Vil forhenget i det juridiske tempel til urettskaperne i ‘Dypstaten’ revne snart ?

Vi vil med dette prosesskrift vise HR’s dommere at rettferdighet for Guds Folk skjer uavhengig om de velger å korrumpere rettvisheten og rettferdigheten for sin del, fordi vi er usikre på om Høyesterett kjenner til sitt ansvar, sitt OPPRINNELIGE ansvar, å beskytte borgerne mot de andre statsmakter; jødene i «Dypstaten» inklusivt. Eller om de vil beskytte makthavernes edomitt jødenes interesser.

(Følgebrev 8. Mai frihetsdokument her). Anke over BESLUTNING 22-168084ASD-FROS til Høyesterett, HR sak 23-68693 Rolin. Saksøkte. Statsforvalter Møre og Romsdal, v/ Kommunal & Distriktsdepartementet. Prosessfullmektig for Dypstaten: Nora Mageli. Minner om urettvishetens karma. Hvor den kristne juridiske standard er å ivareta de svake mot de sterke, der er den jødiske dyrets merke; Den Sterkestes Rett, ivareta den sterke, de rike (til å gjøre som de vil, valser ned de svake i verden, rane dem, myrde dem).

3 MyHeritage - Relasjonsdiagram - Fredrik Sejersted - Jens Stoltenberg

Er Stoltenberg jøde? https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Prosesskrift gjelder : Vil forhenget i det juridiske tempel til urettskaperne i ‘Dypstaten’ revne snart ?

Til: Høyesterett, HR sak 23-68693 v/ Rolin. Anke over BESLUTNING 22-168084ASD-FROS.
CC: Frostating, ankede doms dommere, Justisminister Mehl.
BCC: Ja. Til informasjon. Tragikomisk helgelektyre.

Saksutreder i Høyesterett er Hr. Rolin…. 🙂

Bibelen profeterer at det skal bli et sant bal å være kristen i #Endetiden, fordi en viss antikristen menneskerase skal ha kommet til makt da (Johannes / John. 15:20 «DE vil rettsforfølge deg, som DE gjorde mot meg». Nøyaktig samme folkene også altså, «DE». Så mange ganger Gud gjennom historien har straffet jødene for deres urettskaping, nød og død de bevirker. #Dommedag. Nå er tiden inne igjen, denne gang er #Dommen for evig (Ob. 1:18). De vet det, og trenger sin ‘Great Reset’ til jødesjefen kongenes konge (Isaiah 9:6) kandidat Klaus Schwab raskt for å prøve å unngå det, men den går ikke. Gud bryr seg ikke om de patetiske antikristne reset forsøkene deres. Jødene er som lopper og lus i «Pottemakerens» hender (Jeremiah 18:6).

Høyesterett har nå fått min sak oversendt fra Frostating, sak som startet i kommunens forfalskning av matrikkel, til Statsforvalter Else-May Norderhus (AP) som finner på ny forvaltningspraksis til «medsøstres» unnsetting for tapte ‘ære’ totalt uten praksis for d.s. å vise til, til Tingrett som synest den nye rettspraksis av juristene og ikke Stortinget var en god ide, og noen surrehuer i Frostating som var enig at dette var genialt av juristene å begynne å skape sine egne lover, FOR DE GIR IKKE EN ENESTE RETTSPRAKSIS eller forvaltningspraksis eller henvisning til lovforarbeider, av den enkle grunn at juristene enkle i hodet som de er nå bryter grunn for sine egne nye lovforståelser, egenhendig for at jeg skal tape saken.

Jeg er beæret, så mye møye de skaper seg for lille meg. Så mye de må lyve for å ta meg, bekrefter hva Jesus sa om dem i Joh. 8:44 «dere har djevelen til Far, han var en morder og løgner fra begynnelsen» aka «dere» er DEM; Jødene. Da svarer jeg med det talent Gud skjenket meg i sin store nåde. Når de jødiske skipsrederne i M/V Scandinavian Star saken muligens får lov av Storting og Regjering å myrde 159 mennesker og slipper å bli straffe etterforsket for forsikringssvindel som jeg avslører i mitt «Magnum Opus» (uskyldig inntil dømt), så får de samme khazar jødene etter Esau og de som tar dem unna i ‘Dypstaten’ selvfølgelig lov å dukke lille meg, med sin urett for sin egen profitt og fordel, seier over sin fiende. Enkelte kaller dem «guds utvalgte», jeg kaller dem «Satans utvalgte» i min Magnum Opus; https://www.riksavisen.no/varsling-jarle-johansens-magnum-opus-rettferdens-dod-i-norsk-rettspleie/

Jeg finner stor glede i saken, og bruker den til å vise juristene og politikerne og lære dem litt om etikk i jussen basert på kristne tradisjonelle juridiske prinsipper, et fag med store huller i deres utdannelser ser det ut som. Kanskje en sak justisminister Mehl kan ta tak i, om det ikke er slik at det er et ønske om mest mulig løgn og urett i et samfunn da. Det er jo en metode for de-konstruksjon av en tidligere kristen sivilisert nasjon selvfølgelig, erstatte «verdiene» med sine egne; Great Reset, jødiske BARTH og GAHR sin overordnede. Vil det lykkes for dem og deres nyttige kjøpte og betalte idioter i forvaltning og presse ?

Det blir veldig spennende i denne saken om Høyesterett beskytter retten, rettferdigheten og borgerne, eller om de beskytter sine egne folk i «Dypstatens» maktapparat. Vil Høyesterett beskytte Grunnbokens troverdighet og grunnbokens rettsvern for de som er registrert der, eller vil de tjene de som er ansatt i Dypstatens sin «ære», ved å gi dem rett at «matrikulert eier» skal ha mer å si å bestemme over en eiendom enn de som har grunnbokshjemmel til den og er «reell eier» etter Grunnboken, selv om all forvaltnings- og rettspraksis viser noe annet?

Derfor vil saksøker si noe om i dette prosesskrift # 3 som saksopplysning, hvilket ansvar som følger med landets og nasjonens høyeste embeter, som de i mange tilfeller av urettskaping synest å innbille seg de er immun for urett de skaper, det kan synest som politiske myndigheter ønsker de skal ha immunitet og vaksinert for rettsforfølging av ondskapsfull urettskapring bevisst, så viser min forskning at de er IKKE immunisert mot urett skaping, tvert imot.

DER FINNES EN HØYERE RETTFERDIGHET, selv når politiske myndigheter svikter å disiplinere og straffe de som er ondskapsfull og skaper urett med vilje, av lyst og behag. Det skal ikke være en dans på roser. Ansvar skal koste noe, om de svikter. Bibelen er klar på at menneskene, og spesielt en enkelt rase av mennesker er pre-disponert for å gjøre det onde og urettvise (Romans 7:19), ikke det motsatte. Det ligger implisitt som en genfeil i mennesket, spesielt i den edomittiske og kainittiske rase. #GudsFinger

https://www.riksavisen.no/borgen-hovden-johansen-slekten-3-slektslinjer-til-harald-harfagre/

Det er jo alltid en grunn til at noen får lov å gjøre all urett de vil, uten at politiske myndigheter tar tak i det;

Norges Justisminister

Hvor i alle dager skal vi kristne «hvile vårt hode», når alle i statsforvaltning av Utøya-generasjonen er kristenhatere da ?

Leder for Kontroll og Konstitusjonskomiteen

PS # 3 deles litt om karmiske konsekvenser for rett og urett i saken Giske Marina vs. ‘Dypstaten’ som arbeider for urettens og løgnenes utbredelse i det norske samfunn. I dette prosesskrift minner vi om at Høyesterett husker sin rolle å beskytte borgerne mot makten i ‘Dypstaten’, ikke motsatt.

Vi vet at når de som hersker i et land, begår for mye urett, så vil karmiske åndelige lover føre til at deres tempelforheng revner, de fratas velsignelse og det blir ikke lenger forskjell på dem (jødiske Edomittene) og Goyim (Israelittene, den hvite rase), samme lov for begge (sataniske Talmud mener annerledes) deres templer jevnes med jorden, og at folket som bedriver urett de blir uten egen nasjon og må leve som en pariakaste i verden, diaspora uten egen nasjon, ingen liker dem, inkl. som det var i Norge i 1814 de ble forbudt her i landet ved Grunnlovens § 2.

Kanskje det trenger å bli slik igjen, om uretten blir for stor under deres herredømme ?

Esau giftet seg med Mahalath, datteren til Ismael (Gen. 28:9). Esau sin slekt, også kjent som edomittene og amalekittene, ga årtusener senere opphav til de osmanske tyrkerne, samt seljuk-tyrkerne, som erobret og holdt det meste av Lilleasia, og de kaukasiske osmanli-tyrkerne, som kontrollerte Det hellige land fra 1070 e.Kr. til de overga det til britene i 1917.

Både Ismael og Esau forble bitre fordi de ikke fikk førstefødselsretten. De forvirrede brødrene foraktet nidkjært etterkommerne til Jakob, som Gud ga nytt navn til, de ble kjent som Kaukaserne.

Ha en fortreffelig god helg.

100 PROOFS the lsraelites were WHITE

>> Så vet vi den oppfyllelsen av den Bibelske profeti, for det utrettelige hatet mot hvite kristne. Esau («Jødene») hater fremdeles sin bror Jakob-Israel (hvite). Slektskapet gjør de ser ut som oss, men hatet deres i dem, er ikke som hos oss hvor Jesus Kristus sin kjærlighet bor.

——

PS # 3. Vi skal i dette prosesskrift vise at Guds Rettferdighet ytes UAVHENGIG av hva eventuelle korrupte mennesker beslutter. Finnes ikke tvil i min sjel om det.

Jødinnene Gro Harlem Brundtland og Karin Stoltenberg i deres regjeringstid sine urettens domstoler fratok Saksøker en datter (Jødene i norsk ‘Dypstat’ har hatet meg lenge, 25 år siden det skjedde), de ville ha rettsystemet slik med morspresumpsjonen for å ødelegge den kristne familieinstitusjonen i Nprge, jødisk undergraving av de kristne samfunn, som ville bo med sin far, og ikke sin mor, og jeg skulle hjelpe henne med det. Gud gjenopprettet Rettferdigheten; Jørgen Brundtland død ved «selvmord», og Ninni Stoltenberg narkovrak og tidlig død.

Og tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad som i sin gudløse ondskap mente at undertegnede skulle aldri i livet nevne Gud til barnet, døde tidlig av kreft. Vel fortjent. Håper han led vel og lenge, for all urett han knuste far og barnet med, av å høre på løgnene mer enn å elske sannheten.

«Hevnen er min«, sier Gud i Bibelen. Rettferdigheten opprettet. Psalm 118:8.

Vi ser da at «Øye for øye, tann for tann», gjelder for jødene også, de er like mye forpliktet på Guds rettferds prinsipper som meg og andre, selv om de er satanister og ikke tror på Gud i det hele tatt, så hjelper det dem ikke. #Dommen eksekveres samme hva de tror. Om Talmud lyver noe annet tar Talmud feil der også. Jeg kan bevise dette.

Gjentar og viser til at i Frostating der følger dommerne dagsformen, ikke rettspraksis;

LF-2009-17543 : «Statens Havnevesen bygde mot slutten av 1960-tallet fiskerihavn i Midsund kommune. Stedets småbåtlag anla senere en flytebrygge i havneområdet, til bruk for fritidsbåter. Lagmannsretten kom til at flytebryggen, etter flytting i 2004, lå innenfor et område hvor staten i 1967 hadde ervervet «uinnskrenket og stedsevarig bruksrett», og at statens tillatelse var tilstrekkelig for etableringen av småbåtlagets anlegg. Det var således ikke nødvendig med grunneierens samtykke«.

GE-v7 formular i 1967 var bruksrett iflg Prof Thor Falkangers utredning for Kystverket i 2011. Giske Marina har GE-v5 (1921) da og i dem tok Staten fulle eiendomsretten til grunnen den trengte. Selv simpel bruksrett gir ikke samtykkekompetanse i møte med disse formularer ser vi.

Så vi har to like saker for den norske talmudiske maktelitens rettsystem i Frostating, men samtykkekompetansen er behandlet 100% diamentralt motsatt i de to sakene (?).

Saksøker vil om HR godkjenner hva de gjør ha karmisk rett til å hate jødene som står bak denne saken, dypt og inderlig forrakt for jødene og deres dyriske karaktertrekk, den sterkestes rett, i motsetning hos kristne hvor vi ivaretar de svake, ikke bruker domstolen til deres skafott for jødisk gevinst, og gi offentlig uttrykk for hvorfor, den urett og djevelskap jeg kan bevise de bevirker ved sin blotte eksistens.

Jeg kan skrive salmevers at jeg ber Gud må straffe dem om jeg vil, og det vil jeg gjøre, som Profetene i gamle dager ba om det samme. Et litt artig eksperiment altså i vår tid, vil edomitt Jødene med 100% av makten i vår nasjon, makten de har kuppet for kun seg selv og sine sin fordel og agenda, måtte unngjelde for den urett, nød og død de bevirker i vår tid, som de kollektivt som urettens «Yppersteprester» måtte når de myrdet Jesus Kristus ?

Når edomitt jødene fikk Jesus myrdet er det historisk bevist at det lynte og tordnet (Gud er sint), tempelforhenget revnet, satanist Tempelet deres jevnet med jorden, 2000 års diaspora uten egen nasjon, hatet og forraktet av alle for sin hang til urett, løgn og bedrag, notoriske tjuvradder. Forbudt i 119 nasjoner, også Norge. Helt fortjent utifra hva vi vet idag.

slektgranskning presteslekt

.

Saksøker personlig hadde ingen stats institusjon til hjelp i sin sjelenød 25 år siden når Jødene tok hans høyt elskede barn, ingen Stat å hjelpe seg, når han mistet sin datter for 25 år siden for veldig onde menneskers urettvise grep, hun som ville bo med faren og ikke med moren. Den korrupte dommer, korrupsjon av rettvisheten, ville det annerledes. Jeg sviktet. Det var hardt å komme over at jeg ikke fikk til å hjelpe henne med dette, men hele landets jødiske maktelite var mot meg, knuste meg. De hadde alle av Statens instanser mot meg, jeg hadde ingenting, ingen med meg, absolutt ingen. Selv ingen advokat jeg betalte mye penger for, var en Judas. Han formet mitt syn på advokater som verdens største kjeltringer, kollektivt.

Stemmer 100%. Mennesker er korrupt. Det er aldri Gud

KUN Gud var der, Psalm 118:8. Ingen sekulær «nøytral» Stat sin domstol for far, eller barnet, for å hjelpe dem, den politiske morspresumpsjonen gjaldt, hvor jødinnene hjelper de romerske soldater å myrde Kristus og de kristne barn. KUN de sataniske jødene blir hjulpet av Staten og de statsansatte dommere, da lærte jeg; «I domstolen møter du ikke rettvisheten og rettferdigheten, men Makten«, mest «makten bak makten«, den jødiske okkuperte «Dypstaten».

Men Gud viste meg i den saken at der finnes en Høyere Rettferdighet, når jødinnen Gro Harlem Brundtland sin sønn Jørgen ble tatt ut, og jødinnen Karin Stoltenberg (Ekspedisjonssjef i B&F Dep) sin datter tatt ut av narko, nød og død. Guds rettferdighet, øye for øye, tann for tann. Loven gjelder OGSÅ for jøder, den urett de bevirker og gjør mot andre. Joda, jeg har all rett til å hate jødinnene så mye jeg vil, og kreve Guds rettferd over dem og deres hoder, og deres barns hoder (Matt. 27:25). I det kristne univers og den kristne nasjon var det KUN handlinger som kunne straffes. I det perverse jødiske univers vil de straffe følelser og tanker også.

Overlevde døden og Mossad

Gud lot meg overleve alt dette. Det synest meg merkelig at AUF skal kunne ta meg ut. Gud reddet meg utav dødens favn for at AP broilerne skulle få noe å bruke sin ondskap på? Mulig det, vet ikke… :

 

Det spiller absolutt ingen rolle for meg om bolsjevik Arbeiderpartiets Ungdomsfylking lykkes i sitt forehavende. Å bli offer for slike gjennomført ondskapfulle maktmennesker som disse, skal kristne anse for å være en ære.

Det er standard bolsjevik-jødisk modus operandi ((de myrdet 66 million kristne «antisemitter» i USSR)

https://www.riksavisen.no/jarle-johansen-soker-politisk-asyl-i-russland-etter-a-ha-krenket-else-may-norderhus-og-arbeiderpartiets-kvinnenettverk-og-forsokes-kjemisk-lobotomert-av-utoya-generasjonen/

https://www.riksavisen.no/psykiatri-forvent-en-ekstrem-bolsjevik-radikalisering-av-statsmakten/

Jeg trenger ikke jødenes sosiale medier eller deres presstituerte i massestrømsmedia (lygemedia) for å nå ut med mitt budskap. Jeg har mitt eget. Jeg har slekten til Stoltenberg, Sejersted, Rye, Herbrand, Kallerud, Mehl, Mageli, Killen, Kvigne, Harlem, Villars, Melboe, Storberget, Seth, Barth og Gahr etc. kartlagt, jeg kan vise hvor de kommer fra, deres slekt, hvor uretten og perversjonene kommer fra. Jeg går helt tilbake til Rurik, Grand Duke of Kiev, min slekt, som sikret det kristne Byzantiske imperiet.

Byzantine. Denne nasjonen ble sikret kristen av the Varangian Guards (Skandinaver)..

Jeg administrerer en slektstavle av 12.000 av mine slektninger fjerne og nær. Jeg registrerer emailer til så mange nålevende jeg kan. Det er kun meg som skriver i min store slekt idag. Jeg har mye Hovden-slekt.

Jeg mistenker det kan være min slektning også; Dikterpresten Anders Hovden (han skrev også «Fagert er landet Gud oss gav«), sanger som de sataniske jøder blir rasende av, siden de tjener Satan, Joh. 8:44, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9.  Ikke mye vakkert igjen av landet når jødene er ferdig med oss. Jeg hadde blitt alvorlig bekymret for min sjel om jeg fulgte flertallet på den brede vei som dommere i norsk jødedominert maktapparatet er betalt av (jeg har gode backup rutiner, om noen av den sataniske rase – John. 8:44, Rev. 2:9 & 3.9 – vil ønske å ødelegge slektsdatabasen min). https://www.riksavisen.no/borgen-hovden-johansen-slekten-3-slektslinjer-til-harald-harfagre/

Norges jødiske Herskere må aldri heretter prøve å dømme meg for det senere, «antisemittisme» og «jødehat», jeg har 25+ år til å skrive historien på, ALT er selvforskyldt hva de drar til seg av ulykke over seg selv og sine barn, fordi de er i utakt med Bibelens PÅBUD; Jeg har full 100% rettighet til min forrakt, jeg skal spre min forrakt for edomittiske Hersker jødene som mennesker med Hersker ambisjoner uten at de har evner eller menneskelig konstitusjon til noensinne å lykkes, basert på prima facie bevis om deres undermenneskelige hang til urett, løgn og bedrag i liten og stor skala ; Klima-Kovid-Krig (Ukraina) Inc. at de er helt 100% udugelig å herske over sitt eget hushold (ABB, GHB) , og ikke et land, og langt ifra verden….  (antikristne Nye Verdensorden, bolsjevik-jødiske Sovjet 2.0).

Karma, dere «høster som dere sår» i bibelsk terminologi : Jeg skal le rått av jødetampene når de mislykkes, når Gud legger deres planer om Verdensriket deres Nye Verdensorden, Great Reset død, for evig og alltid. Som deres Babylon, som «Egypt & Sodom», som Sovjet, som JewSA. Ingenting de tar i kan lykkes. De er ikke eslet til ledelse av sunne sivilisasjoner. Død, urett og destruksjon er deres eneste ekspertise (Isaiah 59:8).

Urettvishetens pris. Vil Høyesterett gi meg et blanco bevis på at Dypstatens jødiske herskere bruker sin makt hensynsløst og barbarisk for å straffe sine kristne kritikere; Guds Utvalgte Folk ? Når Gud en vakker gir meg seier over dem, og alle impliserte i uretten som jeg skal ha listet i en artikkel kommer under den karmiske dom av Gud, som når det tordnet og lynte i Jerusalem i hine hårde tider for kristne, satanist Tempel i grus, 2000 års diaspora – uten egen nasjon og land i straff, som når lensmann Solberg to år etter han beskyldte meg for tyveri som ungdom jeg ikke hadde gjort og min far jaget han fra vår øy i forbannelse, døde Solbergen av kreft ikke så lenge etter, som når Trico gikk konkurs ved å beskylde MEG som kaptein for å være årsaken til å bli kidnappet selv, i sin jødiske chutzpa til Trico sin perverse jødiske eier Christen Sveaas (Kistefoss AS), når jødinnen Gro Harlem Brundtland mistet en sønn Jørgen i selvmord fordi hun i sin ondskapsfulle djevelskap tok min datter, barnefordelingssaken dommer Bjørn Inge Rørstad døde med forhåpentligvis masse smerte som forholdsvis ung, som jødinnen Karin Stoltenberg mistet en datter til narko og nød og død som følge av å bevirke og forårsake min datters ødelagte psykologi og livslykke, hvor Gud viste meg at det finnes en høyere Rettferdighet enn stupide statsansatte dommere kan gi, da skal jeg også si: «Det er Fullbragt«.

Jeg gjorde som Jesus – jeg lurte dem i karma-fellen, toskene gikk i den. Ikke som Peter som hogg øret av ene av de jødisk-kontrollerte soldatene som ville arrestere Jesus, Peter trodde her skulle deres menighet slå jødetampene med Sverdet, men Jesus hadde en bedre plan, åndens Sverd, Guds Ord (Ef. / Eph. 6:12), lokket dem i den karmiske felle; «de høster som de sår» (karma).

De jødiske Herskerne i norges land må aldri finne på å stille spørsmål ved rettvisheten i hva jeg gjør. Det er 100% rettvist at de må avsløres for hele verden som den mest degenererte perverse og løgnaktige andel av menneskeheten. De arbeider KUN for sataniske perversjoner og det talmudiske marxistiske globalistiske Verdensriket de drømmer om, hvor til og med språket vårt og kjønnene må re-defineres idet de AVVIKLER ALT ved den kristne nasjonen vi engang hadde, til og med språket og kjønnene, som de drepte Kristus for og satte fri Barrabas for. De trenger alle de kjeltringer, løgnere og mordere importert de kan oppdrive i sin tjeneste i Staten for sine aspirasjoner og det antikristne Verdensriket sitt, men som skal falle i grus av Guds vrede, ikke i all for fjern fremtid.

They Holocausted 66 million of the RUS-People (Scandinavians)

Det skal bli kø ved Klagemuren hvor de forbanner Satan for å svikte dem. De må rulle mye med hoftene til Shekinas ære. Vi kristne skal le. Jeg påkaller Guds vrede over deres hoder, som de påkaller Satans uretts vrede over mitt, så får vi se hvem som vinner; minner om lyn og torden, satanist tempel forheng revnet, satanisttempel i grus, 2000 års diaspora uten egen nasjon, pariahkaste, etc. etc. You get my point. Karma sucks.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Svaret er ja. Norges «Dypstats» ledelse er heljødisk. De regner seg selv i sitt hovmod for å være de ENESTE med forstand til å lede. Sannheten er tvertimot.

Vi skal følge med disse om Gud griper inn for sitt folk; Guds Utvalgte Folk, de kristne. Vil Rettferden bli gjenopprettet ? Vi får vel følge med, ikke sant ?

 1. Dagny Rødland, sakshandler Giske Kommune, som forfalsket matrikkelen i 2017 for sin venn Haldor Giske.
 2. Susanne Fostvedt, Saksbehandler statsforvalter, opprykk til ‘fagsjef’ for sin kompetanse i urett og dumskap. 🙂
 3. Øyvind Drabløs, sjef til 1), nekter å rette opp urett begått.
 4. Marianne Stokkereit Aasen, Kommunedirektør. Kjønnskvotering er en dårlig ide.
 5. Marit Alnes (Utvalgsleder TU). Beskytter medsøstre mer enn retten mot uretten.
 6. Dommer Knut Anders Oskarsson, M&R Tingrett. Urett er hans varemerke.
 7. Orvik, Ann Lilly Inderhaug, Direktør Statsforvalter M&R. Beskytter medsøstre mer enn retten mot uretten.
 8. Rigmor Brøste (Embetskvinne, overordnet ansvarlig), tjener jødiske interesser trofast.
 9. Hanne Lovise Relling Berg (Redaktør Sunnmørsposten, vil ikke skrive om kriminaliteten av omsyn til sin medsøsters ‘ære’ og 1,5 i årlig proveny for å beskytte Dypstatens eiere).
 10. Statsforvalter Else-May Norderhus (AP), beskytter medsøstres «ære» mer enn retten mot uretten.
 11. Regjeringsadvokat jødinne Nora Mageli «vi stjeler en vei» hekse-prestinnen i ånden av urettsånden til Gro & Co (stakkaren er så dum, vi må lure på om det gjør vondt å være så dum, Satans løgndemoner gjør folk slik, det er faktisk deres åndelig falne konstitusjon å være slik, for oss kristne ser det ut som dumskap OG bevisst ondskap).
 12. Dommer Solveig Birgitte Moe, M&R Tingrett. Elsker urett, i jødenes tjeneste.
 13. Kartverket leder Hanna Cook, , griper ikke inn i krenkelser av grunnbokens rettsvern.
 14. Kartverket sjef Johnny Welle, griper ikke inn i krenkelser av grunnbokens rettsvern.
 15. Sivilombud jødinnen Hanne Harlem, elsker urett mot kristne, men ikke mot jøder.
 16. Impotent «folke»-valgt Ordfører Harry Valderhaug (KrF)
 17. KDD fagdirektør Dag Høgvard, sitter og ser på systemet han har skapt, griper ikke inn i deres krenkelser av eiendomsretten.
 18. Ingvar H. Seth, jødisk kommuneadvokat Giske Kommune, startet Giske Marina saken med løgn og bedrag
 19. Erlend Kragh Nyhus, jødisk «vi støtter å stjele veier» saksbehandler hos Sivilombudet
 20. Hanne Harlem, jødisk «vi støtter å stjele veier» sjef for Sivilombudet
 21. Josef Hilde, jødisk «vi stjeler en vei» advokat til noen som påstår de eier vår vei.
 22. Mats Indrefjord Høllesli, «vi stjeler en vei» dommer i M&R Tingrett
 23. Fredrik Sejersted, jødisk Regjeringsadvokat som bidrar til å stjele veier
 24. Kjell-Otto Lilleberget, «elsker slike i kommunen som stjeler veier» statsadvokat i M&R. Urettens fremste beskytter i fylket
 25. Hanna Relling-Berg. Avisredaktør med årsinntekt på 1,5 mill fra pressestøtte som takk for å holde kjeft om urett og kriminalitet i forvaltning og domstol.
 26. Michael Reiertsen, Borgarting Lagmannsrett dommer, elsker å stjele veier, og evig tro til jødisk agenda til Dovre faller.
 27. Fanny Platou Amble, «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» Borgarting Lagmannsrett dommer, og evig tro til jødisk agenda til Dovre faller.
 28. Ola Dahl, Borgarting Lagmannsrett dommer. Evig tro til jødisk agenda til Dovre faller.
 29. Kjersti Risem-Johansen, «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» – Frostating Lagmannsrett dommer
 30. Bjørn O. Berg, «stjele veier fra hjemmelshavere er noe vi kan» – Frostating Lagmannsrett dommer
 31. Kari Leira Bjørsnøs, «elsker å stjele veier fra hjemmelshavere, det er noe vi kan» – Frostating Lagmannsrett dommer.
 32. Politimester Ingar Olav Bøen. Elsker korrupte kommunepamper som stjeler veier og spesialkompetanse på å ødelegger uskyldige småbarn sin psykologi.

Høyestrettsdommere? Vi får se. Jeg skal ha signert dom, hvis ikke er den ikke gyldig.

Hvis jeg klarte det, er det en større seier enn et matrikkelnummer. Jeg lokket dem i urettens felle. Da imploderer de.

Det er den uretten Gud straffer hele sivilisasjoner over; Egypt, Sodom, Rome, Israel, jødiske-okkuperte Russland (Sovjet), jødisk-okkuperte USA, alle falt, som følge av uretten og perversjonene. Den dagen de faller i Norge, det er dagen jeg vant over de jødiske Herskerne av Edom. De var rett og slett for dum, de gikk rett i fellen jeg la for dem, jeg kaller den «urettsfellen«, «karmafellen», den som gir motsatt virkning av Abrahams velsignelser, bare forbannelser dagen lang… 🙂

Om uretten seirer, vil forfatteren benytte anledningen til å forbanne det Mosaiske Trossamfunn – Satans Synagoge, Rev. 2.9 & 3.9 – åndelige Yppersteprester for løgnene og bedraget i Klima-Kovid-Krig (Ukraina) Inc., i Norge med sin leder Ervin Kohn som instruerer og forleder norsk domstol til den sataniske urettens vei, bort fra den kristne rettferdsvei, i samme rennet. Hvis ingen av det jødiske lederskapet som har kuppet makten over 1ste, 2dre, 4de. og kanskje også 3dje Statsmakt i Norge, ikke retter opp urett og bestreber seg på å gjøre rett etter Abrahamsk ånd, så lyser jeg dem herved i bann, for sin ondskap mot uskyldige kristne, Guds Utvalgte Folk. Mens de er garantister for jøders kriminelle handlinger som avdekket i mitt «Magnum Opus«, kriminelle elementer som blir beskyttet av den jødiske ‘Dypstaten‘, mens de trakasserer, politianmelder kristne som meg som avdekker deres folks uretter, kriminaliteter, gudløsheter og øvrig djevelskap de er eksperter i, eksempelvis de oversvømmer vår nasjon med narkotika av jødiske Cappelen et al og hans jødiske finansiere som gis amnesti og immunitet, uskyldige korsfestes mens de kriminelle går fri, standard jødisk «rett», slik at ungdommen skal holde på med dop slik at ingen skal bry seg med dem og alt det kriminelle de har fore seg, og de er ute etter oss som avslører dem og vil ha rettvishet og gudsfrykt i nasjonen etter Abrahamsk ånd, mer enn etter Herodes, Kaifas og Barrabas sine kriminelle aktiviteter som dagens status avdekket i mitt «Magnum Opus».

Jeg holder det Mosaiske Trossamfunn i Oslo sine ledere og Yppersteprester Ervin Kohn, Ronen Gahar og Joav Melchior personlig ansvarlig ovenfor Høyere Allmakt for uretten deres folk bevirker i min nasjon, siden de verdsige makter har gitt dem generelt amnesti for all deres kriminalitet og ondskap. De pusher den jødiske ansvarsløshet og overopphøyde immunitet mot straffansvar i medier over hele Norge, og anmelder oss til politiet som vil ha abrahamsk rettvishet siden vi er av abrahamsk slektslinjes ånd og ikke de. De pusher urett og løgnen over vår nasjon, alltid årsaken til enhver nasjon som går til grunne bibelsk sett er urettens utbredelser, alltid årsaken til enhver nasjon som går til grunne bibelsk sett, for «jødehat» når sannheten er at DE hater oss kristne med et altoppslukkende hat, BEVIST herved, og den verdslige makt har gitt dem immunitet og amnesti for all urett og djevelskap deres folk bedriver. Som mitt ‘Magnum Opus’ dokumenterer, har vi ingen annen makt å henvende oss til i verdslig sammenheng enn Høyesterett, og i siste instans ; Abraham, Jacob-Israel og Jesus sin Gud – som har bevirket karmisk hard lærdom for jødene før i hine hårde tider som vi minner dem på i litt salig fryd; Satanist tempel i ruiner og 2000 års diaspora «la hans blod komme over oss og våre barn» (Matt 27:25), og Gud garantert vil gjør det igjen over «deres hoder» om de ikke skikker seg – værsågod, bare fortsett som dere stevner;

Nå har Høyesterett to valg; Gå i min urett felle, eller slutt å tulle, omgjør idiotdommen, eller ta konsekvensene; – avslør for ALLE at alle 4 statsmakter er i deres vold – «Dypstaten», med dertil hørende fall fra makten, hederen og æren, KUN forrakten igjen som skal vederkveges dem.

Vær ytterst forsiktig hva dere gjør, er mitt råd. Vi er i #Dommedag. Rekylen for ondskapsfulle urettskapere kommer ganske raskt i vår tid. Hovmod står for fall.
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

Sverdet til Peter har ingen hensikt, Jesus var mye smartere enn det. De kontroller mer sverd enn alle andre tilsammen, alle sverd, begge sider kontrollerer de, men åndelig lov, karmisk lov, Guds Lov, den er de sjanseløs mot, det visste og viste Jesus når han beseiret dem på Golgata. 2000 års diaspora. Kunne vi fått provosert og lurt dem til å offentlig korsfeste noen uskyldige kristne igjen, de gjentar sin synd som for 2000 år siden, ville karma-rekylen knuse dem for godt. Enkelte kaller dem «guds utvalgte», jeg kaller dem «Satans utvalgte». Det er for evig denne gang, sier Johannes Åpenbaring (Gog & Magog – khazar-bolsjevik-jødene av Esau, Rev. 20:7 >). Det ville vært bra for menneskeheten (Ob. 1:18).

Mannen med Ljåen besøkte Westminster Abbey under kroningen av den jødiske Kong Charles

Best å ha rette blodet fra rette offerlammet (Jesus) på dørkarmen (Ex. 12:12,13,23). Når den løgnaktige bedrager Kong Charles ble kronet denne helgen, og ba Gud velsigne alle trosretninger, så «glemte» han å si at han er ikke av Judah stammen som skal ha septeret og tronen, samt glemte å si at Buddha, Moses, Krishna og Muhammed er DØD som råtten sild, men Jesus lever! (ved høyre hånden til Allmakten, ble gjort til Verdenshersker for 2000 år siden (Isaiah 9:6), noen som forsøker å kuppe den makten og tronen fra ham idag). En liten ikke altfor ubetydelig «uteglemmelse» som vi regner med blir straffet av Gud selv; Løgnens pris; https://www.riksavisen.no/european-royals-are-all-from-edomesau/

Sakskostnader: Det er 100% åpent spørsmål hvordan vi kunne forberede oss på å tape , ved at det ikke finnes snev av forvaltningspraksis eller rettspraksis de har vist til, og hvor de utviser en gedigen FORRAKT for Grunnbokens troverdighet og grunnbokshjemmelinnhavers rett til å herske over sin eiendom. NY jurist-initiert lovgiveri. Ikke fra Stortinget dette. Rettsgebyr ved avvisning er annerledes enn ved full behandling. Vi har betalt for full behandling, og ikke mottatt tjenesten.

05.05.2023

Jarle Johansen

Carrie Underwood – How great thou art (feat. Vince Gill)

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring