Fra pattedyr til menneske

Noe skal en jo finne på for at rødstrømpene, ‘den røde horde’, skal få rase ut litt. Litt åndelig exorsisme må til. Det smerter når knopper brister, når alt en har trodd på blir avslørt som falskt, ved å finne ut at en er mer en del av problemet enn løsningen (hermageddon betyr ‘avsløring’).

Ateistisk humanisme har snudd 2000 års utvikling, at mennesket returnerer til sine dyriske naturer, #666, til primaten. Gud brukte 2000 år å utvikle sivilisasjonen, nå vil Satan returnere den til utgangspunktet (Rev. 9:21, 18:23, 20:7), se http://www.riksavisen.no/satan-is-set-loose-on-the-world/ og https://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/ og https://www.riksavisen.no/anti-krister-og-djevelbevissthet/.

Menneskeheten er i en interessant utviklingsfase. Å bli bevisst på seg selv som et helhetlig vesen, kropp OG ånd, og finne ut av konsekvensene av sine valg, som i dag skjer raskere enn noen sinne før, idet tiden fra årsak til konsekvens kortest inn (karma; du høster som du sår)..

Ingen er menneske før Den Hellige Ånde – Kjærlighetens Ånd / Kristusimpulsen, har fått innpass og tatt bolig i en, via gjenfødselen, – inntil det er en pattedyret, primaten. Av jord, til jord, – for dem. Ikke noe evig liv. WYSIWYG, What You See Is What You Get, med andre ord «din tro har frelst deg», troen på evig mørke for disses del. For de som er gjenoppsvekket og gjenoppstått til ånd derimot, som har fått trosgaven…….. (?)

Ateister, humanister og sekulære – den såkalte ‘røde horde’, tror at de stammer fra apene og dyrene. Kroppens materiske bestanddeler (atomer, molekyler, etc) er vel felles, med sine impulser og instinkter, men ånden – menneskets basis, hvor den er vekket i mennesket, «gjenfødt av/til ånd og ikke av en kvinne denne gang», er fra de høyere åndelige bevissthetsriker. De har ikke høye tanker om seg selv ved å ta denne innfallsvinkel.

Ecclesiastes 3:19
For the fate of people and the fate of animals is the same. As one dies, so dies the other; they all have the same breath. People have no advantage over animals since everything is futile.
Psalm 49:12
But a man, despite his wealth, cannot endure; he is like the beasts that perish.
Psalm 49:20
A man who has riches without understanding is like the beasts that perish.

Som vi skal se kan det av og til være lurt å vie seg sin åndelige utvikling, mer enn verdslig kompetansebygging og jag etter instinktenes behovstilfredstillelse, hedonisme, helst øyeblikkelig, for ‘en lever ikke av brød alene’. Det vil si en er ikke nødvendigvis bare et fysisk vesen med fysiske behov. Der er kanskje mer…..viktigere ting? Jfr. Abraham Maslow, som forøvrig mangler den spirituelle selvrealisering, idet Maslows behovshierarki og selvrealiseringsteori i økonomisk teori er konsentrert om ‘verdslige’ sysler.

En kanadisk psykiater, Dr. Richard Maurice Bucke, gir hva denne ‘gjenfødsel’ leder til navnet kosmisk bevissthet eller Kristusbevissthet, en ny fakultet i mennesket:

«Den kosmiske bevissthet er ikke bare en utvidelse eller forlengelse av det selvbevisste sinn som vi alle kjenner det, men med supertillegg av en funksjon som er distinkt fra alt som er i gjennomsnittsmennesket, som selv-bevissthet er forskjellig fra enhver funksjon til noen av de høyerestående dyr. » 1)

Bucke’s primæreteori er at i løpet av århundrene av menneskehetens evolusjonære utvikling som art har det vært tre former for bevissthet. Først var det den enkle bevissthet, vår instinktive bevissthet, fra reptilhjernen. Deretter kom selvbevisstheten, en selvbevissthet som tillot mennesket å realisere seg selv som distinkte individer. Og nå, utviklingen blant de menneskelige arter, er de individer som er besatt av kosmisk bevissthet, en ny fakultet av bevissthet, som vil føre menneskeheten til høydepunktet av den menneskelig evolusjon.

«Denne nye fakultetet har i seg selv har mange navn, men de har ikke blitt forstått eller anerkjent. Det vil være bra å gi noen av dem her. De vil bli bedre forstått ettersom vi avanserer. Enten Gautama selv, eller noen en av hans tidlige disipler kalte det «Nirvana» på grunn av den «utrydding» av visse lavere sjelsevner (for eksempel følelse av synd, frykt for døden, ønske om rikdom, osv., osv.) som er direkte foranlediget ved [gjen]fødselen.

Denne undertrykkelsen av den gamle personlighet sammen med fødselen av det nye er faktisk nesten tilsvarende utslettelse av den gamle [persona] og etableringen av et nytt selv. Ordet Nirvana er definert som «tilstanden som den buddhistiske disippel er å håpe på som det høyeste mål og høyeste gode.»

Jesus kalte den nye tilstanden «Guds Rike» eller «Himmelriket», på grunn av den fred og lykke som tilhører den, og som er kanskje det mest karakteristiske trekk. Paulus kalte det «Kristus». Han snakket om seg selv som «en mann i Kristus,» av «dem som er i Kristus.» Han kalte det også «Ånden» og «Guds Ånd.» Etter Paulus hadde fått den kosmisk bevissthet visste han at Jesus hadde hatt den Kosmiske Sans og at han levde (som det var) Jesu liv – at en annen individualitet, et annen selv, bodde i ham. Denne andre kalte han selv Kristus (den guddommelig sendte redningsmann), identifiserte det ikke så mye med mannen Jesus, som med redningsmannen som skulle sendes og som hadde blitt sendt til hans person, som var både Jesus (den ordinære selvbevisst mann) og Messias (The Herald, og eksemplar av den nye, høyere rase).

Den duplekse personlighet til mennesker som har kosmisk bevissthet vises mange ganger når vi fortsetter, og vil bli sett på som et konstant og fremtredende fenomen. Mohammed kalte Kosmisk Sans for «Gabriel», og synes å ha sett på det som en tydelig egen person som bodde i ham og snakket til ham. Dante kalte den «Beatrice» («Making Happy»), et navn nesten eller helt tilsvarende «Kingdom of Heaven.» Balzac kalte det nye mennesket en «Spesialist», og den nye tilstanden «Spesialfeltet.» Whitman kalte Kosmisk Bevissthet «Min Sjel» , men snakket om det som om det var en annen person, for eksempel:

O soul repressless,

I with thee and thou with me. . . .

We too take ship O soul. . . .

With laugh and many a kiss . . . O

soul thou pleasest me, I thee.

Kilde: http://whitecrowbooks.com

Åndelige profeter og mystikere som Rudolf Steiner (1861-1925) forutså også at menneskeheten går inn i en «fylde» tid der en ny bevissthet skal dukke opp. Steiner betegnet den nye bevissthet som «Kristusbevissthet«, en transformerende energi som ville overskride ortodoks kristendom. Etter hans syn som følger; «resten av menneskeheten må nå, i imitasjon av Kristus, gradvis utvikle det som var til stede i 33 år på jorden i en enkelt personlighet.»

Forfatter / filosofen John W. White (1939 -) ser også Jesus som en evolusjonær forløper til den høyere utviklede rase som vil arve jorden, en «rase av folk som vil legemliggjøre kosmisk bevissthet, Kristusbevissthet på en arts-bredde basis, snarere enn den sporadiske individuelle basis sett tidligere i historien da en og annen avatar, slik som Buddha eller Jesus, dukket opp».

White gir navnet Homo Noeticus (knyttet til høyere bevissthet) til denne utviklingsformen for menneskeheten. «På grunn av sin dypere bevissthet og selvforståelse, er de tradisjonelt pålagte skjemaer, kontroller og institusjoner i samfunnet barrierer for deres fulle utvikling».

I filosofien er en materialist en person som mener materien og det fysiske univers er det eneste som eksisterer. Ånd og bevissthet er størrelser som ikke kan måles og veies, og eksisterer dermed ikke. Det materiske menneske kan selvfølgelig også samtidig være en økonomiske materialist, men trenger ikke være det. Det er den filosofiske definisjon som er Bibelens «å være i kjødet», altså fanget i det fysiske univers.

Utifra den nye kunnskap om mennesket, så er der valg å ta. Mange av menneskene er fanget i en lavere bevissthetstilstand, hvilket Paulus kaller det «karnalske sinn». De er fanget i sine lavere chakrapunkter, i lavere vibrasjonsnivå (energimessig).

Chakrapunktene, rotchakra er rød, som den som forbinder oss med jorden, og styrer alt det materielle. Det er grunnen til at en verdslig lære som sosialisme og kommunisme som ikke har åndelige beveggrunner ,men bare verdslige idealer som makt og kontroll; Den Nye Verdensorden. Kronechakra er vanligvis hvit, som den som forbinder mennesket med det åndelige, for de som er utviklet hertil. De har brent alle laverestående chakra og opprettet forbindelsen med Alt Som Er. Esoterisk sett.

De som lever ensidig i sine lavere vibrasjonsnivå – i sin røde rotchakra, vil ha en helt annen aura enn de som er i sine høyere chakraer. Sensitive mennesker kan faktisk bli kvalm, fysisk sett, av å være i nærheten av mennesker med lavt vibrasjonsnivå. Det vil være en svært fortettet energi rundt dem.

Alt er skapt fra den samme basissubstans, nemlig energi eller Gud’s Lys, jfr. ‘The God Particle’. Materie er ikke annet enn åndelige energier med lavere vibrasjonsfrekvens. Jfr. ‘The Fall of Man’ nedi materien ved syndefallet. Jfr. også Nikolaj Tesla:

Hva får vi når vi splitter et atom? Massevis av energi.

Sublimering

I boken «Barndommen og samfunnet» fra 1950 sier Erik Homburger Erikson, at de lavere tilbøyeligheter og impulser fra menneskenaturen trenger å bli sublimert (omformet) til noen høyere egenskaper, om mennesket skal nå sin mening med sine liv, og virke til samfunnets beste.
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Psykologi/Utviklingspsykologi/Barndommen-og-samfunnet

En må altså omforme de lavere energier i mennesket til en mer høyverdig og ideell konfigurasjon. Mennesket er født inni materien, de må gjenfødes utav den, til ånd. Esoterikere spekulerer i at dette kan kun gjøres i inkarnasjon. Etterpå kan det være for sent, og en vil kanskje forbli i de lavere energier, om det ikke gjøres her og nå; evig ‘helvete’, altså i en lavere bevissthetstilstand, i en primat rolle. En kan enkelt forestille seg hvordan forestillingene om ‘å brenne i helvete’ for sine misgjerninger og synder (betyr «bomme på målet»), om bare 1 % av verdens atomvåpen skulle bli utløst. Da har menneskeheten høstet den karma de har sådd, konsekvensene av sine utilstrekkeligheter.

Nihilismen, sosialismen, ateismen, satanismen og lignende er for å leve ut alle sine basisimpulser, og argumentere for at det er naturlig, og dermed helt i orden. Det er selvfølgelig helt naturlig for en løve å spise alt levende den kommer over. Det er kanskje naturlig for ‘dyr’, men ikke for bevisste mennesker. De vet de har valg, og gjør klokere valg basert på mer kunnskap og informasjon om valgenes konsekvens; Karmisk konsekvens, brukt for kristen forståelse en høster som en sår;

Kun idioter styrt av reptilhjernen lærer ikke av sine feil

De paganistiske religioner står i den samme tradisjon idet de ikke forstår at mennesket er ikke skapt for jordkloden sin del, men at Tellus ble skapt for menneskets del. Utav disse falske forestillinger ser vi opphavet til alskens naturreligioner (inklusivt Agenda 21), gayareligioner, inkludert en stor del av new age miljøet, som alle har muligheter til å fange folk ensidig i den materiske eksistens.
http://no.wikipedia.org/wiki/Paganisme

«Flertallet av menneskeheten ønsker verken å forbedre seg eller å støtte en organisasjon som krever en høy grad av integritet».
«The majority of mankind neither desires to improve itself nor to support an organization which demands a high degree of integrity».
– Manly P. Hall.

Rupert Sheldrake

I januar 2012 utga Rupert Sheldrake en bok med tittelen The Science Delusion. Tittelen er tilsynelatende hentet fra tittelen på Richard Dawkins bok «The God Delusion», og det er for å fortelle oss at fysikalisme (eller hva Sheldrake refererer til som det mer kjente og alment forståtte begrepet «materialisme»), er basert på tro like mye som kristendommen eller noen annen religion er.

«Vitenskapene blir holdt tilbake av forutsetninger som har befestet seg i dogmer, vedlikeholdt av kraftige tabuer. Jeg tror at vitenskapen skal regenereres når de blir satt fri.»

http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-rupert-sheldrake/the-science-delusion_b_1198721.html

Denne problematiseringen av troen på «vitenskapen» ble tydeligvis ansett som for radikal for det bokkjøpende publikum i Amerika, så tittelen på boken er der blitt endret til «Vitenskapen Satt Fri» . Men ‘vitenskapen’ er allerede fri – har alltid vært det, bare mennesker som er ufrie, og disse enkeltmennesker med definisjonsmakt har så langt vært fri til å arbeide med sine ødeleggende og degenererende virkninger for hodet og sjelen til alle dem som går gjennom det vestlige utdanningssystemet .

Amazon sier om boken:
«Vitenskapens villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at det er bare detaljene som skal fylles i. I denne boken viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde» har blitt et trossystem. Alt i virkeligheten er vesentlig fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet, fengslet innenfor våre hodeskaller. Sheldrake undersøker disse dogmer vitenskapelig, og viser på overbevisende måte at vitenskapen ville være bedre uten dem: friere, mer interessant, og mer moro.»

Mange mener at det er ikke bare et spørsmål om å ha det gøy, idet fysikalistenes (materialistenes) dogmer truer selve overlevelsen for menneskeheten.

Fritt fra kilde: http://www.serendipity.li/dmt/physicalism_2.htm

Menneskenes veivalg

I kraft av den frie vilje skjenket dem i kjærlighet av sin åndelige Skaper, hva vi kaller Gud, er i realiteten menneskene guder for sitt univers, men ikke for hele universet, som enkelte later til å tro. De er fremdeles under den Høyestes Vilje, men under Loven, de åndelige lover, så har de full frihet, også til å fullstendig ødelegge sitt eget univers med sitt destruktive sinnelag og negative egenskaper, istedenfor å bruke sine positive egenskaper til å skape sin verden i bildet til Messias, som var den første til å bryte den negative åndelige spiral nedover i menneskenes åndsutvikling. Den ‘røde horde’ har vært den fremste bidragsyter for denne de-genererende innvikling.

Problemet er at de ikke vil ta valg mellom det gode og det onde. De vil ha det hele, ja takk begge deler.

På hvilket punkt er den kollektive menneskeheten i dag?

Eksempler på den frie viljes ytterpunkter:

2) Materialisme i filosofisk forstand, nemlig de som ikke har kontakt med den åndelige verden, og ikke vet at ånd er menneskets basis, og ikke kroppen (darwinister, etc). Kroppen har samme bestanddeler, byggestener som dyrene, men bevisstheten og ånden er dets primære tilstand.

6) Uten den åndelige impuls og gjenfødsel er der ingen kjærlighet, eller rettere sagt; menneskene vet ikke hva Kjærlighet er. De vet bare hva de personlig legger i begrepet, og begrepet er alltid korrumpert av ‘de verdslige’.

9) «.. believed in reason, materialism, and radical change in society and government through terrorism and assassination” http://www.thefreedictionary.com/nihilist.

10) Krigen for land som Israel / USA gjør i vår tid, imperialisme, søke politisk hegemoni, kontra å søke å innta skjulte åndelige land og riker, bevissthetsmessig, hvor der kan være levelig for alle, av alle politiske naturer.

Er en for langt til venstre, åndelig, vil en bli verdensfjern og ‘ute av kroppen’; munker. Er en for langt til høyre side av aksen, vil menneskene være det vi for så vidt observerer verden er befolket i flertall av i dag; materiske innstilte individer.

Feil åndsbehersker

John 1:1-3, 14 lærer at guddommen ble kjød, og tok bolig blant menneskene. Likevel drepte menneskeheten sin egen frelser, og Gud ble avsatt med dette. Kan du tenke deg … Skaperen av universet kom til å dvele blant hans egen kreasjon, og de drepte ham? Det er nøyaktig hva som skjedde, bare fordi han preket et åndelig rike, og ikke et fysisk verdslig rike hvor noen i sin primitive religion mente seg berettiget til all makt, penger og eiendom i verden. Han ville ikke være Messias for noe verdslig rike. Barrabas var en bedre kandidat til å behjelpe å befordre det….. og ble satt fri.

Slik valgte menneskeheten seg feil åndelig derFuehrer. De valgte seg «denne verdens fyrste» istedenfor , den åndelige gestalt og entitet som er av jord, og som vil forgå her, idet den for all tid er utvist fra de høyere åndelige bevissthetsriker aka ‘himmelen’.

Å tro at frelsen fra menneskehetens elendighet skal komme fra de ytre rom fra aliens og ufoer er også en verdslig paganistisk forestilling. Det eneste som kan frelse menneskeheten er dem selv i kraft av sin frie vilje skjenket dem, ved å innta den ånd og det sinnelag som deres ene åndelige Messias – Jesus Kristus – rådet dem til; Kjærlighetens ånd.

Johannes 3.3; Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike

Entiteten Kristus, den åndelige gestalt av mennesket Jesus fra Nasaret, sitter med nøkkelen til dette åndelige rike, og alle som vil gjennom døren trenger nøkkelen. Jesus var den åpne døren hvis Gud kunne arbeide gjennom i denne verden. Derfor kan en som har blitt ‘kristnet’ aka gjenfødt til Kristi ånd være med-skaper med Gud og hjelpe manifestere Gud’s Rike på jord. Jesus var det perfekte arketypiske eksempel på en person som hadde blitt forent med den universelle Kristus, og ble den Levende Kristus.

De som er fanget i det karnalske sinnelag ser ikke dette, at ånd er før det fysiske kan manifesteres, fordi de mangler denne kontakten med det åndelige. De er i den verdslige falne bevissthet, og dør i den bevissthet. For dem også gjelder «din tro har frelst deg». De får etter hva deres manglende åndelige og intellektuelle fakulteter presterer å se; å tro aka ‘se hva som ennå ikke er manifestert’, hvilket er definisjonen på bibelsk tro. Materiske mennesker har rett og slett ikke denne egenskapen.

Teismen er alltid over alle slags paganistiske forestilinger, fordi ånden var der før det fysiske. Naturen, den synlige verden, var skapt utav den førstnevnte og ikke motsatt.

«Jeg kan ikke bringe meg selv som så mange mennesker synes i stand til, å blinke den onde ute av syne, og glanse over det. Den er like så ekte som det gode, og hvis den fornektes og ikke er mer, så må godhet fornektes også. Den må bli akseptert, og hatet og bekjempet, så lenge det er pust i kroppen vår «. (William James i H. Jamew 1920, vol. 1, s.. 158)

William James innsiktsfulle aforisme: «Min erfaring er hva jeg velger å delta i». Ved å bli mer bevisst (tenke over) typen av bevissthetstilstand vi er i til enhver tid, kan vi henlede oppmerksomheten på ulike måter, og dermed øke omfanget av valgene vi gjør, og mer fullstendig ta ansvar for den påvirkningen disse valgene har på andre og på verden

Samfunnets mangelsykdom

«Det høyeste menneskelige formål er perfeksjon av mennesket. Dette må komme først, og når dette formål er oppnådd vil alle gode ting uunngåelig følge. Bare opplyste mennesker kan opprettholde opplyst lederskap; bare den kloke kan gjenkjenne og belønne visdom.
Den greske lovgiver, Solon, erklærte at i den ideelle stat er lovene få og enkle, fordi de har blitt avledet utav sikkerhet. I den korrupte staten er lovene mange og forvirret, fordi de har blitt avledet fra usikkerheter.

Disse korrupte lovene er som nettet til en edderkopp som fanger små insekter, men lar de sterkere skapninger få bryte gjennom og rømme. Der det er mange lover er det mye lovløshet, og menneskene kommer til å forakte og latterliggjøre de begrensninger som er pålagt handlefriheten. Korrupte lover, som følge av innsatsen for å rette opp mangelfull lovgivning ved ytterligere utilstrekkelig lovgivning, avslører en GENERELL UVITENHET OM RETT OG GALT. Hvor slik uvitenhet eksisterer, vil den ideelle funksjonen til demokratiet være umulig, og frihet utarter til tøylesløshet».

– Manly P. Hall. The Secret Destiny of America (1944).

Denne uvitenheten om rett og galt, relativismen eller determinismen, er opphavet til all verdens elendighet, mener Hall.

«Filosofer er heller ikke født eller dør de ikke, for når de først har oppnådd realiseringen av udødelighet, er de udødelige. […] Dåren lever for dagen i dag, filosofen lever for evig.»
— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Fordi de opplyste får en ny ånd, en helt ny bevissthet ved gjenfødelsen.

Det er Ånden som gjør levende, kjødet duger ikke. De ordene jeg taler til dere, de er ånd og liv. – John 6.63.

«For Gud har ikke gitt oss en ånd av frykt, men av kraft og kjærlighet og et sunt sinn«. En får ikke dette sinn av verdslig kunnskap alene, uten ‘Den Hellige Åndes’ hjelp, det er kunstnernes muser fra de hinsidige åndelige riker og bevissthetstilstander, det er de kristnes Kristus fra de samme riker.

Men det meste en treffer på er vel demoner, om en søker kunnskap/gnosis alene. Der finnes nåde. Det er KUN kristendommen som har nådetilbudet, frelst av nåde. De to andre monoteistiske religioner og også Budhismen er mye gjerninger og ritualer som skal tilfredstilles. Men mange mennesker, kanskje også meg selv innkludert, er slik sammenskrudd at de ikke fatter nåden, før de forstår intellektuelt hvordan dette gagner dem. Derfor blir det slik, og søken er uansett positivt. Samme hvordan skal det en åndelig illuminasjon til, hvilket er gjenfødelsen. For noen Kristus via Den Hellige Ånde, for bakstreverne ‘Lysbringeren’; Lucifer, som enkelte kaller Gud for seg selv og sine (Albert Pike i «Lucifer, the equal of Adonay, but Lucifer, god of light and god of good, is struggling for humanity against Adonay, the god of darkness and evil«). Siden Gud ønsket menneskene skulle ha fri vilje, måtte både ondt og godt valgmulighet skapes.

«… de opplyste passerer inn i en større og mer perfekt eksistens. Den uvitende bor i en verden avgrenset av tid og rom.»

— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Det vil si de lever i det karnalske sinn alene. De er materisk, materialistisk, av jord – til jord. Finito. Lights out, tror de selv. Dem om det. Deres problem.

God artikkel om ‘Blind Tro’, av muslimske Assad Nasir:

Du går i tempel og moské,
men du har aldri gått i deg selv.
Du slåss mot djevelen mennesket,
men du har aldri slåss mot ditt eget sinn.
Knus moskeer, knus templer, knus det du kan,
men knus aldri noens hjerte, for i
hjertene finner du Gud.

http://www.dagbladet.no/

Religionen er til for menneskenes del, og ikke menneskene til for religionens del, sa Jesus., som for øvrig aldri startet noen institusjonalisert religion. – Problemene starter idet folk begynner å identifisere seg selv med en ideologi eller en religion, at det er alt de er. Eller ennå verre at de starter å presse Gud inn i snevre rammer, spesielt hvor enkelte tror seg ‘Guds Utvalgte’ og hvor de skal være verdens herskere og alle andre deres slaver, da har religionen/ideologien blitt farlig.

Dette gjelder ikke bare islam, men i like stor grad jødedom, kristendom og ateisme også. Religionen skal søke å ivareta menneskets forhold til det åndelige univers, det evige univers, til forskjell for denne fysiske verden. Når religion blir brukt til å hevde makt og rett i den fysiske verden, materialisme, da går dette galt.

En annen ‘blind tro’ vi møter er ateistens og de sekulære, som ifølge frimureren Albert Pike vil utvikle seg til nihilismens (uroen, krigen, forfallet) tidsalder i våre dager, når kulturen har mistet sine bærende elementer og samfunnene slynges ut i kaos og endeløse ‘revolusjoner’ (som noen styrer til sin fordel).

«Hos mennesket finner vi likeså akkurat de samme foreteelser. Her forekomemr også parringsdriften, beskyttelse av avkommet og bergingen av føden og beskyttelse mot fiender. Disse ting har mennesket således til felles med dyret.Og i de manifestasjonsprinispper som er nøyaktig lik med dyrenes, er mennesket altså identisk med dyret. Og her avviker det meget primitive menneske ikke rett mye fra dyret. Det har kun litt større dagsbevissthet enn dyret.» (1. s. 56-57)

Den ateistiske nihilismens relativisme vil føre denne verden til randen av full kollaps, av indre oppløsning, siden alt som binder kulturen sammen ødelegges, noe bevisst, men det meste mer eller mindre ubevisst.

«Mitt Rike er ikke av denne verden», sa Jesus også. Det betyr at for Jesus sine folk er der åndelige riker å innta og beseire, og dette er det viktigste, for det evige Livet. La dårene ta seg av å sikre seg materielt og velstand, herske over land og riker i dette livet. De ofrer evigheten, for en kort tids velstand her. Det er som å pisse i buksen for å holde varmen i isødet.

«Den store intellektualitet setter dem istand til å sette farlige, egoistiske manifestasjoner i scene, så lenge deres humane sans ennå er for liten i forhold til denne overordentlige store kunnskap, som jordmenneskene på deres nåværende stadium representerer.» (1. s. 64)

Å la bevisstheten flyte utover denne verdens mentale fengsel, The Matrix, er å innta de høyere bevisstheters riker. Avliste universet dets hemmeligheter, og innta disse riker. All annen ‘krig’ for imperialisme og fysiske landområder er å anse som den frafalne menneskehets måte, og har sin basis i primitive forhistoriske religioners materialistiske trosforestillinger.

Manly P. Hall er forøvrig kalt Frimureriets største filosof I Amerikas ledende Frimurer publikasjoner. Han skrev over 150 bøker og holdt over 3000 foredrag i sin levetid. I boken «The Secret destiny Of America» sier han at i tidligere tider, måtte hemmelige organisasjoner utgi seg for å være kristne for å unngå forfølgelse. Han skriver:

«Fremveksten av den Kristne Kirke brøt opp de intellektuelle mønster til den klassiske paganistiske verden. Ved forfølgelser…. Dette drev de hemmelige selskaper inni ennå mer hemmelighetskremmeri; paganistiske intellektuelle forkledde sine orginale ideer i en forkledning av kristen terminologi, men forbeholdt nøklene til symbolismen bare til dem som var initiert og bundet av løfter om hemmelighold».

«Ifølge oldtidens Vise, så utgjør religion, filosofi og vitenskap tre deler av vesentlig læring. Ikke en av disse delene er i stand til, hvis atskilt fra resten, å forsikre seg om sannsynligheten for sunn menneskelig bevissthetstilstand. En regjering basert på ett eller selv to av disse delene må til slutt utarte til et tyranni, enten for mennesket eller for meninger».

Ikke noe rart at det går som det går med verden og samfunnet, «ultimately degenerate into a tyranny», siden alt er basert ENSIDIG på den fysiske delen, hva de kaller ‘naturvitenskapen’, idet det er disse som styrer og dominerer samfunnets diskurs……….. en har latt åndelige barn, eller de er ikke født engang, gjenfødt, få styre verden og samfunnet…….

«Den halve sannheten er den farligste formen for løgn, fordi det kan forsvares for en del med ubestridelig logikk. Der læringens metode er brutt opp, blir fragmentene delvise sannheter. Vi lever i en tid med delvise sannheter, og inntil vi retter opp tilstanden må vi de uunngåelige konsekvensene av separasjon.»

«The half-truth is the most dangerous form of lie, because it can be defended in part by incontestable logic. Wherever the body of learning is broken up, the fragments become partial truths. We live in a day of partial truths; and until we remedy the condition we must suffer the inevitable consequences of division.»

– Manly P. Hall

«Sivilisasjon etter sivilisasjon er bygd opp av menneskelig mot,

og ødelagt av menneskelig ignorans (uvitenhet)»

«Centuries ago, one of the secret masters of the Quest wrote: «The Eternal Good reveals its will and pleasure through the body of Nature and the motions of Universal Law. Within the body of Nature and Law there is a soul which must be discovered by great thoughtfulness. And within that soul of Nature and Law there is a spirit which must be sought with great understanding; for verily I say unto you, my brothers, that it is this spirit concealed from the profane but revealed to the thoughtful, which giveth life.»

Religion is the spiritual part of learning, philosophy the mental part, and the sciences, including the arts and crafts, the physical part. As man himself has a spiritual, mental, and physical nature, and all of these natures manifest in his daily living, he must become equally informed in all the parts of his nature if he is to be self-governing. «Unbalanced forces perish in the void,» declared a prophet of old; and this is true beyond possibility of dispute.

The Platonic commonwealth had as its true foundation the unity of learning. In the midst of the philosophic empire stands the school of the three-fold truth. Religion is the quest of truth by means of the mystical powers latent in the consciousness of man. Philosophy is the quest for truth by the extension of the intellectual powers toward the substance of reality. Science is the quest for truth by the study of the anatomy and the physiology of the body of truth, as it is revealed in the material creation.

These three, then, are the orders of the Quest. Together they can bring about the perfection of man through the discovery of the Plan for man.» – Manly P. Hall.

Samfunnets og verden mangler fremtrer av den innlysende årsak at menneskene gjør seg nytte av kun den ene delen av læring, nemlig materialistenes naturvitenskap.

Årsak og virkning

Men karma er følelsesløs. Kristus sier: «Den som griper til sverd skal falle for sverd.» – Matteus 26.52.

«Få innser at mennesket er ansvarlig for de tingene det ikke har gjort. Det er en del av loven. Det er like galt ikke å gjøre de riktige tingene som det er å gjøre de gale tingene». – Manly P. Hall.

«Når menneskeheten forsettlig ignorerer de universelle lovene som styrer dets skjebne, har naturen utspekulerte måter å påtvinge sine leksjoner. Sivilisasjon etter sivilisasjonen er bygd opp av menneskelig mot og ødelagt av menneskelig ignorans (uvitenhet). Vi står igjen på terskelen til en stor avgjørelse . Ennå en gang har tidens tann avdekket svakheter i vår sosiale struktur. Ennå en gang har vi kommet til en regnskapets dag. « – Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

‎———–
«Alle mennesker er delt inn i fire generelle klasser … Den laveste av disse divisjonene er den fysiske natur, og de som bor der er av jorden, jordisk, de lever bare for å tilfredsstille sin fysiske natur. Deres ide av himmelen er et sted der det er mat, fest, og lite eller ingen arbeidserfaring … Deres sinn er bare delvis aktivt. Deres kropper likner mer på fengsler enn boplasser … der lever de som arbeidskraft, klumper seg sammen til en middelmådig skjebne … Gi dem overflod og de kan ikke beholde den. Gi dem luksus, og de kan ikke sette pris på den. De er de mørke jordnære de som alltid må bukke under for intelligens. De elsker ikke Gud, for de kan ikke kjenne Ham.

Den andre divisjonen består av håndverkere og de som utgjør arbeidskraft både med sinn og hånd … De kjøper, selger, og utveksler … Ved å ha et sinn, så kontrollerer disse de tankeløse … Ved å ikke ha den mentale organismen for å tilfredstille fornuften, derfor fyller de stedene for tilbedelse der tenkning allerede er gjort for dem. De er de som lar sine prester få bestemme alle åndelige problemer for dem, føler seg ute av stand til å ta på seg byrden av tung tenking … deres godtroenhet benyttes som en kommersiell ressurs ved visse typer sinn som anser det legitimt å kapitalisere på denne uvitenhet til andre.

Den tredje klassen er satt sammen av forskere … de angriper grensene av den kjente … De som utkjemper denne krigen i navnet til vitenskapen er de meste konkrete tenkere som når så langt som deres instrumenter vil lede dem og deretter må vente på at instrumentene blir ennå kraftigere. De fleste av disse sinn er ateistisk eller i det minste agnostikere … Teologiens mirakler som er ute av stand til kjemisk analyse, er følgelig tatt ut Cum Grano Salis fra den vitenskapelige verden.

Den fjerde og høyeste gruppe omfavner filosofer, musikere og artister, alle av dem som lever i en abstrakt mental verden omgitt av drømmer og visjoner helt ugjenkjennelige for de andre typene. De har nådd utenfor verden av akademisk utdannelse til en verden av kreativ idealisme, som idag utgjør den høyeste funksjon av det menneskelige sinn. Denne verden er boligen til geniene, av oppfinnelser, og av de tingene som lavere mentalitet kan bare akseptere, men aldri analysere. Religiøst sett er disse sinn deistiske. De fleste av dem er monoteister – troende i en Gud. Mange av dem er mystikere eller okkultister …»

— Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples
——————-

«I etterkrigstiden verden er det en av to veier som ligger foran oss; enten vil vi gjøre de gamle feilene om igjen, og prøve å tvinge våre egne konsepter på universet,. Eller så vil vi samle våre krefter i en heroisk innsats for å gjøre ting riktig.

Hvis vi gjør de gamle feilene vi vil bli belønnet med den gamle smerten. Men hvis vi gjør nye forsøk, kan vi sette opp uforgjengelige fotmerker og skjenke som en arv begynnelsen på en bedre livsstil. I henhold til våre valg vil resultatene være unngåelig, for Naturen vil aldri endre sine måter. La oss vurdere hennes måter og bli vis.»

«In the postwar world one of two courses lies before us. Either we will make the old mistakes again, and try to force our own concepts upon the Universe; or we will gather our strength for one heroic effort to put things right.

If we make the old mistakes we will be rewarded by the old pain. But if we make the new effort, we can set up imperishable footings and bestow as a heritage the beginnings of a better way of life. According to our choice the results will be in evitable, for Nature will never change her ways. Let us consider her ways and be wise.»
– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

Siden disse Hall’s bøker var skrevet på midten av 40-tallet, så kan vi observere at den feile veien ble valgt. Igjen. Dessverre.

Menneskeheten kollektivt sviktet i dette, det ble imperialisme og trygging av politisk hegemoni istedenfor:

«Kjærlighet er religionen, og hat er ateisme … etikken er filosofien.

Love is religion, and hate is atheism…ethics is philosophy.»

— Manly P Hall; Back to Basics in Religion, Philosophy and Science

Fordi de verdslige mangler rett og slett intellektets fakulteter å se for seg, ha visjoner og tanker som går utover det som allerede er tenkt og kjent for dem:

«Dette er altså utformingen av våre fundamenter: at menn skal forbli sammen i fred og skal vie sin energi til den felles nytte nemlig oppdagelsen Mennesket er større enn dyret, ikke i styrke i kroppen, eller i kløkt, eller i kraft av sine sanser, ikke engang i dyktighet og tålmodighet;. mennesket er overlegen fordi det inneholder i seg selv fakulteter og krefter som det kan oppfatte sin rette plass i en guddommelig orden på livet. Dets makt ligger i deres drømmer, deres visjoner, og hans idealer. Hvis disse immaterielle eiendeler forblir ukultivert, er mennesket i beste fall et slags avansert dyr, underlagt alle farer og omskiftninger av en uopplyst skapelse.

Men, som mennesket har låst inne i seg, skjult fra offentlighetens blikk, denne gudommeligere del, så er det også sant at det menneskelige samfunn har i seg selv skjult for vår felles syn en edlere del som består av idealister og drømmere til alle tider og av alle raser som har vært bundet sammen av deres felles visjon om hva som har vært nødvendig for mennesket.

Dette er det hemmelige imperium av poeter, dette er ordenen til de Ukjente Filosofer, dette er Oppdagernes Brorskap.

Og aldri vil disse drømmeres stille arbeid opphøre før drømmen er blitt fullkommen i vårt daglige liv. De besluttet at Ordet som ble kjød skal bli Ordet gjort Sjel. Det store Universitet av Seks Dagers Arbeidere må bygges her i vår vestlige verden, for å bli et forbilde for alle nasjoner. Utav denne helligdom til universell sannhet skal stige det demokratiske Commonwealth – hele menneskehetens velstand.

Dette er den skjebne for hvorfor vi vi ble skapt. Planen, som ble utviklet i hemmelighet for lenge siden, og i fjerne steder, skal oppfylles åpenlyst … som et av de største undere født ut av tiden. «

– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

—————

«Ettersom ånden kommer inn i menneskekroppen når embryoet når en viss grad av utfoldelse, så vil Sannhetens Ånd gå inn i den religiøse kroppen når denne strukturen har tilstrekkelig forberedt seg på et slikt komme.»

«As the spirit enters the human body when the embryo reaches a certain degree of unfoldment, so will the spirit of Truth enter the religious body when that structure has adequately prepared itself for such a coming.»
— Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples

I termodynamikkens andre lov sies det at i et lukket system vil entropi (kaos og uorden) øke. Med andre ord vil et lukket system begynne å bryte sammen inntil hele systemet faller. Når vi utelukker oss selv fra Gud’s Rike og fra våre Kristus Selv, så blir vi selvdestruktive og vi kan ikke stoppe dette tidevann. Hvis alt for mange folk mister kontakten med de åndelige riker, vil verden eller samfunnet blir et lukket statisk system, og da vil hele samfunnene starte å degenerere, og endelig før eller siden bryte helt sammen, hvilket er satanismens målsetting.

«Hvis Allmakten ikke hadde ønsket mennesket å bli klokt, ville han ikke ha skjenket det fakulteter til å tilegne seg kunnskap. Hvis Han ikke hadde ment mennesket å bli dydig, ville Han ikke har sådd i menneskets hjerte frøene av dyd. Hvis han hadde forutbestemt mennesket å være begrenset til det smale fysiske liv, ville Han ikke ha utstyrt ham med oppfatninger og følelser gjort istand til å fatte, delvis i det minste, det overveldende ved det ytre universet. Filosofiens varslere kaller alle mennesker til et åndelig kameratskap: til et tankens brorskap: en sammenkomst av Selv. Filosofien inviterer mennesket ut av det forfegjengelige med i egoismen, ut av sorg av uvitenhet og fortvilelse av verdslighet, ut av parodi på ambisjoner og de grusomme klørne til grådighet, ut av det røde helvete av hat og den kalde graven til død idealisme.»

– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

Comrades; Det var dette kommunismen laget et politisk brorskap av, mer enn et åndelige brorskap.

Veien fra pattedyr til menneske går via gjenfødelsen til ånd og bevissthet.

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd«. – Johannes. 3.5.

Thomasevengeliet:

«(15) Jesus sa: Når dere ser ham som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på ansiktet og tilbe ham – han er deres Far.»

(46) Jesus sa: Fra Adam frem til Johannes døperen er det blant de kvinnefødte ingen større enn Johannes døperen, så øynene hans ikke skal briste. Men jeg har sagt at den blant dere som blir som et barn, skal kjenne riket, og han skal være større enn Johannes.

De verdslige forblir verdslige. De kommer ikke til å se sitt opphav, den åndelige ‘energi’ og lovmessighet som kan kalles Gud, som viste sitt sanne ansikt gjennom mennesket som ble kalt Jesus fra Nasaret. Alt annet enn det som har frukt etter den standard, som blir kalt Gud – ‘God Bless America’ (hva slags Gud?), kan vi heretter vite er ikke Gud, men idoldyrkelser og ‘fremmede guder’ for kristne folk.

«Uvitende om årsaken til liv, uvitende om hensikten med livet, uvitende om hva som ligger utenfor dødens mysterium, men besitter i seg selv svaret på det hele, er mennesket villig til å ofre det vakre, det sanne, og det gode indre og ytre på det blodige alter av verdslig ambisjoner.»

«Ignorant of the cause of life, ignorant of the purpose of life, ignorant of what lies beyond the mystery of death, yet possessing within himself the answer to it all, man is willing to sacrifice the beautiful, the true, and the good within and without upon the blood-stained altar of worldly ambition.»

— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Så lenge vi er fanget i det karnalske sinnet, er materialister i den filosofiske betydning av ordet, så er vi åndelig død, og enkelt manipulert av «denne verdens fyrste», som er hersker over det politiske system. Et menneske som har blitt åndelig, gått fra pattedyr til menneske, er blitt et ‘kristnet’ vesen. Jesus Kristus skapte en vei som leder gjennom ødemarken i denne verden fra det karnalske sinnets fangenskap og til Kristusbevisstheten, og har valgt seg en bedre Fyrste, og sjelelig veileder, som er leder av The Great White Brotherhood i de åndelige sfærer tilknyttet denne eksistens, og ‘redeemer’, frigjører, for menneskene i inkarnasjon på Tellus.

Jesus frigjorde menneskene i sin samtid fra det karnalske sinn og de ytre krefter som kontrollerer oss gjennom det karnalske sinnet, og Kristus kan gjøre det samme for menneskene i dag.. Den eneste veien til å løse problemene på denne/dette planet, er at en kritisk masse erhverver Kristusbevisstheten, blir født på ny. Mange lærer har prøvd, ingen har lykkes. Alt blir bare verre og verre.

Manglende evne til å ikke lære, hverken av egne eller andres feil, er ikke hva som kjennetegner en opplyst menneskehet. Tvert imot. Den ‘røde horde’ har ledet verden til kanten av selvutslettelse. Mye gale valg. Idiotisk spør du meg.

Det er ikke sikkert det er så vanskelig som det kan virke å bli illuminert/gjenfødt, utav hva en kan tro gjennom beskrivelsene her. De fleste Bucke beskriver har det kommet momentant og mirukaløst for som følge av ærlig søken og sterk vilje.

Lykke til.

Kilder

1) Martinus; Djævlebevidsthet og Kristusbevisthed (1957).

2) Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

3) Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples

4) Manly P. Hall; The Secret Destiny of America (1944).

5) Manly P Hall; Back to Basics in Religion, Philosophy and Science

6) Richard Maurice Bucke; Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind (1901)

http://www.amazon.com/Cosmic-Consciousness-Study-Evolution-Compass/dp/0140193375

Relatert lesning

Til mann og kvinne skapte Han dem
https://www.riksavisen.no/til-mann-og-kvinne-skapte-han-dem/

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Moderne mennesker på søk etter sjelen
http://www.riksavisen.no/moderne-mennesker-paa-soek-etter-sjelen/

Fønix Prosessen – Bli Ny
http://www.riksavisen.no/foenix-prosessen-bli-ny/

Vitenskapen – en vrangforestilling
https://www.riksavisen.no/vitenskapen-en-vrangforestilling/

Årets pilleselger 2012 – Jørgen Skavlan
https://www.riksavisen.no/arets-pilleselger-2012-jorgen-skavlan/

ABB; Et omen om religionskrigens komme
https://www.riksavisen.no/abb-et-omen-om-religionskrigens-komme/

Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?
https://www.riksavisen.no/homofili-kaatskap-eller-kjaerlighet/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring