Norges Kongehus; Israelitter eller Jøder?

Vi skal finne ut om det norske kongehus er Jøder (etter Esau) eller Israelitter (etter Jacob-Israel). Først må vi ha litt bakgrunnsstoff om forskjellen mellom en Jøde og en Israelitt. Det er Israelitter og Judeaner etter Davids ætt som skal ha septeret, tronen og kronen, DET ER JESUS KRISTUS. Kan de ikke styre etter hans prinsipper så skal de bort!

Jesus var aldri noen jøde. Herodes som var ute etter å drepe Jesus som barn, var Jøde.. Kaifas var jøde. Barrabas var jøde. Judas var jøde, men Jesus og apostlene var ikke Jøder. Jeg kan ikke gå videre inn på det, blir for langt, les her.

Første gang vi hører om Jøder i Bibelen, så er de i krig med våre forfedre Israelittene, i 1 Kings 12:21 (ref. 2 Kings 16:5-6). I 721 f.Kr. feide Assyrerne inn fra nord, fanget Nord-riket Israel og tok de ti stammene i fangenskap i Assyria i Kaukasus. Derfra ble de fortapt for historien. De glemte sin opprinnelse. Og Jødene var snar med å kuppe den, utgi seg for å være Israelittene, som seg hør og bør Satans Synagoge (Åp./ Rev. 2.9 & 3.9) Israelittene kom aldri mer tilbake til Judea, de opphørte å være jøder. De ble faktisk Europeerne etter hvert, lang historie, les her.

Edomittene etter Esau ble Jøder, sier H.G. Wells (på Jesus sin tid), og de fleste av dagens Jøder er konverterte Khazarer

Den største kontigent jøder idag er konvertittene til den fariseeriske jødedommen, eller Talmudismen (rabbinersk): Edomittene etter Esau, og Khazarene (delvis halv kaste edomitter). Dette bekreftes av jødenes leksikon:

«Edom er i moderne Jødedom.
Edom is in modern Jewry.»

The Jewish Encyclopedia, 1925 edition, Vol. 5, page 41, states

Engelske artikler: https://www.riksavisen.no/tag/caucasian-israelites-en/
Norske artikler: https://www.riksavisen.no/tag/caucasian-israelites-no/

Kaukasiske Israelitter

Bibelen sier at i de siste tider skal det være krig mot Israelittene, og de skal komme i enorme prøvelser; Jakobs Trøbbel. Jødene har lite med prøvelser, de styrer verden, så dette passer ikke for dem. Men det passer for de hvite Kaukausere i Europa, Amerika, Kanada, Australia, Sør Afrika, New Zealand; Israelittene.

Det er faktisk Jødene som gir dem prøvelsene, alle steder:

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
https://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Satan setter alltid sannheten opp ned, på hodet.

100 PROOFS the lsraelites were WHITE

I hundrevis av år visste våre forfedre i Europa at dette forholdt seg slik. Alle visste at Josef av Armitrea som var en gruveeier i Glastonbury i England, og reiste jevnlig hit fra årevis både før og etter Jesus sin død og oppstandelse. Han og de bragte Evangeliet hit til Europa, og våre forfedre bragte det til hele verden. Vi kan være stolte av våre forfedre. De gjorde hva Gud forventet av dem, den nye kristne Pakten. Frimurerne visste det. Knights Templars visste det. Alle utdannede visste det.

Så ble alle forført. Bedragere overtok. Kuppet å være Israelitt. Kuppet å være Guds Utvalgte Folk, ‘utvalgt’ til å spre Evangeliet til all verden, ikke til å være Verdens Herskere som de sataniske blant Jødene innbiller seg.

Landet Israel i Midt Østen idag er befolket med en gjeng av løgnere og bedragere. Det har de forsåvidt funnet ut selv:

https://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/

De drar tilbake til Khazaria hvor de kom fra
1. https://www.strategic-culture.org/news/2014/12/03/israel-secret-plan-for-second-israel-in-ukraine/
2. https://www.scribd.com/document/319753865/Israels-Secret-Plan-for-a-Second-Israel-in-Ukraine

Fordrevet fra 109 land

På grunn av at de har alltid bedrevet statsundergravende virksomhet i kristne nasjoner, så har de gjennom historien blittt fordrevet fra 109 nasjoner (+/-).

Jødene var forbudt i våre lover å være i våre land, se Grunnloven av 1814, men langt før dette, Lagabøtes lov (1274), Kong Christian Vs Norske Lov av 1687 art. 3-22-1. Allerede fra Olav den helliges tid var det forbudt for ikke-kristne å oppholde seg i det norske riket [Mendelsohn (1887), s.9]. Dette ble igjen inntatt i Magnus Lagabøtes Landslov fra 1274 som krevde at alle som oppholdt seg i Norge skulle være kristne og tro på det som stod i Kristendomsbolkens kapittel 1.27.

«I 1583 og 1584 begynte den jødiske innvandring til Holsten, som da var under styre av den danske Kongen. De Schauenburgske grevers regjering ga enkelte jøder tillatelse til å bosette seg i byene Altona og Ottensen.31 En av grunnene til kravet om spesialtillatelse var fordi Fredrik IIs fremmedlov fra 20. september 1569 bestemte at alle ”fremmit Folck aff adskillige Nationer” måtte akseptere 25 artikler om kristen tro og lære for å kunne bosette seg i Danmark-Norge, hvilket naturligvis også rammet jødene»
Kilde: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21526/masteroppgave.pdf

Fordi våre forfedre visste at idet de tillot det så tok de makten og ødela våre kristne kontitusjoner. For det var Israelittene som fikk påbudet å gå til hele verden med Evangeliet (Matt. 10:16), ikke Jødene selvfølgelig, for hvordan kan en tiltro satanister  (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) å bringe Guds evangelium til Verdens befolkning?

Olav Haraldsson var ikke katolikk

I år 2012, etter iherdig politisk virksomhet av satanistene i å bedra folk hva det egentlig handlet om, kom de i mål. Protestantismen falt. De har ikke mandat til å avskaffe Grunnloverns ånd, men det plager dem ikke å være kriminell. Kongens taushet var talende. Protestantismen er og var ingenting annet enn den keltiske kristendom Olav Haraldsson (‘den Hellige’) bragte til Norge. Han var aldri katolikk. Bare sataniske bedragerne som kuppet han etter hans død. Jøder og Jesuitter og katolikker anmasse hater den rene lære med glødende hat.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

Etter etableringen av Judea som en uavhengig stat igjen med det 2ndre Tempel, erobret den hasmoniske ypperstepresten John Hyrcanus (134-104 f.Kr.) Idumeerne / Edomittene – Esaus Barn aka ‘Jødene’ – og tvang dem til å konvertere til jødedommen (Josephus, Ant. 13:9). Dermed styrte Jakob over Esau for andre gang. Alle Edomitter som ville omskjære sin penis, fikk bli opptatt i Judah stammen. De som ikke ville, ble drept, så de aller fleste gjorde det selvfølgelig. Veldig fort gjorde de seg ledende blant Juda stammen igjen, jfr. Herodes, for en idumensk konvertitt ved navn Antipater lyktes i å bli en viktig rådgiver for ypperstepresten Hyrcanus (barnebarn av John Hyrcanus). Senere giftet Antipaters egen sønn, Herodes seg, inn i denne prestefamilien og ble konge av Judea.

Jødene som herskere falt for godt i år 70 e.Kr, og de skal i Guds øyne aldri reise seg igjen, men med vold, makt, løgn og brutalitet, så skal de prøve seg, å ta med vold og makt sin Nye Verdensorden, sitt utopiske anti-Kristne voldsrike hvor de skal herske brutalt, som Barrabas, om ikke Jesus som Messias, kunne hjelpe dem med. Derfor valgte de seg heller Barrabas enn Jesus å frigi.

Jødene av Edoms/Khazarsk slekt – Esaus Barn – hater Guds Folk oss kristne med et enormt hat, og Gud hater dem derfor (Romans 9:13, Malachi 1:2-3). Dere skal nesten være glad dere ikke kjenner til alle de metoder de har brukt og bruker for å true deres gode liv, og ødelegge våre samfunn.

Norge trenger å skifte Kongehus, Frimureri forbys

Jesus sa til apostlen ; «Gå til Israelittene (Matt. 10:6) [i utlandet]», når de fant ut at Jødene gikk det ikke an å få omvendt til å bygge Guds Rike etter den Nye Pakt. Den gamle pakten ble null og void. Det gjorde de, og opprettet de syv menighetene der, blant Israelittene, i Euriasia og Europa, Israelittene som hadde utvandret/fordrevet fra Midt Østen 587 år før Jesus sin tid, og ble tatt til fange av Assyrerne for sine overtredelser. Gud straffet dem med fangenskap, men de fikk friheten, og fikk mandatet å bringe Guds Ord Evangeliet fra Jesus Kristus til hele verden. Det har våre forfedre gjort. Vi norske menn og kvinner, faktisk europeiske menn og kvinner, som i flertall tilhører Israelitt stammene som forsvant fra Midt Østen, hvor bare Judah og Benjamin og delvis Levy ble igjen i Judea.

Når Jødene ble spredt i disporaaen for sin ondskapsfullhet, for å forfølge Guds Folk de kristne, og for å få Jesus Kristus myrdet ved løgn og bedrag, så fikk de etter hvert høste som de hadde sådd, i år 70 var det payback time, når satanist Tempelet deres ble jevnet med jorden, og tempelforhenget revnet. Fordi Gud var kommet til vår jord, via Jesus Kristus, da trengtes ikke lenger Yppersteprester i tempelets aller helligste indre for å forhandle med Gud på våre vegne. Vi fikk direkte kontakt via Jesus, og den Hellige Ånde, i de egentlige tempel, den menneskelig kropp (Mark 14:58, Acts 7:48), der bor Gud, om ikke plassen er okkupert av Satan da som er stort problem for hedninger og jøder også, derfor blir de av Bibelen benevnt med Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Herskerrasen

Jesus var altså ikke den Messias som jødene så for seg skulle lede dem i krig over resten av verden og de herske over verden. Tjenerprinisppet hans passet dem ikke. De ville være herskere. De ville ikke arbeide, så de må leve av usury og skatter av de som arbeider.

Han sa til dem, vær snill og vær tjenere, ikke herskere. Det likte de ikke, Jødene som satt med makten, Herodes av samme slekt som Barrabas, som Judas. Judas var den eneste Jøde av Jesus sine apostler.

Jødene kan aldri bli tilfredstilt og lykkelig av å være ‘lidende tjenere’, folkets tjenere. De kan KUN være herskere, ALLE må gjøre som de sier, ellers må de dø. De jødiske bolshevikene Holocaustet 66 million av vårt broderfolk RUS-folkene i USSR fra 1917. RUS betyr ‘Skandinav’ etter Rurik. Trotsky (Bronstein) og Lenin (Blank) var ledende bolsjevik jøder for dette Holocaust. De industrielt eksterminerte et helt folk i Rus-land, og erstattet oss med asiater og mongoler som utgjør for det meste Russland idag.

Nå skal de gjenta suksessen i Vest Europa, hva de tidligere har gjort i Øst Europa. Helt og fullstendig.

Så, vi har i denne forbindelse to myndighets styrings systemer, vi kan identifisere;

  • Jødestyrt – Herskerprinsippet
  • Kristenstyrt – Tjenerprinsippet

De er svært enkle å se og finne forskjellen på. Idag har vi det jødiske Herskerprinisppet. I Norges kristne glansdager hadde vi det kristne Tjenerprinsippet. Da hadde borgerne det godt. Frihet. Forbud mot husinkvisjoner. Personlig eiendomsrett. Strenge straffer for statsfunksjonærer om de gikk utover sine mandat. Staten var til for borgerne, ikke motsatt.

Vi ser det på hvordan Kongen INSTRUERER oss Israelittene som er borgere, for eksempel i nyttårstalen.

Kongens Nyttårstale 2019

Dette er 100% feil i kristent perspektiv, om ikke fra jødisk perspektiv. Ikke alle er like mye verdt for Gud. Noen skal til Himmelen, andre til Helvete. En Konge som har Tjenerprinsippet, han spør folk, de forteller ham hvordan de vil ha ting, og han utfører det. Dette er en Israelittisk Konge. VI instruerer Kongen, og politikerne, i det kristne system, og de gjør som de får beskjed om.

Sendte vi noen til Tinget fra Sunnmøre i gamle dager, så kan den person være helt sikker på at han ble halshugget så snart han kom hjem om han gikk utover sine fullmakter som på eget initiativ bestemme full og uinskrenket innvandring, og gjorde andre ting på Tinget enn han hadde fått mandat til. Det sørget Mørejarlene for.

Så det var selvfølgelig helt uhørt.

Hva slags system har Norge idag?

Når endret det seg fra ene til det andre?

Illustrasjon: Hadrian Libell

Fra Alt for Gud/Jesus (som er definert i Bibelen) til ‘Alt for Norge’ (som de selv fritt definerer), til idag ‘Hva er Norge’ (?).

Jeg mener fra andre verdenskrig, når Jødene vant krigen mot resten av verden, men mest fikk dette gjennomslag når vår statsforfatnings religion ble avviklet, med den Høye Beskytters Kongens velsignelse i 2012. De måtte koke frosken (befolkningen) langsomt, i Norge.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen

Så lenge de satte Gud og Kvitekrist først og Norge dernest, så satte vi pris på dem, og tillot dem å profitere litt, men så mener forfatteren vi bør la dem få lov å gå av, fordi de ikke gjør sin jobb, som er først og fremst å representere Gud

JJ hater dem IKKE fordi de er Jøder eller fordi JJ vil kaste dem ut, JJ vil bare kaste dem ut… fordi de ikke gjør jobben sin.

Jesus snakket ofte i parabler

‘I frykt for jødene satt apostlene bak stengte dører’ John 7:13, John 20:19

En må nesten ha blitt født påny fra den verdslige hjernevasken, for å forstå parablene og hvorfor det måtte være i parabler.

Fordi åpent snakk var ‘hattale’. Det var forbudt å påpeke deres agendaer og ondskapen blant enkelte av dem. Som bolsjevik jødene i Russland når de skulle ødelegge det kristne landet, den andre lov de innførte var dødsstraff for ‘antisemittisme’.

Det bekymrer oss at dagens Konge har blitt mer sosialist enn den jødiske satanist rabbi Karl Marx Mordechai Levy, og ikke lenger er Bibelsk

Lik verdi er en ting

Som en mulighet

Bibelen mener imidlertid at der er stor forskjell på folk. I den nye året ber vi Norges Konge være mer Jesus sentrert og følge Bibelen, det er den eneste og viktigste oppgave kongehuset har, at Jesus Kristus er våre kongers Konge, som det har vært uavbrutt nesten siden år 995…

De som ikke vil arbeide skal ikke spise, sier Bibelen. Det gjelder innvandrere også.

«Når vi ennå var hos dere, gav vi dere en regel; «den som er uvillig til å arbeide skal heller ikke spise»
«For even when we were with you, we gave you this rule: «The one who is unwilling to work shall not eat.»
– 2 Thess 3:10

Sosialisme (satanisme) er inkompatibelt med kristendom

Kongehusets omgangskrets

Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er. Jeffrey Epstein er en jøde som arbeider for Mossad, som bruker unge jenter og barn som ‘honeytraps’ for innflytelsesrike mennesker, for å kunne utpresse alle med makt og innflytelse å gjøre som jødene vil de skal gjøre.

Krompen og Epstein kan altså være i (((slekt)))

(Vgnett) Bildet som ryster Norge.. kan synest som om Maud hadde seg med en (((‘britisk’ adel lege))) ?

https://www.vg.no/rampelys/bok/i/L0pRxV/bildet-som-ryster-norge

(VG Nett) «Dette bildet av livlegens sønn Sir Guy Francis Laking er ett av indisiene som gjør at forfatter Tor Bomann-Larsen stiller spørsmålstegn ved om Laking kan ha vært kong Olavs far.» #(((Laking)))

Sir Francis Laking til høyre.

Den norske kristne Kongerekke over 1000 år opphørte den i 1957 ? Ble den jødisk?

Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957?

Mette Marit møtte Epstein mange ganger, sier ABC Nyheter.

Lot en norsk jødisk kronprinsesse seg bruke av Epstein og Mossad som ‘honeytrap’, sex med noen for utpresning? Selvfølgelig mange som ville ønske å få oppmerksomhet fra en kronprinsesse. Et kupp for Mossad.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/12/02/195631085/kronprinsesse-mette-marit-motte-epstein-flere-ganger

Visste du at de britiske prinsene er omskåret på sine peniser? Aka de er jøder … Er de norske kongelige det? De bør forstå at det er bedre å bli omskjært på hjertet som Bibelen forordner det (Deuteronomy 30:6, Romans 2:29, Jeremiah 4:4), de bør slutte å høre på sine satanistiske Rabbier. «Forhuden til hjertet», sier Jeremiah (Jeremiah 4:4), aka : bli snill, få tjenerprinsippet. Hva er så vanskelig å forstå?

https://www.telegraph.co.uk/comment/10201882/Circumcision-is-one-of-the-oddities-of-the-Royal-Family.html

Det er bare en vei ut fra okkultisme og satanisme, gjennom Jesus Kristus. Ikke jeg som sier det. Folk som er i hekserier selv som sier det.

Rose Marys barn, barn til Djevelen, sier filmen til jødiske Roman Polanski.

((((Polanski))) (((AntonLeVey)))

The Real Rosemary Baby

Den norske og britiske kongefamilie er jo kusiner.

European Royals are ALL from Edom/Esau

Og endelig… konklusjonen… som alle venter på, linkene til pedofilia :

(((K1k3s))) #AntiChrists

Venner av Epstein, har ofte en Epstein agenda… forsyne barn til pedoer med makt og innflytelse for utpresning for Mossad.

Kronprinsparet engasjerer seg aktivt i barnevernpolitikken: Vil ha flere barn i fosterhjem! Fra 2012, men allikevel. Store penger å tjene på barn, til pedofiles tilfredstillelse.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/244349

Det synest bevist ved å bruke det som Jesus sa vi skulle gjøre, fordi Jødene av Esau er så like oss Israelittene av Jacob-Israel, blodsbrødre hvor Jødene hater oss Israelittene med et glødende hat, allerede i mors mage som tvillinger, vi må se på fruktene deres, se på hva de gjør, ikke bare høre på hva de sier (Matthew 7:16).

Og endelig.

Marta,

Statsfeminismens satanisme

Dette tragiske sirkus til ære for Sex gudinnen Astarte og Baal som endte med døden, tok kaka.

Astarte ble Ari Behn’s bane

«Det var ikke lenge siden hun sto på førstesiden til Se og Hør å sa at de hadde sex 3 til 4 ganger om dagen«, sier en kristen dame til meg på Facebook og takker meg for denne artikkel, sier hun er helt enig:

Jeg synest det er kvalmt at vi skal bli nødt til å bli delaktig i deres syke sexliv på denne måten..

Perverse folk, hele veien.

Ingen sømmelighet, ingen dannelse,

Absolutt 0 , zero, nada kongelig over dem.

Ari Behn stakkar drømte og delte med undertegnede om det kristne ideal om familiens enhet, for barnas skyld. Marta foretrekker store peniser. Det er vel ikke mer å si.

Ari Behn ser et fullt og helt realisert tap, på alle fronter, skilsmisse, tap av barn, farsrolle over fra biologisk pappa til sosial pappa i tråd med forvaltningens policyer

Dødelig tap

Der var ikke noe mer å kjempe for

En begynner liksom ikke noen privat kamp mot landets Konge

Behn var ikke idiot

Hans største mareritt hadde allerede skjedd, skilsmissen

Det hjelper å vite hvorfor det er slik

Satan og satanistene (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) ønsker å ødelegge alt kristent

Spesielt familieinstitusjonen

Durek #heksedoktroen satt på første benk i kirken med hans barn

Med Kongens velsignelse

Hva mer kan gjøres?

Hva mer kan kjempes for?

Allerede tap, fullt tap, på absolutt alle fronter.

Kjempe mot?

  • Kongen, øverstkommanderende for norske militære styrker
  • Regjeringen, med antiKrist familie døderne
  • 169 idioter på Stortinget, med samme agenda
  • Domstolene, enhver far vet de er korrupt og politiske domstoler

Ari Behn, psykisk labil ta opp kampen alene mot Kongen?

#GimmeaBreak

#Negerkongen

Overtok farsrollen

Med Kongehusets velsignelse

Hva kan en stille opp mot Kongens vilje?

Da var det ikke mer å leve for

Den jødiske Kong Harald tar ikke fore seg sin datter og irettesetter henne.

Ari Behns døtre om noen år?

Kan han ikke styre engang sin egen familie, bør han vel ikke styre landet heller.

Vi trenger å få oss et nytt kongehus, nye statsministre med.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

Jødene ved makten tjener ikke lenger Jesus Kristus, den som skal ha all makt i Himmel og på Jord, ergo kan ikke vi kristne tjene Jødene heller. Han som på hvis skuldre verdens regjeringer skal hvile på etter Isaiah 9:6. Ikke lenger. Med det jødiske kongehus. Bare usømmelighet, null dannelse, perversiteter og gudløshet, så langt vi kan observere.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Ari Behn var mer kongelig enn de kongelige.

Når skal denne familiens perversiteter ta slutt? Når skal vi få en kristen styrelse av våre nasjoner igjen?

Vi vet at Satan skal slippes løs for en tid (Revelation 20:7–8). Men hvor lenge O’Gud? Hvor lenge til?

Når vil Jesus komme tilbake og redde oss, og vår sømmelige sivilisasjon?

Vi vet hva som skjedde med jødene ved makten sist de opptrådte urettferdig mot Guds Folk, mot Stephen som de steinet, fordi han elsket Gud mer enn han elsket dem, Jesus Kristus, lot ham korsfeste for å true deres forstyrrede visjoner om deres (anti-Krist) Verdensrike, når tempelforhenget revnet, tempelet var det ikke stein oppå stein igjen på, som Jesus forutså 40 år før, og de ble alle sendt i diasporaen… som pariakaste over hele verden. Vel fortjent.

Gid det fantes nogen blandt eder som vilde lukke tempeldørene, så I ikke skal gjøre op ild på mitt alter til ingen nytte! Jeg finner ikke behag i eder, sier Herren, hærskarenes Gud, og til offergaver fra eders hånd har jeg ingen lyst.» – Malachi 1:10

#GudsVrede

– alt dette hadde det vært kjempefint å få en repetisjon på… om vi så må provosere dem til å gå utav sine ‘gode’ selvrettferdige skinn….

#GudLever
#GudSer
#IsraelittenesGudDømmer

Hvite kristne nasjoners kaukasere er Israelitter. AskeNazi khazarer og Edomitter er jøder. De sistnevnte lyver og bedrar om hvem de er.

Paulus skriver :

“På grunn av din hardhet og ditt uomvendte hjerte bygger du deg vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, ”. – Romerne / Romans 2:5

Romerne var forøvrig Esaus Barn, edomitter, hevder noen.

I den stille klare nyttårsmorgen

Lytter jeg etter lyden av hans trinn

Når han kommer og tilintetgjør de onde og ondskapen deres.

Jeg ser veldig frem til det (Åp. / Revelation 22:20).

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring