Markering for den 11. september 2001

Den 11. september 2001 vil for alltid husket som dagen terrorister kapret fire fly i USA hvorav to styrtet inn i Verdens handelssenter, et inn i Pentagon og et siste i bakken i nærheten av Pittsburgh.Dette var første gangen siden den amerikanske borgerkrigen at så mange amerikanere har blitt drept på det amerikanske fastland på grunn av et væpnet angrep. Mange anså det for å være et nytt Pearl Harbour.

”Hvis man skulle ha pekt ut 10 historiske hendelser som har betydd noe i amerikansk historie peker den 11. september seg ut som en av dem, hvis ikke som den største av dem alle,” uttalte Paul Wolfowitch,, som sammen med blant annet Donald Rumsfeld og Dick Cheney har fått mye av æren av å stå bak den politikken som USA har fulgt i ettertid.

Den første tiden etter angrepet var mennesker over hele verden som lammet av sorg og en stor diskusjon om hvordan dette i det hele tatt kunne ha funnet sted begynte. Det ble startet en global diskurs og folk begynte å analysere svakhetene ved det internasjonale system og maktbalansen.Mange ønsket at administrasjonen i USA skulle reflektere, ikke kun over hva som hadde skjedd vedrørende angrepet, men samtidig på hvordan noe slikt i det hele tatt kunne finne sted, som vil si hvordan noen i det hele tatt kunne tenke seg å ha gjort noe slikt.

Johan Galtung sammenlignet USA med Hitler-Tyskland og forklarte hendelsen som et resultat av USAs egen aggressive utenrikspolitikk, en politikk som har skaffet landet mange fiender, kun få dager etter aksjonen.USA har gjennom to århundrer behandlet resten av verden uten noe som helst som ligner respekt. Først drapet av de nordamerikanske indianerne, som ennå bor i reservater i ugjestmilde områder, dernest uavhengighetskrigen, ekspansjon vestover, borgerkrigen, erobring av Mellom- og Sør-Amerika og dernest resten av verden.Dette være seg gjennom økonomiske sanksjoner og utbytting, samt drap av demokratisk valgte presidenter og krig mot sivile. Den preussiske militærtenkeren og generalen Clausewitz hevdet jo som kjent at krig er politikkens fortsettelse med andre midler. I tillegg kommer at hundretusener, ja endog millioner, har falt, og et stadig høyere tall faller, for den politikken, neoliberalismen, som USA har vært førende for.Den 11. september var en brennbar mediebegivenhet. Og med norskamerikaneren, som blant annet er sjefsrådgiver og Bush viktigste politiske strateg, Karl Rove, gikk man populistisk i verk og hevdet at det å støtte Bush var sann patriotisme. Man valgte å benytte seg av hendelsen for det man kunne.

Det var en rask endring fra overskrifter som “Amerika under angrep” til “Amerika i krig” og til “Krig mot terror”, etterfulgt av et misledende konsept av “Rettferdighet uten grenser”, som raskt ble skiftet over til den eneste sanne og uendelige rettferdighetens Gud. Bush sto få dager etter den 11. september gråtende på TV og svor hevn slik at enda flere barn, kvinner og menn skulle komme til å lide.Da senator John McCain sa rett ut at ”Gud må ha medlidenhet med dem, men det vil ikke vi” var det ikke tvil om hva som var i vente. For mennesker som hadde håpet på at noe godt skulle komme ut av den 11. september, må dette ha vært det avgjørende signal.

Bush sto frem og kom med stadig krassere utfall og retorikk om at vi nå måtte verne om alt hva han kalte for frihet, demokrati og sivilisasjon. En retorikk som var tom for mange ettersom man med det blotte øye kunne se hva det egentlig var George Bush selv sto for og spørre seg om hvem sin frihet, hvilket demokrati og hvilken sivilisasjon det var han talte om.På rekordtid klarte George Bush, en person som allerede hadde rukket å bli hovedmotstander til de som kjemper for internasjonal solidaritet, fordeling av godene og en bedre miljøpolitikk, å få mer makt enn det han antageligvis noen gang hadde trodd var mulig. Gjennom kjøp, tvang og trussel mot nasjoner og folk dannet USA en koalisjon av stater som sammen skulle føre en storstilt krig mot terrorisme, en krig få mennesker kunne se noe godt komme ut av. I følge Bush erklærte man seg som fiende av alt godt og seg selv som terrorist hvis man ikke støttet ham i hans krig. Enten var man for, eller man var mot, den nye verdensorden, hvor USA med Bush og de neokonservative styrte.Terrorisme ble et sesamord.

Fra norsk praksis kjenner vi bare to begreper som har hatt den samme effekten. De er landssvik og narkotika. Det virker som om det i USA finnes en vilje til å definere terrorisme like bredt som man i sin tid definerte kommunisme, noe som førte til titusener av vonde skjebner. I gale hender er Patriot Act et forferdelig verktøy. Spørsmålet er hva man skal med demokratiet viss man i prosessen er villig til å avskaffe det.

Den omstridte flere hundre sider lange Patriot Act ble forelagt Senatet allerede den 16. september var blitt laget i forkant av aksjonen den 11. september 2001, men ble lansert kun få dager etter. Den har gjort lite annet enn å rive bort de sivile rettighetene fra vanlige folk og det hysteriske, paranoide overvåkningssamfunnet har akselerert til ufattelige høyder. På flyplasser verden rundt blir folk daglig trakassert og mistenkeliggjort, som terrorister i en slik grad, at konturene av maktapparatet blir stadig blir mer synlig. Langsomt brer dette orwelske verdenssamfunnet seg, som en Midgardsorm rundt hele planeten.

Det er drøyt å hevde at USA ble et diktatur med et pennestrøk, men det må være tillatt å si at Patriot Act gjorde USA mindre demokratisk enn tidligere. På alle nivåer har Bush-laget slåss mot grunnlaget for demokratiet og forsøkt å samle styringsrett i sine egne hender uten å bli holdt ansvarlige overfor noen.

Det hele har vært et gigantisk kupp. Enkelte kommentatorer gikk så langt at de trakk paralleller mellom den 11. september og spesialforordningene etter Riksdagsbrannen i Tyskland 1933.

Militarisering er i seg selv antidemokratisk, men laget har forsøkt å løsne på begrensingene CIA og politiet er underlagt, redusere offentlig tilgang til all slags informasjon og å begrense ytringsfriheten. De har etablert en hemmelig skyggeregjering og har ledet landet mot et åpenlyst mer autoritært styringssett, og hvis de kan holde det gående, vil den planlagte og evigvarende krigen mot terrorisme tjene dette formål på en god måte.USA fikk fullmakter til å slå ned på alt hva han så på som terrorisme, bygget opp et stigende antall militærbaser rundt om i verden og Bush lovet alle korstog, krig mot det gamle Europa og en ny verdensorden. Forhåpentligvis har noen tatt vare på alt som ble sagt, for det finnes mengder med sitater som for ettertiden forhåpentligvis vil minne USA om en mørk, fundamentalistisk og sterkt psykopatisk periode.

I følge Ibn Khaldoun innebærer korstogsterminologien, selv om det kun var midlertidig at George W. Bush benyttet seg av termen i hans diskurs, at vinneren påtvinger hans verdier og språk til den som har tapt. Dette gjelder først og fremst land i Sør, men også for FN systemet og alle de andre multinasjonale organisasjonene, som USA att på til bryter ned ved å gå fra et multilateralt til et bilateralt verdenssystem.Mange vil mene at det går en ondskapens akse til støtte for Bush-regimet gjennom oljeindustrien, det militærindustrielle kompleks, andre multinasjonale selskaper, og det kristne høyre, alle viktige bidragsytere til Bushs valgtriumf, og alle med talsmenn på høyeste plan i administrasjonen. En akse som har brukt den 11. september og krigen mot terrorismen til å gjennomføre sine utenriks- og innenrikspolitiske planer i et i sannhet imponerende omfang og så langt uten særlig hindring verken hjemme eller ute.Det bemerkelsesverdige er at de står i motstrid til alt som er nødvendig for å oppnå fred, globalt demokrati, økonomisk likhet og rettferdighet, økologisk beskyttelse av miljøet, og global stabilitet. De representerer valgene til et alt for mektig lands elite, fast bestemt på å konsolidere sitt økonomiske og politiske forsprang på kort sikt, helt uten hensyn til kostnadene for verdenssamfunnet og forsterker alle de stygge tendensene ved militariseringen og globaliseringen som har ført til økende vold, inntektsskjevheter og protester.Terrorangrepet spilte rett i hendene på de neokonservative politikerne som lenge hadde skrevet og snakket om å bruke USAs makt til å forme verden i sitt eget bilde. Slik ble det ikke bare en utløsende faktor for en intensivert kamp mot terrorisme, men også en katalysator for amerikansk imperiebygging.R. James Woolsey, tidligere CIA direktør, sammen med blant annet Richard Perle, taler for en bred krig mot islam, noe Woolsey valgte å kalle Den Fjerde Verdenskrig.

Den 11. september representerte et historisk vendepunkt, ikke kun for USA, men på grunn av USAs globale betydning, for hele verden. Det hersker lite tvil om at dagen kommer til å bli prentet inn i oss, om vi vil det eller ikke, som det som satte gang i den tredje verdenskrig. Afghanistan og Irak i ruiner og kaos, trusler mot Syria, Iran og Nord-Korea. Dette er USAs evige krig for fred. Langt borte bombes land i filler og bak murene i Vesten innskrenkes ytringsfriheten, overvåkingen øker og strengere terrorlover innføres.

Etter kun tre dager etter den 11. september, den 14. september, fortalte den tidligere statsminister Ehud Barak Le Monde at ”Etter hva som fant sted i New York og Washington, må hele verden starte en verdenskrig mot fiendene til Israel.” Israel og jødiske organisasjoner, i samarbeid med pro-sionistiske kristne, lobbyerte for at USA skulle gå til krig mot det Israel ser på som sine fiender. Colin Powell, triumferte da han annonserte, “Ikke kun er den kalde krigen over, post-kald krigen perioden er også over.”

Det eksisterer mange teorier omkring angrepet og hvem det var som egentlig sto bak. Den offentlige hovedforklaringen var at det var et produkt av irrasjonell fundamentalisme. Men går man etter i sømmene, er styresmaktene i USA også i dette tilfelle medskyldige. De som angivelig, i følge den offentlige forklaringen, skal ha slått tilbake mot USA er folk som USA selv har trent opp gjennom CIA og andre etterretningsbyråer. Både al Qaida og bin Laden startet sin karriere i Afghanistan som ledd i USAs globale krig mot Sovjet og har vært førende i USAs globale jihad mot kommunismen rundt om på kloden.

Den offisielle teorien om bin Laden og de 19 kaprerne hans har ikke gitt troverdige forklaringer på hvorfor de to tårnene kollapset. Skeptikernes hovedforklaringer kan bli beskrevet med akronymene LIHOP for Let it happen on purpose, som vil si at man visste at det ville komme til å skje men unnlot å gjøre noe med det for selv å kunne benytte seg av det til propagandamessige årsaker for å fremskynde den nye verdensorden, og MIHOP for Make it happen on purpose, som vil si at man fikk det til å skje. Mye tyder på at Bush, kanskje sammen med bin Laden, CIA, Mosad, den saudiske kongefamilien eller den pakistanske etterretningen.

En undersøkelse publisert på wikipedia.org 30. august 2004 viser at halvparten, 49.3 prosent, av New York City borgere og 41 prosent av New York borgere mener at noen amerikanske ledere ”visste på forhånd at det var planlagt angrep den 11. september 2001, og at de bevisst lot være å handle.”

Noen skeptikere skapte hva som har kalt for 9/11 Truth Movement, en samling av grupper og individer som er uenige på en varierende måte med den offentlige versjonen, og som tror at sannheten ennå ikke er kjent for offentligheten, og derfor vil granske flere beviser og analyser, med det til formål å finne ut hva det var som egentlig fant sted.

I tillegg til at en mengde bøker og filmer har blitt laget om hendelsen samlet en rekke nettsteder som indymedia, the Emperor’s new clothes og Attack on America en mengde graverende og troverdig bevismateriale som indikerer at den offisielle fortellingen om det som skjedde den 11. september 2001 ikke holder vann.

En av de mest kritiske røstene er Gore Vidal. Som kontroversiell dissidentforfatter bosatt i Italia, har Vidal blitt nektet publisering i USA post-911. Hans tekst om 11. september, Den indre fiende, gir en god oversikt over de mange spørsmålene folk stiller seg. Vidals teorier om bakmenn og motiver for terroren er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Under den kalde krigen gikk USAs intervensjoner ut på å destabilisere russisk makt i Eurasia, samt for å oppnå kontroll med oljeressursene. I dag utgjør en del av kampen manipulasjon med terroristnettverk som al Qaeda.

I følge R. Labeviere blir penger fra etterretningstjenester kanalisert til al Qaeda, også etter at de skal ha vendt seg mot USA. Uten al Qaeda ville neppe krigen mot terror ha et permanent mål. Kartet for der hvor terroristene slår til i Midtøsten og Sentral Asia er et kart over verdens største energiressurser. Konsekvensene blir følt over hele verden; sivile friheter blir revet bort, menneskerettigheter blir satt bort. Dette i krigen mot terrorismens navn. Verden er ved å bli en global politistat administrert av mektige for deres egen profitt.

Spørsmålet han stiller seg er hvem det var som tjente på angrepene. Militær og etterretningstjenestene hadde det vanskelig med budsjettene sine, nå går over halvparten av det amerikanske budsjett til det militærindustrielle kompleks. I tillegg tjente angrepene som årsak for å kunne intervenere eller innvadere andre land hvor det er viktige oljeforekomster.

http://www.indymedia.no

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)