vurderingstemaet er om forholdet – alle relevante omstendigheter tatt i betraktning – innebærer et «markert avvik fra det tilbørlige»

Side 22: «Med de oppgaver Svendsen hadde som leder av byggesaksavdelingen, finner lagmannsretten det ikke tvilsomt at korrupsjonen etter en samlet vurdering må bedømmes som grov.»

Jeg skrev om forskjellen på jøder og israelitter forleden her;
https://www.riksavisen.no/the-difference-of-biblical-jews-and-israelites/

De er inne i sin Nye Verdensorden nå. Total kontroll over ALLE statens institusjoner, så de trenger ikke bry seg med at vi vet om det engang. Det er den makt arrogansen som skal bringe dem ned. Det er den som skaffer dem denne lærdom atter engang, den stolte overmodige maktarrogansen hvor de tror seg istand til å oppheve åndelige lover, Guds rettferdsprinsipper tror de kan overses, at de kan korsfeste uskyldige så mye de vil for egen fordel, not, her er hva jeg kaller karma-krasj-kurs-for-jøder;

Bekreftet av en annen gren av som dem hjelper til å sementere urett og djevelskap fra deres side;
https://www.riksavisen.no/sejersted-heiberg-stoltenbergs-rett-til-a-bedrive-juridisk-faenskap-og-krig-mot-hvem-de-vil-norsk-adel/

§ 25.Ordensstraff

(1) Statsansatte eller embetsmenn kan ilegges ordensstraff for
a. overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter, eller
b. utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen, tjenesten eller embetet.

§ 26.Avskjed av statsansatte
En statsansatt kan avskjediges når vedkommende

a. har vist grov uforstand i tjenesten
b. grovt har krenket sine tjenesteplikter
c. på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller
d. ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-67/§26

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring